Preventiebeleid met partners

Het team Jeugd van de gemeente Woerden heeft een preventief jeugdbeleid ontwikkeld samen met lokale partners. Door samen te werken met de lokale partners hebben zij draagvlak gecreëerd en samen een ontwikkelagenda gerealiseerd.

Het NJi heeft geholpen bij het organiseren van een bijeenkomst met maatschappelijke organisaties om het preventief beleid en de samenwerking te versterken. Dit is stapsgewijs aangepakt: 

  • Door gesprekken te voeren over de visie van de gemeente ten opzichte van de transformatiedoelen hebben we de teamcohesie versterkt.
  • Door gesprekken te voeren hebben de medewerkers van de gemeente zich de visie eigen gemaakt. Hierdoor konden zij het beter uitdragen in hun contacten met maatschappelijk organisaties.
  • Het team heeft de visie rond het preventief jeugdbeleid vastgelegd en gebruikt als kader voor sturing, financiering en facilitering.
  • We hebben de visie van het team op preventief jeugdbeleid op een lijn gebracht met de visie van het sociale domein van de gemeente. Hierdoor ontstond er consistentie en samenhang.
  • Als team hebben ze samen bepaald hoe zij het omslagproces van output naar maatschappelijke outcome willen aansturen. (Dit aan de hand van het kwaliteitsmodel)
  • Het team heeft bepaald welke rol zij moet innemen in hun contact met de maatschappelijke organisaties. Hun rol: als regisseur met visie aansturen op  maatschappelijk resultaat. Waarbij ook het uitbreiden van het netwerk en het contact met andere organisaties van belang zijn.
  • Draagvlak creëren voor bijeenkomsten om in contact te komen met maatschappelijke organisaties en om het beleid verder te ontwikkelen. Zo komen zij tevens te weten wat er speelt in de maatschappij. Kennis die zij kunnen benutten bij de beleidsvoering. 

Het resultaat

Het NJi heeft hiervoor vijf sessie met het team gevoerd, twee met de lokale partners en één conferentie met alle betrokken partijen. Het resultaat van dit traject is een afgestemde visie en beleid, draagvlak en ontwikkelagenda met alle partijen.    

Foto Marloes Driedonks