• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Scheiding

Kindgerichte initiatieven

Naast preventieve programma's voor kinderen zijn er ook andere initiatieven waarbij kinderen uitdrukkelijk betrokken worden. Deze initiatieven lopen uiteen van kinderen een stem geven bij het opstellen van een ouderschapsplan tot een online platform waarin kinderen van gescheiden ouders elkaar steun bieden.

Belangenbehartiging kind

Bijzondere curator  

Een bijzondere curator is iemand die een minderjarige kan vertegenwoordigen in een conflict met zijn of haar ouders of voogd. Meestal wordt de bijzondere curator ingeschakeld bij conflicten rond scheidingen, alimentatie en voogdijzaken. De bijzondere curator heeft een bemiddelende rol, dat wil zeggen dat hij eerst probeert te praten met de ouders of de voogd om het conflict op te lossen. Lukt dat niet, dan vertegenwoordigt de bijzondere curator de minderjarige in een rechtszaak. De bijzondere curator kan de stem van het kind horen, de belangen van het kind achterhalen en afwegen, en deze duidelijk naar voren brengen.

Niet alleen de minderjarige zelf kan om een bijzondere curator vragen. Ook anderen kunnen dat voor hem doen, zoals de (advocaat van de) ouders, grootouders of pleegouders van een minderjarige. Een broer of zus kan het niet vragen. Ook de rechter kan ambtshalve een bijzondere curator benoemen, indien iemand exclusief de belangen van het kind naar voren moet brengen.

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid: Wat is een bijzondere curator?

Duurzaam Ouderschap Na Scheiding

Stichting Duurzaam Ouderschap Na Scheiding (DONS) begeleidt kind en ouders in elke scheiding op juridisch en psychosociaal vlak. Een kinddeskundige van DONS heeft eerst een gesprek met beide ouders. Vervolgens heeft de kinddeskundige gesprekken met de kinderen afzonderlijk. Daarna volgt een gesprek met alle kinderen samen. Als de ouders het ouderschapsplan volledig hebben afgerond, volgt ter afsluiting een gesprek met het hele gezin. Een advocaat-scheidingsmediator begeleidt de ouders bij het zakelijk, financieel en fiscaal afwikkelen van de gevolgen van de scheiding. Door de samenwerking van kinddeskundigen en advocaat-mediators wordt een kwalitatief beter ouderschapsplan opgesteld.

Meer informatie: Stichting Duurzaam Ouderschap Na Scheiding

Kind in Echtscheiding Centraal

De vereniging Kind in Echtscheiding Centraal (KIEC) is een samenwerkingsverband van advocaten en mediators die het belang van kinderen in scheidingssituaties centraal stellen. De advocaten en mediators werken samen met de gescheiden ouders om te helpen de zakelijke geschillen en de emotionele aspecten van de scheiding met elkaar te bespreken. Doel is juridische procedures te voorkomen die betrekking hebben op het ouderschapsplan en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders voor hun kinderen.

De advocaat ondersteunt bij het maken van afspraken die opgenomen worden in het scheidingsconvenant. De mediator helpt overeenstemming te bereiken over het ouderschapsplan en de positie van de kinderen daarin. Ook kan de mediator de stem van de kinderen in dit proces vertolken.

Meer informatie: vereniging Kind in Echtscheiding Centraal

Kindbehartiger

De Kindbehartiger zorgt dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie wordt geborgd en krijgt een plek binnen het geheel. Alle betrokkenen worden indien nodig actief betrokken door de Kindbehartiger: kinderen, ouders, sociale hulpverleners, juristen, advocaten, mediators, scheidingscoaches.

De Kindbehartiger gaat eerst (spelenderwijs) met het kind in gesprek om naar het kind te luisteren. Ook zal met ouders en eventueel met anderen worden gepraat. Soms eerst met de ouders of bijvoorbeeld met een advocaat, mediator of andere hulpverlener. Maar de Kindbehartiger zal altijd luisteren naar de stem van het kind. De gesprekken en contactmomenten zijn nodig zodat de Kindbehartiger informatie krijgt en zich een goed beeld kan vormen over de situatie om vervolgens maatwerk ondersteuning te kunnen bieden.

De Kindbehartigers zijn landelijk actief en te benaderen via de Beroepsorganisatie Kindbehartiger.

Ondersteuning bij geëscaleerde scheidingen

Complexe Scheidingen

Complexe Scheidingen is een methodiek voor jeugdbeschermers die werken met ouders en kinderen die als gevolg van de complexe scheiding van hun ouders onder toezicht zijn gesteld. De methodiek biedt informatie, extra handvatten voor interventies en begeleidingsmogelijkheden om deze problematiek succesvol aan te pakken.

Meer informatie op website Jeugdzorg Nederland: methodiek en theoretisch fundament Complexe Scheidingen

Kinderen uit de Knel

Kinderen uit de Knel is bedoeld voor gezinnen die verwikkeld zijn in een vechtscheiding. In acht groepsbijeenkomsten werken ouders aan het doorbreken van de destructieve patronen. Daarbij gaan ze op zoek naar oplossingen voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. Voor kinderen zijn er acht aparte groepsbijeenkomsten waarin zij spelenderwijs aan hun weerbaarheid werken.

Meer informatie: Kinderen uit de Knel

Kind uit de Strijd

Kind uit de strijd is een methodiek voor geëscaleerde scheidingen. Jeugdzorgwerkers passen deze toe als de kinderrechter een ondertoezichtstelling heeft uitgesproken, omdat het kind vanwege de strijd van zijn ouders (ernstig) in zijn ontwikkeling wordt bedreigd.

De methodiek focust op het versterken van (de positie) van het kind en het ombuigen van de onderlinge strijd van ouders naar gerichtheid op het kind. Het kind wordt gezien als volwaardige actor. Hij leert om te gaan met de moeilijke situatie en zijn wensen kenbaar te maken aan zijn ouders. Ouders leren te reflecteren en worden bewust gemaakt van het verschil tussen ex-partnerschap en gezamenlijk ouderschap. Ze leren het gezamenlijk ouderschap (opnieuw) op een adequate wijze vorm te geven door samen te werken in het belang van hun kind.

De jeugdzorgwerkers werken (grotendeels) in koppels en hebben gedurende het gehele traject zeer frequent contact met het kind en zijn ouders. Ze denken en handelen buiten het strijdkader en plaatsen het kind telkens centraal in het contact met beide ouders. De doelen en werkwijzen zijn gestructureerd aan de hand van fasen. Er zijn een aantal vereiste interventies en circa twintig facultatieve handreikingen ter ondersteuning.

Meer informatie:

Ouderschap Blijft

Vereniging OKK Ouderschap Blijft biedt ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding voor scheidende of gescheiden ouders en hun kinderen. Daarbij vinden ook gesprekken met de kinderen plaats. Ouderschap Blijft wordt ingezet wanneer het  ouders niet lukt om op eigen kracht een goede verdeling van de zorg- en opvoedtaken vorm te geven. Het doel is om een streep te zetten onder de strijd met de ex-partner en gezamenlijk invulling te leren geven aan het ouderschap na de scheiding. De omgangsbegeleiding wordt ingezet wanneer er geen of een problematische omgang is tussen de kinderen en de uitwonende ouder door (chronische) conflicten tussen de ouders.

De bemiddelingsgesprekken richten zich op herstel van de communicatie tussen de ouders aan de hand van onder andere psycho-educatie, mediatietechnieken, oplossingsgerichte gesprekstechnieken en motiverende gespreksvoering.

Meer informatie: Ouderschap Blijft

Online

INBOX

INBOX is een online platform voor jongeren van gescheiden ouders in het middelbaar onderwijs die individuele begeleidingsgesprekken hebben, bijvoorbeeld door schoolmaatschappelijk werk. Doel is de jongeren te informeren en erkenning te bieden. Het doel is ook hen te motiveren om over onderwerpen die hen bezig houden, het gesprek aan te gaan in individuele hulpverleningsgesprekken. Op het platform kunnen zij een digitaal emotiedagboek bijhouden. De resultaten uit het dagboek dienen als input voor de begeleidingsgesprekken. Voor de hulpverleners biedt een beslisschema houvast voor het nemen van beslissingen over steun aan en eventuele doorverwijzing van de jongeren.

In INBOX komen de meest gangbare onderwerpen van gesprek met jongeren in scheidingssituaties aan bod: gevoelens, omgang, communicatie, loyaliteit en nieuwe gezinnen. Voor elk onderwerp is er een getekend animatiefilmpje dat het hele thema in ongeveer een minuut samenvat. Verder zijn er ervaringsverhalen van jongeren, informatie over rechten, regels, feiten, filmpjes van een schoolmaatschappelijk werker Wendy en er wordt een koppeling gemaakt met het dagboek en tips.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van ZonMw: Passende ondersteuning voor jongeren van gescheiden ouders 

Jonge helden

Website met bondige informatie en tips voor en over kinderen, jongeren en scheiding. De informatie is gericht op te vragen per situatie en leeftijdsgroep. Korte filmpjes van kinderen en jongeren zelf, verduidelijken wat in tekst niet verteld kan worden. Naast informatie staan op elke site veel praktische tips en kan kosteloos online advies gevraagd worden aan een deskundige op het gebied van kinderen, jongeren en scheiding.

Meer informatie: www.voorjongehelden.nl/scheiding

Villa Pinedo

Villa Pinedo is een online platform waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen en volwassenen bewust maken van wat er in hun hoofd en hart omgaat. Gescheiden ouders kunnen een online workshop volgen waarin jongeren vertellen hoe zij de scheiding hebben ervaren en wat zij kunnen doen om hun kind voor, tijdens en na de scheiding te begeleiden. Voor docenten is een pakket beschikbaar waarin zij tools en tips krijgen aangereikt voor het begeleiden van leerlingen in een scheidingssituatie.

Meer informatie: Villa Pinedo.

Theater

Theatertour jongeren van gescheiden ouders

Het doel van deze theatertour is om jongeren hun ervaringen, gedachten, gevoelens en visie over de scheiding te laten delen, en daardoor bij te dragen aan de verwerking van de scheiding. De jongeren ontwikkelen vaardigheden om beter om te kunnen gaan met de stressoren die voortkomen uit de scheiding, het stimuleren van communicatie van de belevingswereld van jongeren naar de buitenwereld.

De theatertour is gericht op kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en middelbare scholieren. De scholen worden één volledige dag en avond bezocht. Een week voorafgaand aan de theaterdag ontvangen alle deelnemende jongeren het boek 'Ouders uit elkaar, heb ik dat!'. Tijdens de theaterdag spelen jongeren, onder begeleiding van professionele acteurs, door middel van terugspeeltheater scènes uit het boek na. In de avond voeren de jongeren en acteurs gezamenlijk een voorstelling op voor hun ouders en andere belangstellenden. Veertien dagen na de theaterdag wordt een evaluatie gehouden met de jongeren zodat het effect van de theaterdag kan worden onderzocht.

Meer informatie: Stichting Ouders uit elkaar 

Vragen?

Roos Kooijman is contactpersoon.

Foto Roos  Kooijman

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.