Thuis op Straat (TOS)

Thuis op Straat (TOS) wil de straat en buurt teruggeven aan bewoners. TOS wil een duidelijk, gemoedelijk, fatsoenlijk en sociaal en emotioneel veilig speelklimaat op pleinen en straten scheppen. Centraal in de aanpak staan de TOS-activiteiten op pleinen, waarbij wordt ingezet op positief gedrag van de deelnemers (4 tot 20 jaar) en andere pleingebruikers. TOS zoekt actief contact met ouders en buurtbewoners en werkt samen met wijkpartners.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Positieve ontwikkeling
Leeftijd: 
4 tot en met 20 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de wijk
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

De primaire doelgroep van Thuis op Straat (TOS) zijn kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-20 jaar. Omdat in 'kwetsbare wijken' vooral de jongere kinderen − en meisjes – niet durven of mogen buitenspelen, geeft TOS bijzondere aandacht juist aan het bereiken van deze groepen. Om de buurtomstandigheden te verbeteren die ontwikkeling en gedrag van kinderen positief beïnvloeden, zoekt TOS in de buitenruimte ook actief contact met ouders, volwassenen, winkeliers en wijkpartners.

Doel

TOS streeft ernaar om straten en buurten terug te geven aan bewoners (jong en oud) en buurtomstandigheden te verbeteren die de ontwikkeling van kinderen positief beïnvloeden. Hiertoe werkt TOS in de wijk aan veiligheid, aanspreekbaarheid op gedrag en een positief, duidelijk, gemoedelijk, fatsoenlijk en sportief (speel)klimaat op pleinen en straten.

Aanpak

Tijdens TOS-activiteiten (zoals sport- en spelactiviteiten, creatieve- en buurtactiviteiten) wordt ingezet op positief gedrag van de deelnemers en andere pleingebruikers. Voorbeelden daarvan zijn samenwerken, omgaan met regels, gezonde leefstijl, ontdekken van eigen kwaliteiten, et cetera. Ook worden de activiteiten aangegrepen om contact te leggen met de doelgroepen op en om het plein, met het doel hen te betrekken. Naast deze activiteiten onderneemt TOS ook andere interventies om het klimaat op een plein of in de buurt te verbeteren: rondes door de wijk, het inzetten van jongeren uit de buurt als rolmodel voor andere kinderen, thema-evenementen, signaleren van problemen bij kinderen en jongeren of fysieke problemen in de wijk en het terugdringen van vandalisme en overlast door fysiek aanwezig te zijn.

Onderzoek

Onderzoek naar praktijkervaringen De TOS-interventie is uitgebreid onderzocht en geëvalueerd. Uit onderzoeken onder ouders, kinderen en medewerkers blijkt dat TOS kan bijdragen aan een veiliger buitenspeelklimaat, vaker buitenspelen en positiever gedrag. Praktijkonderzoek identificeert drie succesfactoren: goed weten wat kinderen leuk vinden, flexibel inspelen op kinderen en gedurende een langere periode op vaste dagen en tijden op een plein aanwezig zijn. Dit is belangrijk voor het opbouwen van vertrouwen.

Effectonderzoek

Van 2009 tot 2014 is in opdracht van ZonMw een effectstudie naar TOS uitgevoerd. Hieruit blijkt dat TOS positieve effecten heeft op speelklimaat en op de emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen, mits de interventie voldoende intensief wordt uitgevoerd (>= 3x per week).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De erkenningscommissie ziet TOS als een zich voortdurend in de praktijk ontwikkelende interventie; waarbij kinderen, bewoners én medewerkers zijn betrokken. De interventie-eigenaren zetten TOS nadrukkelijk neer als lerend, contextgevoelig en ontwikkelingsgericht. Een sterke onderbouwing van eenvoudige, alledaagse activiteiten in een complexe werkelijkheid.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: