Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ)

De CERQ meet negen verschillende copingstrategieën en kan zowel gebruikt worden voor het bepalen van de algemene cognitieve stijl als van de specifieke cognitieve strategie die gehanteerd wordt na het meemaken van een specifieke gebeurtenis.

Onderwerp: 
Psychosociale problemen
Doel: 
Effectmeting, Signalering en screening
Leeftijd: 
12 tot en met 99 jaar

Doel

Doel van de CERQ is het meten van verschillende cognitieve copingstrategieën, zowel in algemene zin als naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis. Een copingstrategie is een manier waarop mensen met bepaalde vervelende gebeurtenissen omgaan. Het kan van belang zijn voor het hulpverleningsproces om te weten welke copingstrategieën iemand hanteert om bijvoorbeeld betere copingstrategieën aan te leren of minder goede copingstrategieën af te leren. De CERQ kan ook gebruikt worden bij wetenschappelijk onderzoek naar beschermende factoren en risicofactoren bij het ontstaan van emotionele en psychosociale problemen.

Doelgroep

De CERQ is geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen. De vragenlijst is ook bruikbaar bij specifieke populaties, zoals chronisch zieke jongeren of jongeren die een bepaalde traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt.

Materialen

  • Handleiding
  • Vragenlijst (op papier en digitaal)
  • Scoringsmal

Gebruik

De vragenlijst bestaat uit 36 stellingen. Jongeren geven op een vijfpuntsschaal aan in hoeverre zij het met de stellingen eens zijn, van '(bijna) nooit' tot '(bijna) altijd'. Stellingen zijn bijvoorbeeld 'Ik denk dat ik als persoon 'sterker' word door de situatie' en 'Ik denk er telkens aan hoe vreselijk de situatie is geweest'.

De CERQ bestaat uit negen schalen: jezelf de schuld geven; accepteren; rumineren; concentreren op andere, positieve zaken; concentreren op planning; positief herinterpreteren; relativeren; catastroferen; en anderen de schuld geven.

De vragenlijst kan worden ingevuld om algemene copingstrategieën te meten, maar ook met betrekking tot een specifieke gebeurtenis. De vragen zijn dan hetzelfde, maar de instructie verandert. De vragenlijst kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen, en zowel op papier als met de computer. Invullen duur ongeveer tien minuten.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.