Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY)

De SAVRY is een risicotaxatie-instrument speciaal ontwikkeld om het geweldsrisico bij adolescenten van 12 tot 18 jaar te kunnen bepalen. De SAVRY werkt volgens het gestructureerde klinische oordeel en kan ingezet worden in de jeugdforensische praktijk.

Onderwerp: 
Jeugdreclassering, Jeugdbescherming
Doel: 
Risicotaxatie
Leeftijd: 
12 tot en met 18 jaar

Doel

De SAVRY is bedoeld als hulpmiddel voor professionele beoordelaars bij het inschatten van en het doen van uitspraken over het geweldsrisico bij jongeren. De SAVRY werkt volgens het gestructureerde klinische oordeel. De SAVRY is ontworpen voor gebruik als 'hulpmiddel' of 'gids' bij professionele risicotaxaties en interventieplanning voor gewelddadig gedrag bij jongeren. De SAVRY is geen formele test of schaal. De SAVRY kan gebruikt worden door deskundigen die taxaties uitvoeren en/of plannen maken voor interventie/toezicht met betrekking tot geweldsrisico bij jongeren.

Doelgroep

De SAVRY is specifiek gericht op risicofactoren bij adolescenten in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het instrument kan ook voorzichtig worden toegepast bij iets jongere of oudere jongeren. Bij meisjes levert de SAVRY vaker een vals positieve uitslag op (voorspelling van geweld dat niet optreedt). Daarom moet ook toepassing bij meisjes voorzichtig gebeuren.

Materialen

De SAVRY bestaat uit

  • Een handleiding;
  • Coderingsformulieren.

Gebruik

Op zijn minst moeten gebruikers expertise (training en ervaring) hebben in het uitvoeren van individuele taxaties, op het vlak van ontwikkeling van kinderen en adolescenten en van geweld bij jongeren. Over het algemeen zullen psychologen, psychiaters, getrainde jeugdreclasseringsambtenaren en maatschappelijk werkenden met de vereiste expertise, gekwalificeerd zijn om de SAVRY te gebruiken. De ontwikkelaars benadrukken dat het belangrijk is de risicotaxaties met regelmatige intervallen te herhalen, vanwege de dynamische aard van geweldsrisico en de ontwikkeling van adolescenten.

De vragenlijst bestaat uit 24 risico-items(10 historische, 6 contextuele en 8 individuele) en 6 beschermende items. De risico-items worden gescoord op een 3-puntschaal (laag, matig, hoog) en de beschermende factoren op een 2-puntschaal (aanwezig, afwezig). Bij onvoldoende beschikbare informatie is het mogelijk om de vraag niet te beantwoorden. Men kan risico-tems een hogere waarde toekennen bij de bepaling van het risiconiveau. De beslissing over het niveau (laag, gemiddeld of hoog) dient zo transparant mogelijk gemaakt te worden door middel van argumenten. De kritische items lenen zich als aangrijpingspunt bij een eventuele interventie. 

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Stichting 180
088 - 88 00 300
info@180.nl

Meer informatie over SAVRY