Vormen van kleinschalig verblijf

De afgelopen jaren zijn er diverse vormen van kleinschalig verblijf ontwikkeld, voor verschillende doelgroepen en met verschillende doelen. In grote lijnen bieden zij een alternatief voor residentiële leefgroepen, JeugdzorgPlus en justitiële jeugdinrichtingen. 

Er zijn drie vormen van kleinschalig verblijf:

1. Voor jeugd met complexe problemen

Deze vorm van kleinschalig verblijf wordt zowel binnen residentiële jeugdhulpinstellingen ontwikkeld als vanuit gezinshuizen.

Doelgroep en doelen

Deze alternatieven richten zich op kinderen en jongeren die niet thuis kunnen wonen en voor wie een plaatsing in een pleeggezin of gezinshuis niet mogelijk of wenselijk is. De kinderen en jongeren hebben ernstige en complexe problemen. Soms is het doel om kortdurend een woonplek te bieden totdat zij weer thuis kunnen wonen. In andere gevallen is het verblijf erop gericht dat kinderen en jongeren er kunnen opgroeien tot volwassenheid. Er zijn ook kleinschalige voorzieningen die crisisopvang bieden.

Werkwijze

Herstel van het gewone leven staat centraal in deze woonvorm. Die biedt een positief leefklimaat. Er is meer ruimte om contact te houden met het eigen gezin. De groepsgrootte varieert van twee tot zes kinderen of jongeren, met een voorkeur voor maximaal vier. De beroepsopvoeders werken in een klein, vast team van drie tot vier medewerkers. Het huis staat bij voorkeur in een woonwijk en de kinderen maken gebruik van de voorzieningen in de wijk.

Financiering

Verschillende gemeenten hanteren verschillende tarieven voor het verblijf van kinderen en jongeren in deze woonvorm. Daarnaast betalen gemeenten voor eventuele behandelingen.

Meer informatie

2. Voor jongeren die een risico vormen voor zichzelf of de omgeving

Ook instellingen voor JeugdzorgPlus hebben kleinschalige alternatieven ontwikkeld. In 2020 zijn er tien van deze kleinschalige voorzieningen.

Doelgroep en doelen

Deze alternatieven richten zich op jongeren met een machtiging voor een gesloten plaatsing vanwege het risico dat zij vormen voor zichzelf of hun omgeving. Doel van het kleinschalig verblijf voor deze groep is een plaatsing in een JeugdzorgPlus-instelling te voorkomen, of de jongere te begeleiden bij de terugkeer naar huis of de overgang naar zelfstandig wonen.

Werkwijze

Jongeren krijgen een intensieve, individuele behandeling of begeleiding op maat, zo lang als nodig. Er wordt gewerkt aan een perspectief op wonen, zorg en onderwijs of arbeid tijdens het verblijf en daarna. De groep bestaat uit maximaal zes en bij voorkeur vier jongeren van 8 tot 23 jaar. Een klein, vast team begeleidt hen. De woning staat in een woonwijk of op het terrein van een jeugdhulpinstelling. De jongeren maken gebruik van voorzieningen in de wijk of van de instelling. In deze vorm van kleinschalig verblijf ligt de focus op relationele veiligheid en niet op technische veiligheid, in de vorm van hekken en andere beperkingen.

Financiering

Verschillende gemeenten hanteren verschillende tarieven voor het verblijf van de jongeren. Daarnaast betalen gemeenten voor eventuele behandelingen.

Meer informatie

3. Voor jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd

Ook justitiële jeugdinrichtingen ontwikkelen kleinschalige voorzieningen. Er zijn er nu twee, in Amsterdam en Zuid-Limburg. De komende jaren komen er nog drie kleinschalige voorzieningen bij.

Doelgroep en doel

Dit alternatief heeft als doel om bij een kortdurende vrijheidsbeneming de binding van de jongere met de maatschappij in stand te houden. Ook wordt het ingezet als resocialisatiefase voor jongeren in detentie of met de maatregel Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ-maatregel). Anders dan bij andere vormen van kleinschalig verblijf is de duur van het verblijf niet gekoppeld aan de hulpvraag van de jongeren, maar aan de duur van de detentie of PIJ-maatregel. Veel jongeren in detentie gaan binnen twee maanden terug naar huis.

Werkwijze

Deze kleinschalige voorzieningen werken met de basismethodiek YOUTURN, die in alle justitiële jeugdinrichtingen wordt gebruikt. YOUTURN is gericht op het voorkomen van recidive en op de terugkeer in de samenleving. De nadruk ligt op het continueren van wat goed gaat in het leven van de jongere, zoals dagbesteding, reeds ingezette hulp en ondersteuning uit het netwerk. De leefgroep is een waardevol onderdeel van de behandeling. Beveiliging op maat is een belangrijk aandachtspunt, ook bij de selectie van jongeren. Daarbij zijn de behandeling en de beveiliging toegespitst op wat de jongere echt nodig heeft. In deze vorm van kleinschalige voorziening wonen acht jongeren.

Financiering

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is verantwoordelijk voor de inkoop van deze vorm van kleinschalig verblijf.

Meer informatie

Alle pagina's over residentiële jeugdhulp

Naar het overzicht

Els Mourits

Els Mourits

senior medewerker