School als Werkplaats (SAW): Samenwerking mbo en gemeente

Een mbo-instelling sluit met iedere student een onderwijsovereenkomst. Hierin staan ook afspraken over extra begeleiding en ondersteuning. Friesland College Leeuwarden introduceerde hiervoor de werkwijze School als Werkplaats (SAW).

School als Werkplaats (SAW) gaat ervan uit dat docenten samenwerken met instellingen bij de ondersteuning van studenten. De instellingen leveren medewerkers op school.

SAW heeft vier doelen:

 • Preventief ingrijpen om voortijdige schooluitval te voorkomen
 • Hulp efficiënt en integraal organiseren
 • Aansluiting in de keten verbeteren
 • Pedagogisch repertoire van docenten ontwikkelen en verbeteren

Op het Friesland College volgen ruim 7.000 studenten dagonderwijs, zowel in Leeuwarden als in Heerenveen. Daarvan lopen er ongeveer 1.000 mee met SAW. In het eerste studiejaar was er een bereik van 750 niveau 2 studenten; met 250 van hen was regelmatig contact. Inmiddels is de werkwijze op alle niveaus ingevoerd. De studenten komen vanuit verschillende Friese gemeenten. De eerste analyse toont dat het aantal voortijdig schoolverlaters en doorverwijzingen afneemt. Ook is er een daling van het ziekteverzuim.

Gedeeld opdrachtgeverschap

Doel

Jeugdhulpaanbieders zien ROC Friesland als een sociaal wijkteam, dat advies, informatie en licht ambulante ondersteuning geeft. Dit valt binnen het team SAW. Leerlingen krijgen hulp in de klas en/of school, waarbij een ononderbroken schoolloopbaan het streven is.

Betrokkenen

Mbo ROC Friesland (Leeuwarden en Heerenveen), gemeenten, Stichting de Friesland (beheerder ANBI Fonds van zorgverzekeraar De Friesland), instellingen voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

Verantwoordelijkheden en taken betrokkenen

Gemeenten

De Gemeente Leeuwarden is groot voorstander van de werkwijze SAW. Ze waren de eersten die eraan bijdroegen, ook voor leerlingen uit andere steden. Door het succes tijdens regionale inkoopgesprekken te delen, werd er positief gereageerd op een voorstel waarin alle gemeenten bijdragen. De gezamenlijke bekostiging is per 1 januari2017 ingegaan.

Onderwijs

Het ROC Friesland in Leeuwarden is het project gestart. Voor het studiejaar 2013/2014 is de werkwijze in Heerenveen uitgerold. De opzet is meer op maat: het is kleinschaliger en er zijn minder deelnemende organisaties, maar ook hier is er zowel eerste- als tweedelijns inzet.

Inkoopkader

Onderwijs

Het Friesland College investeert zelf voor ongeveer een derde door:

 • De inzet van 180 uur plus uren voor de teamleider
 • Facilitering van de werkzaamheden van het team

Gemeenten

De gemeente Leeuwarden nam de eerste jaren van het project ongeveer een derde van de kosten op zich. Daar kwam nog projectsubsidie bij. De meeste organisaties worden bekostigd vanuit de reguliere jeugdhulp.

Anderen

Een belangrijke derde partij is Stichting De Friesland. Zij beheren het ANBI-fonds van Zorgverzekeraar De Friesland. Dit fonds besteedt het uit schenkingen opgebouwde vermogen aan initiatieven die de gezondheidszorg en volksgezondheid verbeteren. Vanaf 2014 draagt het ANBI-fonds jaarlijks een derde deel bij. Door hun inbreng is de inzet op alle niveaus uitgebreid. In totaal is de kostenverdeling steeds geweest: een derde door Friesland College, een derde door gemeente Leeuwarden en ongeveer een derde door het ANBI-fonds. De begroting is nu ongeveer € 1.000.000. Eind 2016 stopt de bijdrage vanuit het fonds.

Daarnaast zijn er afgelopen periode subsidies van derden ontvangen. Zo gaf de Provincie Friesland een startsubsidie van € 200.000 voor de eerste twee jaar. Hiermee is vooral het methodiek onderzoek vanuit het Nederlands Jeugdinstituut bekostigd, alsmede kennisoverdracht en opleiding van docenten en SAW-medewerkers. Ook het Fonds Nieuwe Stads Weeshuis heeft eenmalig € 20.000 bijgedragen.

Randvoorwaarden

Financieel

De steun van Stichting De Friesland duurt maximaal drie jaar en is dus eindig. Voldoende budget is belangrijk; wat dat betreft is het mooi dat nu alle Friese gemeenten participeren.

Draagvlak

De investeringen van Stichting De Friesland hebben een kettingreactie veroorzaakt. SAW is een succes en in de praktijk goed uitgewerkt, door onder andere hulp naar school te halen en 18+ te betrekken bij de dienstverlening. Bij andere gemeenten en geldschieters (subsidies) is er zichtbaar draagvlak gecreëerd voor de SAW.

Kwaliteitsverbetering

Beleidsmatige inbedding loopt via de Lokale Educatieve Agenda van de gemeente. Leeuwarden financiert de SAW als zijnde een wijk op zich. Het SAW-team bepaalt zelf welke ondersteuning ze inkopen. Door de grote studentenpopulatie gaat het verhoudingsgewijs om meer GGZ-expertise dan in een gemiddelde wijk.

De gemeente Leeuwarden is overtuigd dat wijken, en dus ook het SAW-team, het beste zelf weten welke ondersteuning nodig is. Het College van Bestuur van het Friesland College organiseert het bestuurlijk overleg rond de SAW en zorgt dat er voldoende budget is. Dit bevordert de kwaliteit, omdat de werkvloer de focus bepaalt (bijvoorbeeld de eerdergenoemde hogere inzet op GGZ-expertise).

Kansen en mogelijkheden

 • Vergroting van de doelgroep, aangezien ook de andere Friese gemeenten financieel gaan participeren.
 • De kans dat leerlingen met een startkwalificatie het onderwijs verlaten neemt toe.
 • Structurele SAW-bekostiging door financiële participatie van alle Friese gemeenten.

Risico’s en knelpunten

 • Verder zoeken naar structurele bekostiging. Een derde partner blijft noodzakelijk; eigenlijk moet de zorgverzekeraar dit zijn. Deze discussie moet landelijk worden gevoerd. De overgang van jeugd naar volwassen ggz moet probleemloos en met eenduidige bekostiging verlopen. Deze discussie staat ook in de vijfde en laatste rapportage van de Transitiecommissie Sociaal Domein.
 • Doordat nu elke gemeente bijdraagt, hebben meer partijen inspraak. Het is belangrijk dat de originele insteek van het project overeind blijft en niet afvlakt door eventuele randvoorwaarden en wensen.

Meer informatie

Download de informatie over werkwijze School als Werkplaats.

Voor meer informatie - inclusief contactgegevens - kunt u ook terecht op de website van het Friesland college.