Stap 3: Welke activiteiten moet je ondernemen?

Stap 3 is bepalen welke acties partners (bijvoorbeeld de school, het jeugd- en jongerenwerk en het lokale wijkteam) en inwoners (vrijwilligers of een participatieraad) moeten ondernemen.

Voorzieningen en inwoners dragen ieder afzonderlijk bij aan de realisatie van het maatschappelijk resultaat. Breng om te beginnen het zorg- en ondersteuningsaanbod in je gemeente in kaart. Leg verbanden tussen wat je biedt voor welke gewenste situatie en welk probleemgebied. En bepaal wat er ontbreekt in het aanbod. Noteer in de preventiematrix per 'gewenste situatie' welke interventies of programma's er zijn en welke problemen je hiermee wilt voorkomen of verminderen. 

Stel vragen als:

  • Welk zorgaanbod of welke interventies bieden we om kinderen en jongeren gezond te laten opgroeien zonder dat zij kampen met overgewicht? Met wie werken we daarin samen?
  • Sluit het aanbod van de jeugdhulpaanbieder aan bij wat nodig is om het resultaat te bereiken?

Je bepaalt met elkaar welke activiteiten de betrokken partijen moeten uitvoeren en welke rol of taak de gemeente daarbij heeft. 

Voorbeelden:

  • Alle ingezette interventies moeten het welbevinden en behalen van resultaten op school ondersteunen (aanpak).
  • De school wordt eigenaar van deze aanpak en de gemeente faciliteert. De school en de partners in preventie denken samen na over het plan van aanpak.
  • De gemeente maakt inkoop- en subsidieafspraken en stelt eisen aan de kwaliteit.

Tip: Continu in gesprek

Jeugdproblematiek is complex. Er is niet altijd één op één een relatie te vinden tussen het werk van een preventieve interventie en een maatschappelijk resultaat. Externe factoren kunnen het maatschappelijk resultaat beïnvloeden, bijvoorbeeld een recessie of maatschappelijk onrust. Blijf daarover met elkaar in gesprek.

Stap 2: Welk maatschappelijk resultaat?

Stap 4: Kwaliteit verbeteren en waarborgen