Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Professionals in de kinderopvang

Laatste actualisatie: 22 mei 2020

Kinderopvang is weer voor iedereen beschikbaar. Kinderdagverblijven (0-4) zijn helemaal open evenals gastouderopvang. Samen met de scholen is de Buitenschoolse opvang weer van start gegaan Kinderen, ouders en professionals zagen er naar uit, inmiddels begint iedereen te wennen aan het 'nieuwe normaal'. Toch zullen er ook nog vragen zijn.

Naast de informatie op deze website, staan hieronder een aantal plekken om handvatten te vinden specifiek voor jouw branche en beroepsgroep.

  • Voor antwoord op vragen over de uitvoering van de maatregelen van de overheid kun je terecht bij de Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
  • Het Ministerie van Sociale Zaken informeert over de maatregelen die betrekking hebben op kinderopvang op veranderingenkinderopvang.nl
  • Waar kunnen ouders terecht met hun vragen? Op de site van BOinK vinden zij de meest actuele antwoorden bijvoorbeeld op vragen over de kinderopvangtoeslag.
  • Heb je als professional vragen over je eigen gezondheid klik dan hier voor informatie over testen. Voor vragen over kwalificaties of opleidingen kun je terecht bij het arbeidsmarktplatform Kinderopvang Werkt!

Contact

Ook nu kinderopvang haar deuren weer open heeft, is het goed om te blijven investeren in het contact met de ouders. Hoe gaat het met het kind, thuis en op de groep? Voor ouders is het ook belangrijk dat ze op de hoogte blijven van samenwerkingsafspraken  met scholen, gemeente, wijkteam, kinderwerk, sportverenigingen.

Contact en vertrouwd in de dagopvang

Gelukkig zijn er veel kinderopvangorganisaties waarvan de pedagogisch medewerkers contact met de ouders onderhouden. Ook veel gastouders doen dat. Dat contact is heel belangrijk voor de band die je met elkaar hebt. Voor pedagogisch professionals is het belangrijk  van ouders te horen hoe het thuis gaat met het kind. Wat zien zij in de ontwikkeling van hun kind; dreumes Sam loopt sinds een week; favoriete voorleesboekjes of spelletjes; aan tafel eten met Fiene is tegenwoordig een drama. Hoe gaan ouders daarmee om, wat merken jullie op de groep? kun jij als professional hen daarin adviseren of bijvoorbeeld extra stimuleren als het kind bij jullie is? 

Vanwege de anderhalve meter afstand, zal het nog steeds lastig zijn om bij het halen of brengen uitgebreid bij te praten met de ouders. Bespreek in je team en samen met de mentoren van de kinderen hoe jullie ervoor kunnen zorgen dat dat jullie en de ouders elkaar kunnen blijven informeren. Bijvoorbeeld op een vast moment in de week de afspraak dat de mentor van het kind de ouders belt. Betrek ook de ouders bij deze afspraken die jullie als team maken. Ga na wat voor de ouders een goed moment is om die vaste belafspraak te maken, wat bespreek je dan met elkaar en waarom dat belangrijk is voor jullie als pedagogisch professionals.

Buitenschoolse opvang

Alle kinderen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan weer hele dagen naar school vanaf 8 juni. Ook de voorschoolse en tussenschoolse opvang zijn  weer volledig open. Er blijven nog steeds coronamaatregelen van kracht, zoals de 1,5 meter en hygiëneregels. Goede samenwerking tussen scholen en  kinderopvang blijft belangrijk, het pedagogisch belang van kinderen voorop. Het zou mooi zijn wanneer de afgelopen coronaperiode heeft opgeleverd dat je elkaar beter hebt leren kennen en daar in de samenwerking nu de vruchten van kunt plukken.

Gastouderopvang

Ook veel gastouders hebben de afgelopen coronaweken contact gehouden met hun gastkinderen en de ouders. Dat was goed om op de hoogte te blijven en het blijft belangrijk.

Als gastouders ben je aangesloten bij een Gastouderbureau. Ieder gastouderbureau moet zich houden aan landelijke regelgeving, maar heeft ook eigen afspraken en adviezen voor de gastouders die staan ingeschreven. Bijvoorbeeld over het inrichten of aanpassen van binnen- en buitenruimte waar je de gastkinderen opvangt, over het aantal en de leeftijd van gastkinderen, en over beschikbaarheid van opvangtijden.

Voor gastouderopvang gelden dezelfde coronamaatregelen als voor dagopvang of bso. Het gastouderbureau geeft hierover informatie: hoe zit het met de anderhalvemeteromgang en wat zijn de hygiëne-eisen? Misschien stelt jouw gastouderbureau nog extra eisen, of heeft zij advies-op-maat voor jouw situatie? Zorg dat je op de hoogte bent en stel je actief op, ook nu alles weer 'normaal' lijkt te worden.

Een gastouder werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor haar opvangsituatie. Het is daarom belangrijk dat je daarover ook zelf nadenkt: wat zijn jouw eigen normen en grenzen na de afgelopen coronaweken? Hoe kun je de gezondheidsveiligheid organiseren in jouw huis voor de gastkinderen, voor jouzelf en voor de ouders? Heb je twijfels over wat je wel en niet zelf mag bepalen? Overleg het met jouw gastouderbureau.    

Gastouder-grootouder

In de gastouderopvang wordt ook opvang verzorgd door grootouders die als gastouder van hun kleinkind bij een gastouderbureau staan ingeschreven. Tijdens opvanguren zijn deze grootouders dus ‘professioneel gastouder’, en moeten zij zich houden aan de regels en adviezen van hun gastouderbureau. Die combinatie van grootouder en gastouder is vanwege Corona best lastig. Want hoe zit het met de RIVM-regels en de risico’s voor opa en oma?  En wat doe je als in het gezin van een van de gastkinderen of in jouw eigen gast-/grootouder-gezin iemand onder de risicogroepen valt, bijvoorbeeld een heel jonge baby in huis of een partner met hartproblemen?

In alle gevallen is het belangrijk dat je dit bespreekt met het gastouderbureau. Als je twijfelt over het bieden van opvang, bespreek dat dan éérst met de bemiddelingsmedewerker van het bureau. Zij helpen je om hierover een standpunt in te nemen. Ben duidelijk over jouw eigen standpunt. Stel je op als professional, ook tegenover de ouders van de kleinkinderen waarvan jij de gastouder bent oftewel jouw eigen (schoon)kinderen. 

Samenwerken

De afgelopen periode is gebleken hoe belangrijk goede kinderopvang en samenwerking tussen kinderopvang en school is. Voor de kinderen en ook voor hun gezinnen. Kinderopvang maakt deel uit van de pedagogische basis van waaruit we kinderen gezond, veilig en kansrijk op willen laten groeien. Voor die opdracht sta je als pedagogisch professional of kinderopvangorganisatie niet alleen. Die kan alleen maar vorm krijgen in goede samenwerking met anderen. Uiteraard met ouders, maar ook met school, in verbinding met het beleid van de gemeente, wijkteams, CJG, kinderwerk, sportvereniging en wijkvoorzieningen. Voor specifieke situatie is samenwerking met jeugdhulp of andere hulpinstanties belangrijk. Samenwerken met andere partijen hoort bij de maatschappelijke rol van een kinderopvangorganisatie en is juist nu belangrijk.

Ga de samenwerking aan met andere kind-voorzieningen en bijvoorbeeld sportvereniging en versterk elkaar in het belang van de kinderen, hun gezinnen, de wijk of het dorp. 'Alleen ga je sneller, samen kom je verder', geldt ook hier.

Kinderen in kwetsbare situaties en noodopvang

Niet alle kinderen hebben een stabiele en veilige thuissituatie. Er zijn ook gezinnen waar ouders het zwaar hebben en de opvoedsituatie onder druk staat. Door deze crisistijd nemen zorgen, spanningen en problemen alleen nog maar toe. Voor kinderen uit die gezinnen is de opvang of de school extra belangrijk, en als professionals in de kinderopvang heb je voor die kinderen een extra belangrijke rol.

Ook nu blijft het belangrijk deze kinderen in beeld te houden.  Blijf daarom alert op 'onzichtbaarheid' en zorgelijke signalen. Houd contact en investeer in de vertrouwensband. Werk samen met school, wijkteam, kinderwerk, hulpverleningsinstellingen. Gemeenten en betrokken partijen bepalen op grond van gemeentelijke procedures welk kind maatwerk nodig heeft.

Wat kan ik doen als ik me zorgen maak?

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies