Childrens Communication Checklist Second Edition - Nederlandse bewerking (CCC-2-NL)

De Children's Communication Checklist is een screeningsinstrument waarmee logopedisten, linguïsten, psychologen en orthopedagogen informatie kunnen verzamelen over de communicatieve vaardigheden van kinderen van 4 tot en met 15 jaar.

Onderwerp: 
Autisme, ADHD
Doel: 
Effectmeting, Signalering en screening
Leeftijd: 
4 tot en met 15 jaar

Doel

Specifieke doelen van het instrument zijn het screenen van kinderen van wie het waarschijnlijk is dat zij spraak- of taalmoeilijkheden hebben, het identificeren van de pragmatische problemen bij de communicatie (pragmatiek is het vermogen om een communicatievorm te kiezen die past bij de gesprekspartner, de context en de situatie) en het assisteren in het identificeren van kinderen die voor autisme onderzocht moeten worden.

Doelgroep

De CCC-2-NL is geschikt voor gebruik bij kinderen van 4 tot en met 15 jaar die in zinnen spreken.

Materialen

  • Handleiding
  • Vragenlijst voor ouders
  • Overzichtsformulier
  • Scoringsmallen

Online afnemen is mogelijk.

Gebruik

De vragenlijst bestaat uit zeventig items, verdeeld over tien subschalen: spraak; syntax; semantiek; coherentie; ongepaste initiatie; stereotype taal; gebruik van context; niet-verbale communicatie; sociale relaties; en interesses. Deze laatste twee schalen meten gedrag dat kan passen bij autisme.
Op basis van de verschillende schalen kunnen drie samengestelde scores berekend worden: een algemene communicatiescore, de sociale interactiescore en de pragmatiekscore.

Ouders of verzorgers geven bij een reeks beschrijvingen over hoe kinderen communiceren op een driepuntsschaal aan hoe vaak zij het beschreven gedrag zien. De CCC-2-NL wordt individueel afgenomen. Afname kan schriftelijk of digitaal en duurt ongeveer tien minuten.

Het instrument mag worden afgenomen door onder anderen intern begeleiders en beroepskrachten met een bachelor- of hbo-diploma in medische wetenschappen, paramedische wetenschappen, psychologie, pedagogiek en orthopedagogiek.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Uitgeverij Pearson
bestelling-nl@pearson.com

Meer informatie over de CC-2-NL