• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 229 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'.


Denk mee over gebruik van werkzame elementen

Oproep

Het Nederlands Jeugdinstituut zoekt op korte termijn professionals uit wijkteams, de geïndiceerde jeugdhulp, jeugd-lvb, jeugd-ggz en het onderwijs en cliënten om de eerste ideeën aan voor te leggen over het flexibele gebruik van werkzame elementen van interventies.

Nieuw in de databank

Lekker Fit! Lespakket

Lekker Fit! heeft als doel dat leerlingen van het primair onderwijs meer gaan bewegen en gezonder gaan eten op school. Lekker Fit! bevat een gedragsveranderingslijn op voeding en beweging.
De vijf bouwstenen van Lekker Fit! beïnvloeden het voedings- en beweeggedrag van de kinderen vanuit 4 integrale invalshoeken: educatie, beleid, omgeving en signalering.


LEFF

LEFF (Lifestyle, Energy, Fun & Friends) is de Nederlandse versie van het uit Engeland overgenomen effectieve programma MEND (Mind, Exercise, Nutrition, Do it!). LEFF is voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar met overgewicht of obesitas. Het is een gecombineerde leefstijlinterventie waarbij gezinnen in groepsverband gedurende 10 weken aan de slag gaan met gezond eten en bewegen.


Levensvaardigheden

Levensvaardigheden is een lesprogramma voor het aanleren van sociale, emotionele en morele kerncompetenties bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. In zeventien lessen van vijftig minuten en drie extra modules leren de leerlingen adequaat herkennen, benoemen en omgaan met gedachten, gevoelens en gedragingen. Het programma wordt gegeven door docenten van de school.


Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen

'Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen' is gericht op kinderen van 0-12 jaar die gebruik maken van de kinderopvang en/of onderwijs. Doel van de interventie is het versterken van het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen door de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers en leerkrachten te vergroten.


Kwink

Kwink is een preventieve interventie voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8 in het primair onderwijs. De interventie bestaat uit minimaal twintig lessen van 45 minuten per jaar. Door middel van digitale wereld en diverse werkvormen wordt verstorend gedrag in de klas voorkomen en wordt van de klas een positieve groep gemaakt.


LOGO3000

LOGO3000 is een interventie voor peuters en kleuters en heeft als doel dat alle kinderen minimaal de 3000 woorden uit de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK) kennen voordat ze naar groep 3 gaan. Dit doel wordt bereikt door leerkrachten en pedagogisch medewerksters handvatten te bieden om woordenschatuitbreiding als een routine in te zetten. In drie jaar tijd worden de woorden aangeleerd met behulp van leerkrachtkaarten, woordwebben, praatplaten en de woordkalender.


Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)

Het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) is een universeel preventieprogramma waarmee scholen de sociaal-emotionele competenties van hun leerlingen (4-12 jaar) kunnen vergroten om zo gedragsproblemen te voorkomen. Voor elke leeftijdsgroep zijn lessen ontwikkeld. Naast de lessen zijn er tal van materialen die het mogelijk maken om het geleerde toe te passen in alledaagse situaties. Vanaf de kleuterjaren tot en met groep 8 staan vier thema’s centraal:

1. Zelfbeeld (Wie ben ik en hoe waardeer ik mijzelf?).
2. Zelfcontrole (Hoe ga ik om met heftige emoties?).
3. Emoties (Hoe voel ik mij en hoe voelt de ander zich?).
4. Probleem oplossen (Hoe kunnen we op een constructieve wijze een probleem oplossen?).
Scholen die met het leerplan willen gaan werken volgen voorafgaand aan de invoering een training.


Leefstijl

Leefstijl is een doorlopend sociale vaardigheidsprogramma voor alle leerlingen van groep 1 van het basisonderwijs tot en met de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het programma wil sociaal gedrag en positieve betrokkenheid stimuleren door het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden. Deze vaardigheden worden spelenderwijs aangeleerd middels thematische lessen. Er wordt gebruik gemaakt van onder andere activerende opdrachten, kringgesprekken en individuele opdrachten. Ook zijn er huiswerkopdrachten en worden er ouderbijeenkomsten georganiseerd, om zo de generaliseerbaarheid te vergroten.


Meer wijzigingen
Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.