Literatuur voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Bakker, J., E. Denessen, M. Denissen en H. Oolbekkink-Marchand (2013), 'Leraren en ouderbetrokkenheid. Een reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen vervullen'. Nijmegen: Radboud Universiteit, Behavioural Science Institute/Radboud Docenten Academie.

Desforges, C. en A. Abouchaar (2005), 'The impact of parental involvement, parental support and family education on pupil achievements and adjustment. A literature review'. London: Department for Education and Skills.

Geus, W. de, H. Versteegen, J. Kruiter (2013), 'Handreiking Voorschoolse educatie: doelgroepbepaling en toeleiding'. Utrecht: Oberon en Sardes.

Henrichs, L. (2010), 'Academic language in early childhood interactions. A longitudinal study of Dutch monolingual 3-to-6-year-old children'. Proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Hoogeveen, K., en H. Versteegen. (2013a). Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen. Een handreiking voor VVE-instellingen. Utrecht: Sardes.

Hoogeveen, K., en H. Versteegen. (2013b). En nu…de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid. Een handreiking voor gemeenten. Utrecht: Sardes.

Leseman, P. & A. Veen. (redactie). (2016). Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit van voorschoolse instellingen. Resultaten uit het Pre-Cool cohortonderzoek. Amsterdam: Kohnstamm Instituut, rapport 947.

Menheere, A. en Hooge, E. (2010). De betrokkenheid van ouders bij het schoolleren van hun kinderen. Een literatuurstudie naar de betekenis van ouderbetrokkenheid voor de schoolse ontwikkeling van kinderen. Amsterdam: Kenniscentrum
Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool Amsterdam.

Mesman, J. (2010), 'Oud geleerd, jong gedaan. Investeren in ouders bevordert onderwijskansen van kinderen'. Utrecht: Sardes.

Muller, P. (2013), Hbo'ers in de VVE, leerpunten uit de praktijk. Utrecht:Sardes.

Muller, P. (2015). Hbo'ers in de VVE. Eind 2015 in zicht Muller. Utrecht: Sardes.

Oberon (2013), Implementatieonderzoek Startgroepen peuters. Tweede meting. Utrecht: Oberon.

Onderwijsraad (2010), 'Ouders als partners. Versterking van relaties met en tussen ouders op school'. Den Haag: Onderwijsraad.

Riksen-Walraven, J. (1994). Instapje. Ontwikkeling en evaluatie van een thuisstimuleringsprogramma voor Surinaamse opvoeders met een kind van één jaar. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Scheele, A. (2010), 'The home language environment of monolingual and bilingual children and their language proficiency'. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Tuijl, C. van en R. Siebes, (2006). Het rendement van Opstap in de basisschoolperiode. Een longitudinaal onderzoek naar effecten van een gezinsgerichte stimuleringsprogramma bij Turkse en Marokkaanse gezinnen. Alkmaar: Extern print.

Veen, A., R. Fukkink en J. Roeleveld (2006), 'Evaluatie van Startblokken en Basisontwikkeling. Implementatie en effecten van het programma Startblokken en Basisontwikkeling in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie'. Rapport 751. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Veen, A., J. Roeleveld en P. Leseman (2000), 'Evaluatie van Kaleidoscoop en Piramide. Eindrapportage'. Rapport 576. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Veen, A. & P. Leseman (redactie), 2015. Pre-COOL cohortonderzoek. Resultaten over de voorschoolse periode. Amsterdam: Kohnstamm Instituut, rapport 932.

Veer, I., Luyten, H., van Tuijl. C. en P. Sleegers (2016). Effectonderzoek Pilot startgroepen voor peuters. Eindrapportage 2016. Universiteit Twente.

Investeren loont! Eindrapportage monitor kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie in de 37 grote steden in 2015/2016, december 2016

Brief aan Tweede Kamer.20 januari 2016. Verdeling middelen achterstandenbeleid. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Visie op het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen. Advies 2016/01: 22 januari 2016 (werkgroep Kindvoorzieningen).

Brief aan de Tweede Kamer 26 april 2018. Nieuwe verdeling middelen onderwijskansenbeleid scholen en gemeenten.