Onderzoek naar corona en kansenongelijkheid

Vooral kinderen die met problemen opgroeien, lijken meer nadelen te ondervinden van de crisis.

Resultaten samengevat

Extra nadelig bij bestaande problemen

Kinderen en jongeren met psychische problemen scoorden op mentaal vlak over het algemeen lager tijdens de coronacrisis, net als kinderen die in een instelling wonen. Ook blijkt de thuissituatie erg belangrijk in hoe kinderen en jongeren de coronacrisis doorkwamen. Zo ervaren kinderen en jongeren uit grote gezinnen relatief meer mentale klachten. Jonge kinderen uit lage ses-gezinnen ervaren een sterker negatief effect van de coronacrisis op spraak- en taalontwikkeling.

Beperkt zicht op effecten op lange termijn

Er is geen goed beeld van hoe de ongelijkheid tussen kinderen en jongeren zich na de coronacrisis verder ontwikkelde. Er waren voornamelijk zorgen over de effecten op de lange termijn van het sluiten van de scholen. Zo kon een deel van de leerlingen minder goed leren door het thuisonderwijs en leidde het wegvallen van de eindtoets in 2020 tot relatief lagere schooladviezen voor leerlingen met een lage sociaal economische status. 

Aanpak vraagt om maatwerk

Er zijn grote verschillen in hoe kinderen en jongeren de coronamaatregelen hebben ervaren. Een deel ervaarde vooral negatieve gevolgen op bijvoorbeeld het mentaal welbevinden of de prestaties in het onderwijs. Voor anderen bracht de coronaperiode juist meer rust en vrije tijd. Uit onderzoek blijkt dat verschillende factoren hierop van invloed zijn. Zo blijken kinderen en jongeren met beperkte zelfregulatie en executieve functies meer nadelige effecten te ervaren. Net als kinderen en jongeren die weinig steun van hun ouders ervaren. Ook kunnen de lockdowns bi sommige kinderen en jongeren voor onstabiele thuissituaties hebben gezorgd. Deze diversiteit maakt het moeilijk om kinderen en jongeren als één groep te benaderen. Een belangrijke les uit de coronaperiode is dat de aanpak vraagt om meer maatwerk, waarbij gekeken wordt naar de specifieke behoefte van individuele kinderen, jongeren en gezinnen.

Bekijk meer resultaten van onderzoek naar de gevolgen van de coronatijd.