Child Abuse Risk Evaluation - Nederland (CARE- NL)

De CARE- NL is een gestructureerde vragenlijst voor de inschatting van het risico op kindermishandeling.

Onderwerp: 
Kindermishandeling
Doel: 
Risicotaxatie
Leeftijd: 
0 tot en met 18 jaar

Doel

De CARE-NL is een instrument voor de beoordeling van het risico op kindermishandeling. De CARE-NL is dus geen formele schaal of een psychologische test. Het is ontworpen als leidraad voor professionele besluitvorming en niet als kwantitatief instrument.

Doelgroep

De CARE-NL is bedoeld voor verschillende beroepsgroepen die in hun functie een inschatting van het risico van kindermishandeling bij kinderen en jongeren van elke leeftijd dienen uit te voeren.

Materialen

De CARE-NL bestaat uit een handleiding en codeerbladen.

Gebruik

De handleiding geeft een aantal instructies voor de uitvoering van een risicotaxatie van kindermishandeling gebruikmakend van de CARE-NL:

  • Het is belangrijk informatie te verzamelen uit meerdere bronnen. Over de (vermoedelijke) pleger kan informatie verkregen worden van de pleger zelf, het slachtoffer, de ouder die niet mishandelt of anderen die de pleger goed kennen. Informatie over het mishandelde kind kan verzameld worden bij leerkrachten, maatschappelijk werkers, de ouder die niet mishandelt of anderen die contact hebben met het kind.
  • Er moeten meerdere methoden voor het verzamelen van informatie gebruikt worden. Om een risicotaxatie te maken moet er altijd een gesprek met de (vermoedelijke) pleger plaatsvinden. Het is mogelijk dat die een te gunstige voorstelling van zaken geeft dus is het belangrijk om ook informatie te verzamelen aan de hand van bijvoorbeeld gedragsobservaties van de ouders en het kind of dossierinformatie uit bijvoorbeeld rapportages van leerkrachten, psychologen of andere professionals die het gezin goed kennen.
  • Het is van belang risicotaxaties regelmatig te herhalen omdat de status van een bepaalde risicofactor en daarmee ook het risiconiveau met de tijd kan fluctueren.

De vereiste kwalificaties voor de gebruiker van de CARE-NL hangen samen met het doel waarmee het instrument wordt toegepast.
Wanneer de CARE-NL gebruikt wordt voor het verrichten van onderzoek en het nemen van beslissingen over een kind of gezin inzake (vermoedens van) kindermishandeling dient de gebruiker over kennis met betrekking tot diagnostische middelen te beschikken en deskundig te zijn op het gebied van kindermishandeling. Deskundigheid kan zijn verworven op basis van een formele opleiding en werkervaring op het terrein van psychologie, pedagogiek, psychiatrie, maatschappelijk werk, verpleging of binnen een justitiële setting. Als de CARE-NL gebruikt wordt voor opleidingsdoeleinden, voor consultatie of in onderzoek zijn er geen specifieke kwalificaties voor de gebruiker vereist.

De lijst bestaat uit 18 items verdeeld over vier subschalen: Ouderlijke factoren, Ouder-kind factoren, Kindfactoren en Gezinsfactoren. De items worden gescoord op een driepuntsschaal. De uitkomst van de vragenlijst wordt weergegeven op een driepuntsschaal van hoog tot laag.

De afname duur is ongeveer 40 minuten.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.