Aanvaardbaarheid van instrumenten

Bij de aanvaardbaarheid van een instrument gaat het om aspecten als de inzichtelijkheid van het meetdoel van het instrument voor de respondenten, de eerlijkheid of rechtvaardigheid ten aanzien van bepaalde groepen (geen discriminatie) en de eerbiediging van privacy en integriteit. Meer technisch gesproken gaat het om de volgende aspecten.

Objectiviteit

De objectiviteit van een instrument wil zeggen dat de metingen voldoende gestandaardiseerd zijn, met bijvoorbeeld richtlijnen voor scoring en weinig interpretatiemogelijkheden.

Vraagzuiverheid

De vraagzuiverheid van een instrument zegt iets over de manier waarop de vragen van het instrument geformuleerd zijn. De formuleringen zijn zodanig dat ze door alle respondenten op dezelfde manier geïnterpreteerd worden. De kans op vertekening van de uitkomsten doordat de vragen verkeerd opgevat worden vanwege bijvoorbeeld een verschil in culturele achtergrond of opvoeding is bij deze instrumenten minimaal.

Normhandhaving

Bij de beoordeling van de antwoorden op een vragenlijst of de te beoordelen prestaties van de respondent moeten steeds vaste normen worden gehanteerd. Iedere respondent moet op dezelfde wijze worden beoordeeld.

Aanvaardbaarheid wordt soms niet als aparte vorm van kwaliteit gezien maar ondergebracht bij de validiteit van een instrument. Het heeft ermee te maken hoe ruim of smal het begrip validiteit gehanteerd wordt.

Foto Danielle de Veld