Inzet pedagogisch beleidsmedewerker

Op alle kinderopvanggroepen werken sinds 1 januari 2019 naast pedagogisch medewerkers ook pedagogisch beleidsmedewerkers. Vanaf januari 2022 zijn alle gemeenten verplicht om in de voorschoolse educatie nog extra uren in te zetten voor professionals op hbo-niveau. Wat zijn de taken van een pedagogisch beleidsmedewerker, en om hoeveel extra uren gaat het?

Wat doet de pedagogisch beleidsmedewerker?

De pedagogisch beleidsmedewerker kan verschillende taken vervullen:

  • Coaching van pedagogisch medewerkers
  • Ontwikkelen en uitvoeren van pedagogisch beleid
  • Werkzaam zijn op de groep

Het doel van de extra inzet van deze professionals is om de kwaliteit van de voorschoolse educatie te verhogen.

Een beleidsmedewerker en/of coach biedt op locaties ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld door coachinggesprekken te voeren op basis van observaties op de groep, door ondersteuning te bieden bij opbrengstgericht werken, en door ouderbetrokkenheid te versterken. Zo werken zij aan betere voorschoolse educatie.

Daarnaast kan de pedagogisch beleidsmedewerker werkzaam zijn op de groep. In dat geval moet hij of zij voldoen aan de eisen die gelden voor beroepskrachten voorschoolse educatie. De pedagogisch beleidsmedewerker telt dan mee voor de beroepskracht-kindratio.

Voor pedagogisch beleidsmedewerkers die niet op de groep werken, is formele scholing voor voorschoolse educatie niet vereist. Het is wel belangrijk om kennis te hebben over bijvoorbeeld het vve-programma.

Voorbeelden van criteria die gemeenten gebruiken voor de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers vind je op de website van GOAB .

Over hoeveel uur extra gaat het?

Het aantal uren voor professionals op hbo-niveau per locatie wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de volgende formule: het aantal kinderen van 2,5 tot 4 jaar per locatie die per 1 januari van dat jaar in aanmerking komen voor voorschoolse educatie x 10 uur.

Kijk voor meer informatie over de kwalificatie-eisen van pedagogisch medewerker/coach op de website van Kinderopvang werkt!.

Foto Lotte Heijs

Lotte Heijs

medewerker inhoud