• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 221 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'.


Nieuwe site

voor effectieve justitiële interventies

Op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, geven het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbosinstituut op de nieuwe website www.justitieleinterventies.nl een actueel overzicht van goed onderbouwde en effectieve justitiële interventies die professionals in het Nederlandse civiele en strafrechtelijke domein toepassen. De website biedt inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van justitiële interventies.

Databank in beeld

Wat staat er in de databank? Voor wie is de databank bedoeld? In de introductievideo beantwoorden medewerkers van de databank Effectieve jeugdinterventies deze vragen.

Lees meer:

Nieuw in de databank

OUDERS van tegendraadse jeugd

Het programma OUDERS van Tegendraadse jeugd (OvTJ) richt zich op de ouders van jeugdigen tussen de 8 en 16 jaar met (verhoogd risico op) strafbaar gedrag. Het programma bestaat uit 8 opvoedingsondersteunende  interventies oplopend van licht tot zwaarder. Het versterkt opvoedvaardigheden van ouders (toezicht houden, samen problemen oplossen, grenzen stellen, positieve bekrachtiging en ouderlijke betrokkenheid) en beoogt dat ouders sociale steun zoeken en ontvangen bij de opvoeding van hun kind.


!JES het brugproject

!JES het brugproject is een preventieve cursus voor kinderen van 8 tot 12 jaar en hun ouders, rondom de periode van echtscheiding. Het project heeft als doel nadelige effecten van een scheiding op kinderen te voorkomen en/of te verminderen en doet dat met een cursus van zeven bijeenkomsten voor kinderen en drie bijeenkomsten voor hun ouders.


Leren van delict

Leren van Delict is een individuele, cognitief-gedragsmatige training voor jongeren die een (gewelddadig) delict gepleegd hebben en in een justitiële jeugdinrichting of JeugdzorgPlus instelling verblijven. Het doel is voorkomen dat jongeren opnieuw (gewelddadige) delicten plegen. Tijdens Leren van Delict leert de jongere hoe hij nieuwe delicten kan voorkomen en welk gedrag daarvoor een alternatief is. Hiertoe analyseert de jongere het gepleegde delict, en leert om verhoogde risicofactoren en risicosituaties bij zichzelf en in zijn omgeving te herkennen. Vervolgens richt de interventie zich op het aanleren van gedrags- en sociaal-probleemoplossende vaardigheden en het ontwikkelen van een terugvalpreventieplan. Door middel van opfrissessies worden bijeenkomsten doelgericht herhaald tijdens kritieke overgangssituaties.


Liefde is...voor meisjes

Liefde is… is een voorlichtingsprogramma ter ondersteuning van de seksuele ontwikkeling en seksuele weerbaarheid van meisjes uit de tweede en derde klas (13 tot en met 16 jaar) op het voortgezet onderwijs. De voorlichting wordt gegeven door twee vrouwelijke hulpverleners die op een laagdrempelige manier thema’s gerelateerd aan seksualiteit en relaties bespreekbaar maken. De voorlichters zijn in staat problemen in de seksuele ontwikkeling of seksueel risicogedrag te signaleren en waar nodig door te verwijzen naar passende vervolghulp voor een meisje.
In vier voorlichtingslessen komen de thema’s Seksuele identiteit, Partnerkeuze en loverboys, Grenzen en ‘nee’ zeggen en Sociale media en veilig vrijen aan de orde.


Taakspel

Taakspel is een universeel preventieprogramma. Het bestaat uit een groepsgerichte aanpak voor leerlingen van groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs, waarbij leerlingen middels een spel leren zich beter aan klassenregels en regels op de speelplaats te houden. Doel is het verbeteren van taakgericht gedrag en het verminderen van regelovertredend gedrag bij de kinderen en het bevorderen van een positief onderwijsklimaat. Uiteindelijk doel is beginnend probleemgedrag in een vroeg stadium te verminderen en om te buigen in positief gedrag.


Sporen

Sporen is een integrale pedagogische aanpak gericht op brede ontwikkelingsstimulering van kinderen van 0-7 jaar en op actieve participatie van hun ouders aan het educatieproces. Als programma voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is Sporen gericht op kinderen van 2,5 - 6 jaar en hun ouders die zich in achterstandsituaties bevinden, en heeft als doel de onderwijskansen van deze kinderen te verbeteren.


Meer wijzigingen
Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.