Hoe toon je de urgentie van samenwerken aan?

Samenwerken aan duurzame ontwikkeling van kinderen en jongeren begint met een gedeeld besef dat er een dringende gezamenlijke opgave is. Door dat besef kunnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten meer bereiken, activiteiten op elkaar afstemmen en elkaars expertise benutten. Maar hoe is dat urgentiegevoel te vergroten?

Wat kan het urgentiegevoel voor samenwerking vergroten?

De urgentie van samenwerking is in de praktijk beter voelbaar door:

Contact met ouders en jongeren

Vraag ouders en jongeren naar het belang van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Zij kunnen zelf aangeven waar  ze behoefte aan hebben en spelen een belangrijke rol in hun ontwikkeling. Maak daarom met elkaar afspraken over hoe jullie ouders en jongeren betrekken, zowel in de beleidsontwikkeling als in de uitvoering.

Actuele gegevens over hoe het gaat met de jeugd

Gebruik voor zicht op actuele informatie gegevens over het jeugdzorggebruik per onderwijssoort. Bijvoorbeeld de cijfers van de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp (AOJ), of van de eigen lokale of regionale monitor. Die gegevens zijn de input voor het gesprek tussen onderwijs en gemeenten. Ze maken de samenhang tussen elkaars opgaven zichtbaar. Geef samen duiding aan de beschikbare gegevens, door bijvoorbeeld verschillen in jeugdhulpgebruik tussen gemeenten en scholen te bespreken en te verklaren. Dat helpt bij het gezamenlijk stellen van doelen binnen de langdurige afspraken.

Erkenning dat scholen en gemeenten elkaar nodig hebben

  • Naar school gaan is een beschermende factor voor kinderen omdat ze zich daardoor kunnen ontwikkelen. Daarnaast zijn scholen belangrijk voor het signaleren van gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jongeren, maar ook van belemmeringen thuis. Ook zijn scholen een omgeving waar kinderen omgangsvormen en positief gedrag aanleren.
  • Jeugdhulp en onderwijs kunnen naast hun signalerende functie in de wijk en op school werken aan preventie en vroegtijdige interventies om specialistische hulp zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Voor de jeugdhulp zijn scholen onmisbare partners. Scholen zijn een laagdrempelige plek om hulp te bieden, maar andersom hebben scholen ook de jeugdhulp nodig wanneer problemen meer te maken hebben met het opvoeden en opgroeien. We weten dat een doelgerichte en samenhangende aanpak van onderwijs en gemeenten meer slagkracht heeft dan verschillende afzonderlijke initiatieven. Zo'n aanpak draagt meer bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

De actualiteit, die partijen kan verenigen

Tijdens de coronapandemie hebben onderwijs en gemeentelijke partners op veel plekken in Nederland de handen ineengeslagen om oplossingen te zoeken voor kinderen en jongeren die in de knel dreigden te komen. Deze partijen zochten elkaar weer op rond de gezamenlijke inzet in het Nationaal Programma Onderwijs of bij zorgen over de mentale gezondheid van jeugd. Ook in minder uitzonderlijke situaties dan een pandemie kan de actualiteit helpen partijen te verenigen om te werken aan een gezamenlijke opgave.

Eva de Jong

Eva de Jong

senior medewerker inhoud