Inzet hbo'ers

Vanaf 2022 wordt het voor alle Nederlandse gemeenten verplicht om hbo'ers in te zetten in de voorschoolse educatie (ve).

Pedagogisch beleidsmedewerker

Sinds 1 januari 2019 geldt vanuit de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) de verplichting om op alle kinderopvanggroepen (regulier én ve) een professional op mbo 4- of hbo-niveau in te zetten als pedagogisch beleidsmedewerker. 

Een pedagogisch beleidsmedewerker kan functioneren als coach, werkzaam zijn op de groep of bezig zijn met het pedagogisch beleid van de voorschoolse voorziening. 

Op de groep

Het is mogelijk dat een pedagogisch beleidsmedewerker tijdens het coachen ook werkzaam is als beroepskracht voorschoolse educatie. Een dergelijke 'meewerkend coach' telt mee voor de beroepskracht-kindratio. De pedagogisch beleidsmedewerker moet dan wel voldoen aan de (opleidings)eisen die voor de beroepskracht voorschoolse educatie gelden.

Indien de pedagogisch beleidsmedewerker niet meetelt in de beroepskracht-kindratio, is uitvoerende kennis van bijvoorbeeld het programma voorschoolse educatie belangrijk, maar is formele scholing die specifiek gericht is op voorschoolse educatie niet vereist.

Kijk voor meer informatie over de verschillende functies in de kinderopvang en de voorschoolse educatie op de website Kinderopvang werkt!

Aantal uren

De norm voor de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers in de voorschoolse educatie treedt per 1 januari 2022 in werking. Het betreft een minimaal aantal uren per kindcentrum per jaar. Het aantal uren wordt jaarlijks bepaald door het aantal kinderen (tussen 2,5 en 4 jaar) waaraan op 1 januari van het betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden, te vermenigvuldigen met tien uur.