Leven en werken met het coronavirus

Algemene informatie voor alle professionals

Laatste actualisatie: 19 oktober 2020

Op deze pagina vind je informatie die voor alle professionals van belang is. Hier wordt basisinformatie beschreven waar je als professional tijdens je werk rekening mee dient te houden in tijden van het coronavirus. Uitgangspunt is om samen met alle betrokkenen het leven en de contacten van kinderen en jongeren zo normaal mogelijk te laten doorgaan. Op de pagina voor professionals lees je hoe je kunt handelen in meer specifieke situaties, zoals in de residentiële hulp of bij omgangsregelingen van gescheiden ouders.

Algemene maatregelen 

Hygiënemaatregelen

Het RIVM benoemt verschillende hygiënemaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, die in principe voor iedereen: 

 • Was vaak je handen.
 • Droog je handen aan een papieren handdoek, een stuk keukenrol of een papieren zakdoek. 
 • Schud geen handen. 
 • Nies of snuit je neus in een papieren zakdoek en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner. Gooi de gebruikte zakdoek meteen weg. 
 • Hoest in je elleboog en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner. 
 • Goed ventileren is belangrijk om de kans op verspreiding van virussen, als corona, te verkleinen.

Voor professionals geldt ook nog:

 • Maak na gebruik je werkplek, je laptop en telefoon schoon met een hygiënisch doekje. 

Afstand houden

Kinderen onder de 18 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Accepteer dat voor volwassen en kinderen tot en met 12 jaar het niet altijd lukt om anderhalve meter afstand te houden. Kinderen boven de 13 jaar en volwassenen moeten proberen wel zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden. Uitzondering is wanneer nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is (bijvoorbeeld iets uitleggen of een glas drinken aanreiken). Het personeel houdt onderling en in contact met ouders altijd anderhalve meter afstand. De anderhalvemeterregel geldt niet voor personen uit hetzelfde huishouden.

Vermijd drukke plekken

Vermijd zoveel mogelijk drukke plekken.

Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes

Voor alle mensen vanaf 13 jaar is het dringende advies om een niet-medisch mondkapje te dragen in publieke en openbare binnenruimtes. Voor besloten plaatsen is het aan de beheerder zelf om een afweging te maken of bezoekers een mondkapje moeten dragen. 

 • Publieke plaats: Plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. Dit kunnen ook plekken zijn die bijvoorbeeld een entreeprijs vragen of minimumleeftijd vereisen (bijvoorbeeld een café).
 • Openbare plaats: Plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn (bijvoorbeeld een winkelcentrum).
 • Besloten plaats: Plaatsen die niet voor iedereen toegankelijk zijn (bijvoorbeeld een kantoorgebouw, kinderopvang, instellingen voor jeugdhulp).

Voor publieke en openbare toegankelijke binnenruimtes geldt het volgende ten aanzien van mondkapjes:

 • Wanneer je staand of lopend in een publieke of openbare toegankelijke binnenruimte verblijft (zoals in een winkel of museum), geldt het advies om het mondkapje continu te dragen.
 • Wanneer je een vaste plek hebt en kunt zitten (zoals in een restaurant of bioscoop), kun je het mondkapje af doen zodra je zit.
 • Ook op locaties die gedeeltelijk zijn overdekt, geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen op de overdekte plaatsen (zoals een parkeergarage).
 • Op locaties met zowel binnen- als buitenlocaties (zoals een station) wordt geadviseerd om zo min mogelijk het mondkapje op- en af te zetten.
 • Mensen in contactberoepen (zoals een kapper) worden ook geadviseerd om een mondkapje te dragen.
 • Op een aantal plekken geldt een mondkapjesplicht (zoals in het openbaar vervoer).
 • Het is niet voor iedereen mogelijk om een mondkapje te dragen, bijvoorbeeld vanwege een medische reden of andere beperkingen.

Instellingen voor gehandicaptenzorg vallen buiten het algemene advies voor het gebruik van mondkapjes. Er gelden er aparte uitgangspunten op basis van de richtlijnen van de beroepsgroepen.

Voor instellingen in de jeugdhulp (waaronder in ieder geval residentiële setting/24-uursvoorziening/logeeropvang/locaties voor dagbesteding tot en met 17 jaar) geldt dat zij onder een besloten plaats vallen. Het bestuur van een instelling maakt de afweging om een mondkapje wel of niet verplicht te stellen voor medewerkers, cliënten en bezoekers in het gebouw.

Lees meer over waar je een mondkapje dient te dragen, en hoe je een niet-medisch mondkapje gebruikt op de website van de Rijksoverheid.

Thuisblijven bij klachten

Iedereen vanaf 13 jaar met corona gerelateerde klachten blijft thuis.

Veelvoorkomende klachten bij corona zijn:

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn)
 • Hoesten
 • Verhoging en/of koorts (boven 38 graden)
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Tijdelijk minder ruiken en proeven

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd met verkoudheidsklachtenen zonder koorts en/of benauwdheid mogen gewoon naar de (kinder)opvang en naar school, op voorwaarde dat zij:

 • niet in het bron- en contactonderzoek (categorie 2 of 3) zitten van iemand die positief getest is op het coronavirus en het kind geen coronagerelateerde klachten heeft
 • niet bij iemand in huis wonen die naast milde klachten ook koorts heeft en/of benauwd is
 • geen huisgenoot zijn van iemand die positief getest is op het coronavirus

Ook personen waarvan de verkoudheidsklachten bekend zijn door bijvoorbeeld hooikoorts of astma, kunnen gewoon naar school.

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijdmet andere coronagerelateerde klachten (zoals koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten) blijven thuis totdat zij minimaal 24 uur klachtenvrij zijn.

Zie de beslisboom op de AJN-site voor kinderen tot en met 12 jaar. Deze kun je als leidraad gebruiken om te beslissen of een kind wel of niet naar de opvang of naar school mag komen. Er is ook een beslisboom voor kinderen, jongeren en volwassenen vanaf het voortgezet onderwijs. In deze handreiking van het RIVM lees je meer over neusverkoudheid bij kinderen.

Testen

Iedereen vanaf 13 jaar met coronagerelateerde klachten blijft thuis en dient zich te laten testen. Kinderen van 0 tot en met 4 jaar en kinderen die op de basisschool zitten worden in principe niet getest. Behalve wanneer zij:

 • ernstig ziek zijn. Neem dan contact op met de huisarts, die kan beslissen of het kind wel of niet getest dient te worden.
 • coronagerelateerde klachten hebben én een huisgenoot zijn van iemand die positief getest is op het coronavirus
 • coronagerelateerde klachten hebben én een contact zijn van iemand die positief getest is op het coronavirus
 • deel uitmaken van een uitbraakonderzoek

Voor meer informatie over testen bij klachten, lees je de pagina Vragen over het testbeleid

Huishoudens van kinderen en jongeren

Officieel betekent een huishouden: alle echtgenoten, geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres wonen.

In bepaalde omstandigheden kunnen kinderen en jongeren tot meerdere huishoudens behoren:

 • Voor kinderen en jongeren met gescheiden ouders is het mogelijk om tot meerdere huishoudens gerekend te worden.
 • Kinderen die in residentiële zorginstellingen verblijven, mogen tot meerdere huishoudens gerekend worden.

Op het moment dat een kind tot meerdere huishoudens behoort, hoeven zij op beide adressen geen anderhalve meter afstand van huisgenoten te houden. Ook voor het testbeleid is het relevant om te weten of een kind bij meerdere huishoudens wordt gerekend.

Fysiek en face-to-face contact 

Veel professionals twijfelen over het wel of niet hebben van face-to-face en fysiek contact met kinderen, jongeren en hun ouders. Dat is, na een periode waarin veel niet mogelijk was, goed te begrijpen. Adviezen en regels veranderen regelmatig en voor jou als professional gelden andere regels dan voor jou als 'burger'. Waar je als burger het advies krijgt om zoveel als mogelijk drukte te vermijden en anderhalve meter afstand te houden tot anderen, kom je misschien door je werk juist met veel mensen in aanraking. Dat kan twijfels en onzekerheden oproepen. Die twijfels en onzekerheden kunnen nog groter worden als jij of één van je huisgenoten behoort tot de groep van mensen die risico lopen op een ernstig beloop van een corona-infectie. Als je in je nabije omgeving meegemaakt hebt dat iemand erg ziek is geworden door corona of misschien zelfs overleden is, kan dat ook zorgen voor twijfel en onzekerheid.


Fysiek contact

Onder fysiek contact verstaan we alle contact in levenden lijve met een persoon die zich op minder dan anderhalve meter afstand bevindt. Hieronder verstaan we:

 • Aanraken van een persoon bij bijvoorbeeld het verzorgen, kalmeren of troosten.
 • Praten met een persoon op minder dan anderhalve meter.
 • Fysieke nabijheid bijvoorbeeld bij het snoezelen.

Face-to-face contact

Face to face contact is contact in levenden lijve met een persoon die zich op meer dan anderhalve meter afstand bevindt.


Aandachtspunten voor face-to-face contact

Fysiek contact

Bij de opvang van jonge kinderen, bij de verzorging van kinderen met een beperking en in de dagelijkse opvang of in woonvoorzieningen is fysiek contact onvermijdelijk. Hierbij is het van belang om de gebruikelijke gang van zaken aan te passen aan de huidige situatie en maatregelen te nemen. Dit draagt bij aan de bescherming van de jongere jezelf en anderen. Nabijheid en contact met leeftijdsgenoten en volwassenen is belangrijk voor de ontwikkeling. Verspreiding tussen kinderen onderling en van kinderen naar volwassenen komt minder vaak voor. Accepteer daarom bij kinderen tot en met 12 jaar dat het niet altijd lukt om anderhalve meter afstand te houden. Probeer bij jongeren van 13 jaar en ouder, wel zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden. En probeer in deze situaties het aantal personen dat contact heeft met de jongere zoveel mogelijk te beperken. Of en wanneer welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn, lees je op de pagina Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Professionals die tot de risicogroep behoren 

Sommige mensen hebben meer risico op een corona besmetting of een ernstiger beloop van een corona besmetting dan anderen. Behoor jij tot de risicogroep? In principe kun je veilig blijven werken. Er moet dan wel aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • Je past de algemene hygiënemaatregelen toe.
 • Je gebruikt zo nodig persoonlijke beschermingsmiddelen, wanneer ze in voldoende mate beschikbaar zijn. Als alternatief voor bijvoorbeeld baliewerk op minder dan anderhalve meter afstand kan jouw werkgever fysieke barrières, zoals plexiglas schermen aanbrengen.

Of je uiteindelijk hetzelfde werk gaat doen als normaal, overleg je met jouw leidinggevende. Samen wegen jullie jouw eventuele werk-gerelateerde risico's, jouw individuele gezondheid, jouw huidige omstandigheden, de mogelijkheid en haalbaarheid van (andere) preventieve maatregelen en de mogelijkheden van tijdelijk andere werkzaamheden. Dat is maatwerk. De bedrijfsarts kan daar zo nodig in adviseren. Maak dit ook bespreekbaar in je team. Je leidinggevende kan hier ook een rol in spelen. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt, de algemene hygiëneregels worden nageleefd en dat er rekening gehouden wordt met elkaar.

Professionals die zwanger zijn

Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen gevoeliger zijn voor het coronavirus. Ook zijn er geen aanwijzingen voor een verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen.

Wel kan een infectie met het coronavirus, net als elke andere luchtweginfectie, in het derde trimester van je zwangerschap, ernstiger verlopen. Dat komt omdat de baby meer ruimte in gaat nemen en jouw longcapaciteit daardoor iets afneemt. In principe kun je je normale werkzaamheden blijven uitvoeren mits je:

 • De algemene hygiënemaatregelen goed volgt.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt als dat nodig is, en ze in voldoende mate beschikbaar zijn. Als alternatief voor bijvoorbeeld baliewerk op minder dan anderhalve meter afstand, kan jouw werkgever fysieke barrières aanbrengen, zoals plexiglas schermen.

Ben je 28 weken of langer zwanger en is er een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor handelingen waarbij deze wel geadviseerd worden? Of werk je in een situatie waarin het niet altijd lukt om anderhalve meter afstand te houden van mensen met verkoudheidsklachten? Overleg dan met je leidinggevende of je aangepaste werkzaamheden kunt verrichten waarbij je wel anderhalve meter afstand tot anderen kunt houden.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies