Autism Diagnostic Interview- Revised (ADI-R)

De ADI-R is een diagnostisch interview gericht op classificatie van autisme.

Onderwerp: 
Autisme
Doel: 
Diagnostiek
Leeftijd: 
2 tot en met 99 jaar

Doel

Het beoordelen van gedragingen die verband houden met een autismespectrumstoornis (ASS) om 1) de formele diagnose autisme vast te stellen of 2) het huidige gedrag te beschrijven voor het opstellen van behandelingsplannen of 3) een onderscheid te kunnen maken tussen kinderen met autisme en kinderen met een andere ontwikkelingsstoornis.

Doelgroep

Kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsleeftijd vanaf 2 jaar en een vermoedelijke ASS.

Materialen

  • Handleiding
  • Interviewboekje
  • Scoringsformulieren (algoritme formulieren)

Gebruik

De ADI-R is een gestructureerd interview dat wordt afgenomen bij ouders of naaste familie van iemand met een vermoedelijke ASS. De geïnterviewde moet bekend zijn met de ontwikkelingsgeschiedenis en het dagelijks gedrag van de onderzochte persoon. De onderzochte persoon is zelf niet aanwezig bij het interview.

Het interview geeft inzicht in drie domeinen van autisme: 1) wederkerige sociale interacties, 2) communicatie en 3) beperkte, repetitieve en stereotiepe gedragspatronen. Per domein geldt een cut-off score. Met scoringsalgoritmes kan een diagnose worden gesteld en het huidige gedrag worden geëvalueerd.

De professional die het interview afneemt leest de vragen uit het interviewboekje en codeert de antwoorden. Hierbij komen deze onderwerpen aan bod: 1) achtergrond van het kind, 2) ontwikkeling en mijlpalen in de eerste jaren, 3) taalverwerving en verlies van (taal)vaardigheden, 4) taal- en communicatief functioneren, 5) sociale ontwikkeling en spel, 6) interesses en gedragingen, 7) klinisch relevant gedrag (agressie, automutilatie, etc.). Afname en scoring duren ongeveer twee uur.

De ADI-R mag voor gebruik in de klinische praktijk alleen worden afgenomen en geïnterpreteerd door voldoende getrainde interviewers. Dat betekent tenminste: 1) vertrouwd zijn met ASS en de manieren waarop daarmee samenhangend gedrag zich kan laten zien, 2) voldoende interviewvaardigheden en 3) vaardigheid in het coderen van het gedrag dat met de items beoordeeld wordt.

Voor gebruik in wetenschappelijk onderzoek is zeer accurate scoring nodig. Daarom moeten interviewers in die gevallen niet alleen voldoen aan bovenstaande eisen, maar ook een erkende training doorlopen. Actueel aanbod van beschikbare trainingen is te vinden op de website van de uitgever.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Hogrefe Uitgevers BV
(020) - 671 35 43
info@hogrefe.nl

De handleiding

Informatie van de uitgever

Proefschrift van De Bildt (2003)