Leven en werken met het coronavirus

Handreiking dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling

Laatste actualisatie: 20 januari 2021

Lees in deze handreiking over het werken met kinderen en jongeren in de dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling in tijden van corona. Tijdens de lockdown blijven deze voorzieningen voor kinderen en jongeren beschikbaar.

Algemene informatie bij face-to-face contact

Het is belangrijk dat je als professional op de hoogte bent van de algemene maatregelen. De belangrijkste informatie vind je op de pagina Algemene informatie voor alle professionals. Op de pagina Afwegingen bij face-to-face contact kun je terecht als je twijfels hebt bij het wel of niet laten plaatsvinden van face-to-face of fysiek contact met kinderen en hun ouders.

Belang van dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling

Onder dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling verstaan we diverse vormen van opvang voor kinderen en jongeren. Voorbeelden daarvan zijn dagbehandeling voor medische revalidatie, Medisch Kinderdagverblijven (MKD's), zorgboerderijen, instellingen voor kinderen en jongeren bij wie sprake is van opgroei- en opvoedproblemen, instellingen voor kinderen en jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking. In een aantal van deze vormen zijn noodzakelijke (para)medische behandelingen of therapieën onderdeel van de dagactiviteiten.

Dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling zijn belangrijk voor een grote groep kinderen en jongeren om te kunnen leren en ontwikkelen. Het brengt structuur, regelmaat en afleiding in hun leven en ontlast in een aantal gevallen de ouders en andere verzorgers of gezinsleden.

Maatregelen

Uitgangspunt is dat kinderen en jongeren tijdens de lockdownperiode gewoon naar dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling blijven gaan.

Kinderen en jongeren met coronagerelateerde klachten kunnen zich laten testen. Totdat de testuitslag bekend is, blijven zij thuis. 

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd die alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben, kinderen die een enkele kuch hebben en kinderen met astma of hooikoorts, zonder regelmatig hoesten, koorts of benauwdheid mogen wel gewoon naar de opvang. Op het moment dat kinderen bovenstaande klachten hebben, wordt geadviseerd ze zoveel als mogelijk thuis te houden. Dus bijvoorbeeld geen sport of op bezoek bij anderen.  

Meer informatie over het testen van kinderen en wanneer ze thuis moeten blijven van de opvang, vind je op de pagina Vragen over het testbeleid.

Algemene uitgangspunten voor de dagopvang, dagbehandeling en dagbesteding zijn:

 • Tussen de kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeft geen anderhalve meter afstand gehouden te worden.
 • Accepteer het ontbreken van de anderhalve meter afstand tussen kinderen tot en met 12 jaar en volwassenen. Probeer bij jongeren van 13 tot 18 jaar wel zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te bewaren.
 • Tussen volwassenen moet anderhalve meter afstand gehouden worden. Dit geldt ook voor jongeren tussen de 18 en de 23 (voor hen onderling geldt de anderhalve meter regel wel), die deelnemen aan groepen waar ook deelnemers van 18 jaar of jonger zijn.
 • Voor kinderen en jongeren die in het kader van lichamelijke verzorging of om andere redenen fysieke nabijheid vragen, wordt per situatie afgewogen wat mogelijk, haalbaar en wenselijk is. En of persoonlijke beschermingsmiddelen bij deze handelingen nodig zijn.
 • Als drie of meer kinderen of jongeren in een groep ziek worden, is dat een reden om de ouders te vragen hun kind te laten testen en om te overleggen met de GGD of verdere maatregelen nodig zijn.

Afweging vorm dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling

Er zal steeds in gezamenlijk overleg zorgvuldig gewogen moeten worden wat onder de huidige omstandigheden mogelijk, haalbaar en wenselijk is. Mocht besloten worden tot het tijdelijk afwijken van de gebruikelijke wijze van dagopvang, dagbesteding of dagbehandeling, dan zal in zo'n situatie samen worden gezocht naar een alternatieve vorm van dagbesteding die past bij de situatie van het kind, de jongere en het gezin. Denk daarbij bijvoorbeeld aan dagbesteding thuis en het gebruik van digitale communicatiemiddelen.

Wanneer dagopvang, dagbesteding of dagbehandeling op locatie wordt geboden, gelden de algemene maatregelen en de richtlijnen van het RIVM. Op de pagina Afwegingen bij face-to-face contact kun je terecht als je twijfels hebt bij het wel of niet laten plaatsvinden van face-to-face of fysiek contact met kinderen en hun ouders.

Logeeropvang

Onze organisatie verzorgt ook de logeeropvang van kinderen. Kan dat weer doorgaan?

 • Ja, de logeeropvang van kinderen van 0 tot 18 jaar kan doorgaan. Zorg voor een goede algemene hygiëne en doe voorafgaand een gezondheidscheck bij het kind, de jongere en alle huisgenoten.
 • Voor de logeeropvang voor jongeren vanaf 13 tot 18 jaar geldt, naast de algemene hygiëne en gezondheidscheck voorafgaand, aanvullend:
  • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Probeer het wel zoveel als mogelijk te stimuleren.
  • Zorg voor een goede hoesthygiëne en handhygiëne.
  • Administratie: houd bij welke jongeren aanwezig zijn.
  • Als een jongere klachten ontwikkelt tijdens de logeeropvang, moet hij/zij zo snel mogelijk naar huis. Maak voorafgaand aan het logeren met ouders en/of opvoeders goede afspraken over wat te doen wanneer een jongere klachten ontwikkelt.
 • Als begeleider probeer je wel zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden van de kinderen en jongeren. Als dat even niet lukt omdat je moet helpen bij het naar de wc gaan, het tandenpoetsen of het troosten van een kind, is dat niet erg. Kijk hoe je dat zo zorgvuldig mogelijk kunt doen. Ga bijvoorbeeld bij het tanden poetsen zoveel mogelijk achter of naast het kind staan (en niet ervoor). Begeleiders houden onderling wel anderhalve meter afstand van elkaar.
 • In de slaapkamers geldt geen maximum aantal kinderen en jongeren. Ga daar, zeker bij jongeren vanaf 13 jaar, wel verstandig mee om.
 • Het is belangrijk om slaapkamers goed te ventileren. Dus slapen met een raampje of de deur open en 's morgens de kamer minimaal een half uur goed luchten.
 • Verschoon het beddengoed regelmatig, tenminste als er een nieuwe groep kinderen komt.
 • Douchen gebeurt voor het slapen gaan, maar niet samen.
 • Elke begeleider slaapt op een eigen kamer. 

Als kind of jongere even niet naar de dagbesteding, dagopvang of dagbehandeling gaat: houd contact

Soms besluiten ouders of andere opvoeders om hun kind tijdelijk thuis te houden. Ook in deze situatie is het belangrijk dat er altijd contact met de jeugdige en het gezin blijft. Wat motiveert de keuze? Zijn er angsten over zorgen die misschien weggenomen kunnen worden? Blijf samen met gezin, hulpverleners, behandelaren en kinderartsen zoeken naar alternatieven voor de bestaande dagbesteding, opvang of behandeling. Misschien is er iets meer tijd nodig om terug te veren en lukt het na een korte periode toch om naar de dagbesteding, -opvang of dagbehandeling te komen? Mogelijk kunnen ook andere betrokken zoals het wijkteam, de huisarts, de praktijkondersteuner, de fysio- of ergotherapeut of de onafhankelijk cliëntondersteuner daarin meedenken. Steeds wordt met elkaar afgewogen of de keuze nog het meest passend is en hoe in deze situatie voldoende zorg en ondersteuning geboden kan worden.

Zorgen over veiligheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren

De ongewone situatie van deze periode kan extra stress en spanningen veroorzaken. Dat kan van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van de kinderen en op de balans tussen draagkracht en draaglast van opvoeders. De kans op huiselijk geweld of (kinder)mishandeling kan daardoor toenemen. Dat vraagt een alertheid van alle betrokkenen, zodat signalen van overbelasting of een verstoorde balans tussen draagkracht en draaglast snel gesignaleerd worden en samen passende oplossingen kunnen worden gevonden.

Wanneer er signalen zijn dat er een onveilige situatie ontstaat, of er vermoedens zijn van (kinder)mishandeling, dan worden de stappen van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling doorlopen. Dat betekent dat je over deze signalen het gesprek met betrokken aangaat. Zegt wat je ziet en hoort, zeg dat je je zorgen maakt en bespreek de signalen zonder te oordelen. Onderzoek samen de signalen. Worden ze herkend? Zijn de zorgen terecht? Is er extra hulp of ondersteuning nodig? Wat zou dat moeten zijn? Wie kan dat doen? Dat kan iemand zijn uit het eigen netwerk, een burgerinitiatief of een hulpverlener. Als de situatie onveilig is, overleg dan ook met Veilig Thuis. Kijk samen wat goede vervolgstappen zijn. Zie hiervoor ook:

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

In sommige gevallen is het als professional verstandig om gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Welke beschermingsmiddelen je wanneer gebruikt, lees je op de pagina Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Professionals die zelf tot de risicogroep behoren

Wanneer je als professional zelf tot de risicogroep behoort, kunnen er extra twijfels ontstaan over het wel of niet hebben van face-to-face en fysiek contact. Op de pagina Algemene informatie voor professionals, vind je meer informatie over wat je kunt doen als je zelf tot de risicogroep behoort.

Professionals die zelf klachten hebben of in het bron- en contactonderzoek zitten.

Het is altijd goed om hierover contact op te nemen met jouw leidinggevende. Voor wat je wanneer moet doen en wat je kunt verwachten als je klachten hebt of na contact met iemand met klachten verwijzen we je naar de pagina over het testbeleid

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies