• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 223 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'.


E-magazine Gezond en wel in de wijk

Wie wil werken aan een gezonde wijk kan kiezen uit vele interventies. Een deel daarvan is erkend. Zeven kennisinstituten presenteren in het e-magazine 'Gezond en wel in de wijk' informatie over de kracht van erkende interventies en een handige toegang tot verschillende databanken met interventies op het gebied van jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, gezondheidsbevordering, sport en bewegen, welzijn en ggz.

Databank in beeld

Wat staat er in de databank? Voor wie is de databank bedoeld? In de introductievideo beantwoorden medewerkers van de databank Effectieve jeugdinterventies deze vragen.

Lees meer:

Nieuw in de databank

Samen Slagen

Samen Slagen is een integrale interventie voor het VSO cluster 4 onderwijs en heeft als doel Het hoofddoel van Samen Slagen is het terugdringen van middelengebruik onder leerlingen tussen 12 en 18 jaar op het VSO cluster 4.  Het hoofddoel valt uiteen in verschillende organisatie-, kennis en vaardigheidsdoelstellingen die worden gerealiseerd door de 12 onderdelen van de methodiek uit te voeren die speciaal zijn ontwikkeld voor het VSO cluster 4, zoals het opstellen van beleid, deskundigheidsbevordering voor medewerkers, voorlichting aan leerlingen, invoering van een screeningsvragenlijst en een cursus voor ouders. Uitvoer van deze onderdelen geschiet via de beschreven aanpak wat ervoor zorgt dat de onderdelen elkaar versterken. Overkoepelend wordt een Gezondheidscoach ingezet die op een persoonlijke en laagdrempelige manier leerlingen begeleid om middelengebruik en onderliggende problematiek te verminderen door middel van een screenings- en toeleidingstraject.


Parent Management Training Oregon (PMTO)

PMTO is een behandeling voor gezinnen met één of meer kinderen met externaliserende gedragsproblemen, al dan niet gecombineerd met hyperactiviteit. Het doel van de behandeling is dat de kinderen beter gaan functioneren en hun gedragsproblemen verminderen doordat hun ouders meer effectieve opvoedingsstrategieën toepassen.


Opvoeden & zo

Opvoeden & Zo is een laagdrempelige cursus voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar. In de cursus leren ouders omgaan met alledaagse opvoedingsvragen en beginnende opvoedingsproblemen. De cursus bestaat uit zes groepsbijeenkomsten waarin zes opvoedingsvaardigheden geleerd worden: aandacht geven, prijzen, verbieden, straffen, negeren en apart zetten.


Agressieregulatie op Maat Ambulant 16-

Agressieregulatie op Maat voor jeugdigen van 12 tot 16 jaar (AR16-) is bedoeld voor jeugdigen van 12 tot 16 jaar met (ernstige) agressieproblematiek en heeft als doel dit gedrag te reduceren en de vaardigheden te vergroten om zo de kans op recidive te verkleinen. De interventie kent wekelijkse sessies van 45 minuten (minimaal één per week) en duurt in totaal vier tot achttien maanden.


Taallijn

Taallijn is een programma voor deskundigheidsbevordering van leidsters en leerkrachten. Het doel van de Taallijn is taalachterstand bij taalzwakke kinderen te voorkomen of te  beperken, door interactievaardigheden van leidsters of leerkrachten te vergroten en de effectiviteit van taalstimulering in de voor- en vroegschoolse periode te versterken. Taallijn kan gebruikt worden naast veelgebruikte VVE-programma's, maar kan ook zelfstandig uitgevoerd worden.


Plezier op school

"Plezier op school" is een zomercursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool gepest werden of andere problemen hadden in de omgang met leeftijdgenoten. Beoogd wordt de sociale competentie van de kinderen te vergroten, zodat zij een goede start kunnen maken op het voortgezet onderwijs en het risico op herhaling van deze omgangsproblemen verkleind wordt.


Piramide

Piramide is een educatieve aanpak voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bij gastouders en in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Via 11 thema’s wordt een brede ontwikkeling gestimuleerd. Het doel van Piramide is om een basis te leggen voor zelfsturing en leerprocessen op school en het voorkomen of inlopen van achterstanden door voor- en vroegschoolse educatie.


Opstapje

Opstapje is een gezinsgericht stimuleringsprogramma. Het heeft als doel de onderwijskansen te vergroten van kinderen (2 tot 4 jaar) die in achterstandssituaties verkeren.


Ben ik in Beeld

Ben ik in Beeld is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Aan de hand van het verbeteren van de interactiestrategieën van pedagogisch medewerkers wordt gewerkt aan het stimuleren van de brede (taal) ontwikkeling met als doel hen beter voor te bereiden op hun schoolloopbaan. Daarnaast richt de interventie zich op het vergroten van de sensitieve responsiviteit van pedagogisch medewerkers door training en begeleiding.


Meer wijzigingen
Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.