Samenhang in het sociaal domein

Gemeenten stellen, gevoed door structurele tekorten, steeds vaker de vraag hoe ze grip kunnen krijgen op de uitgaven jeugdhulp of breder in het sociaal domein. Aan welke sturingsknoppen kan gedraaid worden? Gaat het vooral om de toegang of een andere manier van bekostigen? Wat kan monitoring en contractmanagement bijdragen?

Samenhang

Om meer grip te krijgen op het Sociaal Domein heeft de VNG een gespreksnotitie opgesteld om gemeenten op een andere manier, meer in samenhang, te laten kijken naar het sociaal domein.

Er bestaat een 'natuurlijke' samenhang tussen de verschillende organisatorische aspecten van het sociaal domein: toegang, inkoop, bekostiging en monitoring. Dit houdt in dat er optimale combinaties van keuzes zijn, als gevolg van de wisselwerking die bestaat tussen deze aspecten. Deze moet geborgd zijn in een visie, waarbij rekening wordt gehouden met het niveau waarop het wordt ingericht (lokaal/regionaal).

Lees hier meer over in de notitie Harmonie in het sociaal domein

Leidende principes

Leidende principes vormen een kompas in de opgave binnen het sociaal domein die, mits zinvol ingezet, voor meer grip kunnen zorgen. Het richting geven gaat echter niet vanzelf. Gemeenten staan voor de uitdaging om scherper te formuleren wat ze willen bereiken voor hun inwoners.

Leidende principes kunnen helpen om samen met het veld te bedenken hoe dat voor elkaar te krijgen, met de neuzen dezelfde kant op. Het zijn vuistregels waardoor je weet dat je de beoogde dingen doet, op een manier die bijdraagt aan het bereiken van de beoogde maatschappelijke effecten. Het NJi en Movisie stelden samen een handreiking op om beter in beeld te brengen wat leidende principes zijn en hoe er zinvol mee gewerkt kan worden.

Lees de handreiking Leidende principes even richting aan het sociaal domein.

Kijk ook op het kennisnetwerk Grip op het sociaal domein voor meer informatie.

Foto Marloes Driedonks