• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 220 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'.


Nieuwe Erkenningscommissie Justitiële Interventies

Geslaagde introductie

Op donderdag 3 maart 2016 waren ruim 60 ontwikkelaars, beleidsmakers en onderzoekers aanwezig in Utrecht bij de presentatie van de nieuwe Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De kennismakingsbijeenkomst werd georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut.

E-magazine Gezond en wel in de wijk

Wie wil werken aan een gezonde wijk kan kiezen uit vele interventies. Een deel daarvan is erkend. Zeven kennisinstituten presenteren in het e-magazine 'Gezond en wel in de wijk' informatie over de kracht van erkende interventies en een handige toegang tot verschillende databanken met interventies op het gebied van jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, gezondheidsbevordering, sport en bewegen, welzijn en ggz.

Schoolklassen gezocht voor onderzoek anti-pestprogramma's

Om te testen of anti-pestprogramma’s effect hebben, zoeken de onderzoekers van Universiteit Utrecht 250 schoolklassen die willen meedoen aan hun onderzoek. Geïnteresseerde scholen vinden meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden op de website:

Nieuw in de databank

Taallijn

Taallijn is een programma voor deskundigheidsbevordering van leidsters en leerkrachten. Het doel van de Taallijn is taalachterstand bij taalzwakke kinderen te voorkomen of te  beperken, door interactievaardigheden van leidsters of leerkrachten te vergroten en de effectiviteit van taalstimulering in de voor- en vroegschoolse periode te versterken. Taallijn kan gebruikt worden naast veelgebruikte VVE-programma's, maar kan ook zelfstandig uitgevoerd worden.


Plezier op school

"Plezier op school" is een zomercursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool gepest werden of andere problemen hadden in de omgang met leeftijdgenoten. Beoogd wordt de sociale competentie van de kinderen te vergroten, zodat zij een goede start kunnen maken op het voortgezet onderwijs en het risico op herhaling van deze omgangsproblemen verkleind wordt.


Piramide

Piramide is een educatieve aanpak voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bij gastouders en in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Via 11 thema’s wordt een brede ontwikkeling gestimuleerd. Het doel van Piramide is om een basis te leggen voor zelfsturing en leerprocessen op school en het voorkomen of inlopen van achterstanden door voor- en vroegschoolse educatie.


Opstapje

Opstapje is een gezinsgericht stimuleringsprogramma. Het heeft als doel de onderwijskansen te vergroten van kinderen (2 tot 4 jaar) die in achterstandssituaties verkeren.


Ben ik in Beeld

Ben ik in Beeld is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Aan de hand van het verbeteren van de interactiestrategieën van pedagogisch medewerkers wordt gewerkt aan het stimuleren van de brede (taal) ontwikkeling met als doel hen beter voor te bereiden op hun schoolloopbaan. Daarnaast richt de interventie zich op het vergroten van de sensitieve responsiviteit van pedagogisch medewerkers door training en begeleiding.


Treatment Foster Care Oregon-Adolescenten (TFCO-A)

Treatment Foster Care Oregon - Adolescenten (TFCO-A) is een intensief behandelprogramma voor jeugdigen tussen de 12 en 18 jaar die te kampen hebben met ernstige gedragsproblemen, inclusief delinquent gedrag. De jeugdige wordt geplaatst in een opvoedgezin en volgt van daaruit voor de duur van zes tot negen maanden een intensief gedragsgericht programma met aansluitend tot maximaal twaalf maanden een nazorgtraject. De jeugdige is twee keer in de week aan de slag met professionele trainers. De jeugdige leert en oefent met vaardigheden en gedrag binnen zoveel mogelijk verschillende sociale contexten. Ouders zijn onderdeel van de behandeling en werken tijdens de behandeling samen met een gezinstrainer aan het verbeteren van gewenste opvoedvaardigheden.


Multidimensionele familietherapie (MDFT)

Multidimensionele Familietherapie (MDFT) is een ambulante systeemtherapie aangevuld met bemoeizorg. MDFT is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 19 jaar die probleemgedrag vertonen als het overmatig gebruik van drugs en/of alcohol, criminaliteit en spijbelen en die daarnaast vaak gedrags- of psychische stoornissen vertonen. Zij zijn meestal op meerdere leefgebieden vastgelopen of dat dreigt te gebeuren. MDFT richt zich niet alleen op de jongere zelf, maar ook op het gezin en op de bredere sociale omgeving van de jongere. Het doel van MDFT is het realiseren van een verslavingsvrije leefstijl zonder probleemgedrag, en het verminderen van het risico op (strafrechtelijke) recidive. Een MDFT-traject neemt zes maanden in beslag, met 2 tot 3 sessies per week.


Betere Start

Het doel van Betere Start is recidive door gedetineerde moeders en latere gedragsproblemen bij hun kinderen te voorkomen. De moeders bevinden zich in de laatste fase van detentie en hebben een concreet perspectief om na ontslag weer primaire opvoeder te worden. Betere Start begint tijdens detentie met twaalf wekelijkse groepssessies van twee uur. Na detentie volgen nog vier individuele huisbezoeken van 1,5 uur.


Can you fix it?

‘Can You Fix It?’ is bedoeld om seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren tussen de 12 en 18 jaar te verminderen. Van de 14-15 jarigen geeft 18% aan te maken te hebben gehad met grensoverschrijdende seksuele ervaringen, waarvan 53% aangeeft dat het over ervaringen gaat zonder fysiek contact en 20% over fysieke ervaringen, de overige zijn een combinatie van de twee.


In Can You Fix It? kijken adolescenten naar korte filmpjes, waarin leeftijdsgenoten terecht komen in situaties met een seksueel karakter. Hoe het fragment afloopt kan beïnvloed worden door op een toets te drukken, de FixIt knop. Het doel is om adolescenten te leren die momenten te herkennen waardoor een situatie uit de hand kan lopen, en dan tijdig te in te grijpen.


Meer wijzigingen
Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.