Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Tips voor professionals in de residentiële jeugdhulp

Laatste actualisatie: 26 juni 2020

De coronamaatregelen hebben een grote weerslag op kinderen en jongeren in de residentiële jeugdhulp gehad. Dit geldt ook voor de jeugd-ggz en de zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking, JeugdzorgPlus en justitiële jeugdinrichtingen. Vanaf 1 juli is er een verdere versoepeling van de maatregelen waardoor veel voor hun weer mogelijk is.

Contacten met ouders, familie en vrienden

Bezoek van naasten zorgt voor persoonlijke aandacht en rust, waar deze, vaak kwetsbare, jongeren nu juist extra behoefte aan hebben. Dat kan de stabiliteit en hun veerkracht ten goede komen. Bezoek ontvangen is weer gewoon mogelijk. De algemene regels voor hygiëne blijven gelden. Denk aan handen wassen voor en na het bezoek en na gebruik van het toilet, gebruik van papieren zakdoekjes en niezen en hoesten in de elleboog.

Blijf rekening houden met eventuele kwetsbaarheden van familieleden of andere kinderen op de groep. Kijk als professional samen met ouders, jongeren en kinderen hoe het contact het beste kan plaatsvinden. Zo kun je er in overleg met kind en ouders of andere opvoeders voor kiezen om samen ook een 'huishouden' te vormen. Deze groep kinderen mag namelijk tot meerdere huishoudens gerekend worden.

Als je samen daartoe besluit hoeven kind en ouders of andere opvoeders geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Tussen kinderen tot en met 12 jaar en volwassenen hoeft sowieso geen anderhalve meter afstand gehouden te worden. Kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand meer te bewaren. Jongeren tussen 13 en 18 jaar moeten nog wel anderhalve meter afstand houden tot volwassenen. Deze regel kun je tijdelijk loslaten als dat voor de begeleiding van iemand even nodig is.

Bezoek in de Justitiële jeugdinrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft bezoek en verlof verder uitgebreid. Ouders, verzorgers en broers en zussen kunnen weer op bezoek komen op de vaste bezoekmomenten. Per bezoekmoment mogen er doordeweeks twee en in het weekend maximaal drie bezoekers komen. Kinderen tot en met 2 jaar worden niet meegeteld als bezoeker, onder voorwaarde dat zij bijgeschreven staan op het paspoort van de ouder of in het bezit van een eigen identiteitsbewijs. Bezoekers worden verzocht tenminste 30 minuten van tevoren aanwezig te zijn in verband met de toegangscontrole.

Tijdens het bezoek volgen de bezoekers de de aanwijzingen van het personeel. Als instructies niet worden opgevolgd, kan het bezoek voortijdig beëindigd worden. Het is ook mogelijk dat er tijdens het bezoek toezicht wordt gehouden. Als dat het geval is, informeert de instelling het bezoek en de jongere vooraf.

Afweging

Blijf aandacht besteden aan gevoelens van kinderen en jongeren over de coronamaatregelen. Er mag nu weer meer, maar er zijn nog steeds beperkingen die wellicht om uitleg vragen. Ook kan het zijn dat kinderen zich nog zorgen maken over hun gezondheid of die van een familielid.

De afgelopen periode vroeg niet alleen veel van kinderen en jongeren maar ook van jeugdprofessionals, zoals pedagogisch medewerkers op groepen. Ook na de verspoeling blijft het belangrijk om steeds per kind en per gezin een passende afweging te maken over bezoek en omgang.

Er mag nu veel meer en daarbij komen weer nieuwe dilemma’s kijken. Dit blijft een beroep doen op jouw professionele inschatting en afweging.

Als fysiek contact van een ouder met een jongere niet mogelijk is, doordat bijvoorbeeld een van de betrokkenen klachten heeft, kun je kinderen en jongeren laten bellen of beeldbellen. Beeldbellen heeft meer impact dan bellen, omdat je elkaar hoort én ziet. Bekijk de mogelijkheden voor digitale zorg op afstand. Hier lees je ook hoe je veilig kunt omgaan met persoonsgegevens.

Verlof en zomerkamp

Verlof

Kinderen en jongeren die in een residentiële voorziening verblijven, mogen sinds 1 juni weer een weekend naar huis en dus ook thuis blijven slapen. Overleg vooraf met het kind of de jongere, ouders en begeleiders wat wenselijk en haalbaar is. Houd daarbij bijvoorbeeld ook rekening met de aanwezigheid van personen die tot de kwetsbare doelgroep behoren en een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van het coronavirus.

Maak vooraf duidelijke afspraken. Het blijft maatwerk. Soms zal na een zorgvuldige afweging besloten worden om niet thuis te overnachten. Kijk dan samen hoe het weekend toch zo leuk en gezellig mogelijk vormgegeven kan worden.

Als kinderen thuis slapen, doen ze dat in principe op hun eigen kamer. Als zij de kamer delen met een broer of zus is dat geen probleem. Je kunt er samen met de begeleider of de pleegouder voor kiezen dat het kind met zowel het pleeggezin, gezinshuis of de groep een huishouden vormt als ook met het gezin thuis. Als je daar samen toe besluit hoeft het kind of de jongere geen anderhalve meter afstand te houden van zijn ouders en andere gezinsleden. Mocht je om bepaalde redenen daar niet voor kiezen, dan is het belangrijk dat jongeren vanaf 13 jaar anderhalve meter afstand houden van volwassenen.

Kinderen en jongeren kunnen weer gewoon opgehaald en gebracht worden met de auto, ook al staan zij niet op hetzelfde adres ingeschreven. Jongeren vanaf 13 jaar en volwassenen wordt geadviseerd om dan een niet-medisch mondkapje te dragen.

Zomerkamp

Zomeractiviteiten zoals kampen en vakanties zijn belangrijk voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen en jongeren. Voor kinderen in kwetsbare posities, of met een beperking, is dat extra belangrijk. Meer informatie over het organiseren van zomerkampen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vind je op wegaanopzomerkamp.nl.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies