Richtlijn Crisisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Deze richtlijn is bedoeld voor jeugdprofessionals die te maken hebben met een crisissituatie. Van een crisissituatie is sprake als de situatie een ernstig bedreiging vormt of zelfs levensbedreigend is voor het kind, de jongere of andere gezinsleden.

De richtlijn Crisisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming gaat over kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, met een uitloop tot 23 jaar, die thuis of in een pleeggezin wonen en bij wie een crisisplaatsing overwogen wordt. Deze richtlijn helpt professionals in de jeugdhulp om weloverwogen te besluiten over uithuisplaatsingen in crisissituaties. Alle interventies zijn gericht op herstel van het evenwicht thuis, en als het kind of de jongere uit huis geplaatst is, op terugkeer van de jeugdige.

Autorisatie: 
BPSW, NIP en NVO
In beheer bij: 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
Publicatie: 

Lees de richtlijn