Leven en werken met het coronavirus

Vragen over het testbeleid

Laatste actualisatie: 26 januari 2021

Wanneer moet je je laten testen en hoe werkt dat? Wat moet je doen als je als professional zelf klachten hebt? Wat moet je doen als je geen klachten hebt, maar wel in contact bent geweest met mensen met klachten of corona? Je kunt daarbij wel of geen beschermingsmiddelen hebben gebruikt. Wat is het testbeleid voor kinderen?

Algemene informatie voor professionals

Lees meer over:

Professional heeft klachten of corona

Bij coronagerelateerde klachten blijf je thuis en laat je je testen. Veelvoorkomende klachten zijn:

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)


Voor zorgmedewerkers die milde klachten ontwikkelen direct na een vaccinatie tegen corona, waarbij de klachten als bijwerking kunnen worden geduid, kan een uitzondering gelden. Hierbij wordt een zorgvuldige afweging gemaakt. 

Hoe regel je dat je getest wordt?

 • Je neemt contact op met jouw werkgever over de procedure op jouw werk voor het testen. Of je kunt bellen met 0800-1202 om een afspraak te maken om je te laten testen bij de GGD. Dit nummer is zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. Je kunt ook online een afspraak maken.
 • Er is een tijdelijke voorrangsprocedure voor zorgmedewerkers met corona gerelateerde klachten die onder de WMO 2015 en de Jeugdwet vallen. Dit zijn bijvoorbeeld professionals in residentiële zorg, professionals die ambulante hulp verlenen of een dagbesteding leiden). Wanneer de continuïteit van de zorg in het geding komt, en je werkzaamheden niet vervangen kunnen worden door een collega, wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je met voorrang worden getest bij de GGD teststraten. In elke regio is er ten minste één testlocatie waar je met voorrang getest kunt worden. Er is een speciaal coronatest prioriteitsnummer van de GGD geopend: 0800-8101. Dit nummer is zeven dagen per week bereikbaar van 07.30 tot 20.00 uur. De GGD-medewerker die je aan de lijn krijgt, zal een aantal vragen stellen om te beoordelen of je in aanmerking komt voor de voorrangsprocedure.
 • Voor onderwijspersoneel in het (speciaal) basisonderwijs en het (speciaal) voortgezet onderwijs geldt ook dat zij zich, bij corona gerelateerde klachten, tijdelijk met voorrang kunnen laten testen. Er wordt alleen prioriteit gegeven om te voorkomen dat een klas naar huis moet en kinderen langer thuis zitten. Wanneer je klachten hebt, neem je contact op met de schoolleiding. Er wordt kritisch gekeken of de voorrangsprocedure echt nodig is. Is dat nodig, dan ontvang je een voorrangsverklaring en telefoonnummer.
 • Lees meer over de voorwaarden voor de voorrangsprocedure en waar je nog meer rekening mee dient te houden.
 • Lees meer over vragen en antwoorden voor zorgmedewerkers die onder de WMO 2015 of de Jeugdwet vallen.
 • Bekijk de lijst met zorgberoepen die in aanmerking komen voor testen op corona met prioriteit.

'Sneltesten' binnen een instelling

Sneltesten binnen jouw instelling zijn alleen mogelijk als deze onder medische verantwoordelijkheid van een BIG geregistreerde bedrijfsarts plaatsvinden en uitgevoerd worden door speciaal daarvoor opgeleid personeel met adequate persoonlijke beschermingsmiddelen. Sneltesten worden altijd gecombineerd met een PCR test door de GGD.

Wat kan het voordeel van sneltesten op het werk zijn:

 • Bij een positieve testuitslag kun je vast starten met de quarantaine en contactonderzoek, terwijl je nog wacht op de uitslag van de PCR test.
 • Bij een negatieve testuitslag kan snel besloten worden of je, in afwachting van de PCR testuitslag, toch gaat werken omdat anders de continuïteit van de zorg in het geding zou komen.

Wanneer wel of niet een sneltest uitvoeren? 

 • Als je verkoudheidsklachten hebt met koorts en/of benauwdheid, dan blijf je thuis en vraag je een PCR test aan bij de GGD.
 • Als je lichte verkoudheidsklachten hebt op een niet-werkdag, dan vraag je een PCR test aan bij de GGD. Je blijft thuis, in afwachting van de testuitslag.
 • Als je op de dag dat je dienst hebt, lichte verkoudheidsklachten hebt, dan kan er een sneltest worden ingezet.
 • Als een residentieel verblijvende jongere verkoudheidsklachten heeft, dan kan een sneltest worden ingezet. De jongere blijft tot de uitslag van de PCR test in quarantaine.

Voor wie zijn de sneltesten?

De sneltesten zijn voor professionals die directe zorg, behandeling of begeleiding geven aan cliënten. Daarnaast zijn de sneltesten voor kinderen en jongeren met klachten die opgenomen moeten gaan worden of opgenomen zijn in een residentiële voorziening.

Hoe sneltesten gebruiken? 

Naast het afnemen van een sneltest, wordt er tegelijkertijd ook een PCR test aangevraagd via de tijdelijke voorrangsprocedure voor zorgmedewerkers. In principe werk je niet totdat je de uitslag van de PCR test hebt ontvangen, dus ook niet als de sneltest negatief is. 

Alleen wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt, kan hiervan worden afgeweken en kun je met een negatieve uitslag van de sneltest, met persoonlijke beschermingsmiddelen werken. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen totdat de uitslag van de PCR test bekend is. Werkgevers kunnen in uitzonderingssituaties hiervan afwijken in overleg met de bedrijfsarts, verantwoordelijke voor de infectiepreventie en eventueel de GGD. De werkgever/instelling draagt hiervoor de eindverantwoordelijkheid.

Wat doe je in afwachting van de testuitslag?

 • Je blijft thuis.
 • Als jij meer dan 38 graden koorts en/of benauwdheidsklachten hebt, blijven al jouw huisgenoten ook thuis tot na de testuitslag.

Wat doe je na de testuitslag?

De test is negatief (geen corona):

 • Als je een antigeen(snel)test hebt laten uitvoeren, laat je dan testen op een GGD-testlocatie. Als die test ook negatief is, mag je weer werken op locatie indien je milde klachten hebt (geen koorts). Blijf je wel goed aan de algemene hygiënemaatregelen houden en gebruik indien nodig persoonlijke beschermingsmiddelen.

De test is positief (wel corona):

 • Je blijft thuis in isolatie tot:
  • minimaal zeven dagen na de start van de klachten die wijzen op corona en
  • je 48 uur koortsvrij bent (temperatuur onder de 38 graden zonder dat je paracetamol of andere pijnstillers gebruikt die de temperatuur kunnen verlagen) en
  • je minimaal 24 uur klachtenvrij bent (geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid).
 • Iedereen in het huishouden blijft thuis tot tien dagen na hun laatste contact met jou. Lees hier meer over in: Huisgenoot van de professional heeft klachten of positieve test.
 • De GGD start het bron- en contactonderzoek.
 • Als je door bijvoorbeeld hooikoorts of astma herkenbare klachten hebt, tellen deze niet mee als coronagerelateerde klachten.
 • Sommige klachten, zoals moeheid, niet kunnen ruiken of proeven of een hoestje, kunnen na een virusinfectie langer blijven bestaan. Deze klachten worden daarom niet meegerekend om te beoordelen of je minimaal 24 uur klachtenvrij bent. Als je twijfelt of je weer aan het werk mag, neem dan contact op met de bedrijfsarts of de huisarts.

Als je na acht weken zonder klachten toch weer coronagerelateerde klachten krijgt, overleg dan met de huisarts of de GGD of opnieuw testen noodzakelijk is. Als er tot testen besloten wordt en de test is positief, gelden weer dezelfde regels voor jouw thuisisolatie, jouw gezinsleden en jouw werk.

Huisgenoot van de professional heeft klachten

 • Als iemand in jouw huishouden coronagerelateerde klachten heeft én koorts heeft en/of benauwd is, moet je thuisblijven totdat de testuitslag van de huisgenoot bekend is. Let op: er is een apart beleid voor huisgenoten van kinderen met klachten.
 • Alleen in hoge uitzonderingssituaties en wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt, kun je in overleg met jouw werkgever en/of de bedrijfsarts hiervan afwijken. Op voorwaarde dat je zelf geen klachten hebt. En je draagt dan totdat de testuitslag van de huisgenoot bekend is, altijd een chirurgisch mondmasker van minimaal type II. Daarnaast draag je handschoenen bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek. Jouw organisatie stelt criteria op voor deze uitzonderingssituaties.
 • Je bent extra alert op klachten die op corona kunnen wijzen. Als je klachten krijgt, blijf je thuis en laat je je direct testen.
 • Je wordt bij voorkeur niet ingezet bij de meest kwetsbare kinderen en jongeren.
 • Als de testuitslag negatief is, mag je weer aan het werk.
 • Als de testuitslag positief is, ga je in quarantaine.

Lees meer informatie van het RIVM over Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.

Huisgenoot van de professional heeft corona

 • Als jouw huisgenoot positief test op corona (al dan niet met klachten), neemt de GGD contact met je op (categorie 1 in het bron- en contactonderzoek). Je blijft thuis tot tien dagen na het laatste contact met jouw positief geteste huisgenoot. Of als blootstelling voortduurt, tien dagen nadat de positief geteste huisgenoot één dag klachtenvrij is én tenminste zeven dagen na de start van de symptomen.* Je werkt deze periode niet.
 • De GGD zal aan het begin, halverwege en aan het eind telefonisch contact met je opnemen om opvolging van quarantainemaatregelen en het eventueel ontstaan van klachten te bespreken.
 • Alleen in uitzonderingssituaties en wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt, kun je in overleg met jouw werkgever en/of bedrijfsarts hiervan afwijken. Op voorwaarde dat je zelf geen klachten hebt. En je draagt tijdens het werk altijd een chirurgisch mondmasker van minimaal type II. Daarnaast draag je handschoenen bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek. Jouw organisatie stelt criteria op voor deze uitzonderingssituaties. Je bent dan extra alert op het ontstaan van klachten die op corona kunnen wijzen en je wordt bij voorkeur niet ingezet bij de meest kwetsbare kinderen en jongeren.
 • Als er in jullie huishouden achtereenvolgens meer mensen ziek worden, kan dat vanzelfsprekend consequenties hebben voor de duur van de quarantaine. De GGD zal dit dan met je bespreken.
 • Als je klachten ontwikkelt, dan laat je je direct testen.
 • Tijdens het eerste gesprek wordt gevraagd om op (of na) de vijfde dag vijf dagen na het de laatste contact met de positief geteste huisgenoot een PCR-test in te plannen, ook als je nog geen klachten hebt. Voor kinderen tot en met 6 jaar kan dat in een aantal gemeenten door middel van een speekseltest. Informeer eventueel vooraf of deze test op jouw testlocatie ook beschikbaar is.
  • Als deze test (i.h.k.v. het BCO) positief is, blijf je thuis in isolatie tot en met de vijfde dag na de testafname (dus ten minste de tiende dag na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot). Ook jouw huisgenoten en overige nauwe contacten gaan voor vijf dagen in quarantaine. Er wordt tot de testdatum teruggekeken naar jouw contacten. Als je in deze periode klachten ontwikkelt, dan geldt vanaf het moment van de klachten het reguliere beleid bij een positieve test met klachten.
  • Als deze test negatief is, dan mag je daarna wel naar buiten. Maar je mag tot tien dagen na het laatste contact niet werken. Ook moet je buiten je werk contact met personen met een verhoogd risico op een ernstig beloop van corona zoveel mogelijk vermijden. Wanneer je klachten krijgt, laat je je opnieuw testen.

Lees meer informatie van het RIVM over Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.

* Indien jij zelf een infectie hebt doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden (aangetoond door PCR of klinisch gevalideerde antigeensneltest), dan kun je de maatregelen volgen voor ‘overige (niet nauwe) contacten. Overleg met jouw werkgever of aanvullende maatregelen in die periode nodig zijn. Let op: Dit advies geldt niet voor personen van 70 jaar en ouder, immuungecompromitteerde patiënten, bewoners van verpleeghuizen of verzorgenshuizen en anderen met een verminderde weerstand. 

'Overig nauw contact' heeft klachten of corona

Wanneer ben je een overig nauw contact?

Je wordt als overig nauw contact (categorie 2) beschouwd in het bron- en contactonderzoek wanneer je:

 • Langer dan vijftien minuten op minder dan anderhalve meter contact hebt gehad met iemand met corona, al dan niet met klachten (maar geen huisgenoot).*
 • Of in omstandigheden waarbij er een hoogrisicoblootstelling (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten) was van korter dan vijftien minuten (maar geen huisgenoot).

* Indien jij zelf een infectie hebt doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden (aangetoond door PCR of klinisch gevalideerde antigeensneltest), dan kun je de maatregelen volgen voor ‘overige (niet nauwe) contacten. Overleg met jouw werkgever of aanvullende maatregelen in die periode nodig zijn. Let op: Dit advies geldt niet voor personen van 70 jaar en ouder, immuungecompromitteerde patiënten, bewoners van verpleeghuizen of verzorgenshuizen en anderen met een verminderde weerstand.

Hoe weet je of je een 'overig nauw contact' bent?

 • De GGD neemt dan contact met je op, een eigen contact informeert je of je ontvangt (wanneer je deze app hebt) een melding in de CoronaMelder app.
 • De GGD zal aan het begin en aan het eind (dag tien) telefonisch contact met je opnemen om opvolging van quarantainemaatregelen en het eventueel ontstaan van klachten te bespreken.

Wat te doen wanneer je een 'overig nauw contact' bent?

 • Als je geen of niet voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen hebt gebruikt tijdens dit contact, dan word je beschouwd als een 'overig nauw contact' van iemand die positief getest is op corona. Je volgt dan de leefregels voor nauwe contacten en moet in quarantaine tot tien dagen na het laatste contact en mag je dus ook niet werken.
 • Alleen in uitzonderingssituaties en wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt, kun je in overleg met jouw werkgever en/of de bedrijfsarts hiervan afwijken. Op voorwaarde dat je zelf geen klachten hebt. En je draagt tijdens het werk altijd een chirurgisch mondmasker van minimaal type II. Daarnaast draag je handschoenen bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek. Jouw organisatie stelt criteria op voor deze uitzonderingssituaties. Je wordt bij voorkeur niet ingezet bij de meest kwetsbare kinderen en jongeren.
 • Als je klachten ontwikkelt, laat je je direct testen.
 • Tijdens het eerste gesprek wordt gevraagd om op (of na) de vijfde dag na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot een PCR-test in te plannen, ook als je nog geen klachten hebt.  
  • Als deze test (i.h.k.v. het BCO) positief is, blijf je thuis in isolatie tot en met de vijfde dag na de testafname (dus ten minste de tiende dag na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot). Ook jouw huisgenoten en overige nauwe contacten gaan voor vijf dagen in quarantaine. Er wordt tot de testdatum teruggekeken naar jouw contacten. Als je in deze periode klachten ontwikkelt, dan geldt vanaf het moment van de klachten het reguliere beleid bij een positieve test met klachten.  
  • Als deze test negatief is, hoef je niet langer thuis te blijven. Als je in je werk intensief contact hebt met cliënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop van corona, geldt dat je tien dagen na het laatste contact niet werkt. Als dat niet het geval is, mag je na de negatieve testuitslag je werkzaamheden hervatten. Daarbij draag je tien dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon altijd een chirurgisch mondmasker minimaal type II. Buiten het werk vermijdt je zoveel mogelijk contact met personen die een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van corona.
 • Ontvang je een melding via de CoronaMelder app, dan krijg je via de app advies over de quarantaine en wanneer je je kunt laten testen.

Heb je persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen tijdens het contact?

 • Wanneer je tijdens dat contact alle persoonlijke beschermingsmiddelen (chirurgisch mondmasker type IIR, handschoenen, bril en schort) hebt gedragen, geldt het dat je hiervoor uitgezonderd bent.
 • Wanneer je tijdens het contact een chirurgisch mondmasker ten minste type II en handschoenen hebt gedragen, en dus niet een bril en schort, dan geldt dat je niet in quarantaine hoeft. Je zal dan als 'niet nauw contact' worden beschouwd in het bron- en contactonderzoek. Je hoeft dan niet in quarantaine, maar dient wel veertien dagen extra alert te zijn op het ontwikkelen van klachten. Lees meer over het beleid voor 'niet nauw contact'.

Lees meer informatie van het RIVM over Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.

Werk je in de noodopvang of het basisonderwijs?

Is bij een kind, begeleider of onderwijzer een corona-infectie vastgesteld dan worden de groepsgenoten geïnformeerd.

De maatregelen die genomen worden op de noodopvang of op school zijn afhankelijk van de omstandigheden. De GGD zal hierover contact opnemen met de noodopvang of de school.

Degenen die contact hebben gehad met de positief geteste persoon, worden in contactonderzoek getest, net als iedere andere Nederlander. Vanaf dat moment blijven zij thuis. Afhankelijk van de testuitslag wordt samen met de GGD voor hen verder beleid bepaald.

De noodopvang of de school moet een ongewoon aantal kinderen (drie of meer) met klachten van hoesten en/of koorts en/of neusverkoudheid, melden bij de GGD.

Als een kwetsbaar kind naar de noodopvang gaat, maar ziek wordt en dus thuis moet blijven, is het belangrijk dat je samen kijkt hoe dat thuis goed genoeg kan gaan. Bekijk ook de pagina’s spanningen in het gezin en zorgen over veiligheid.

'Overig (niet nauw) contact' heeft klachten of corona

Wanneer ben je een overig (niet nauw) contact?

Je wordt als overig niet nauw contact (categorie 3) in het bron- en contactonderzoek van de GGD beschouwd wanneer je langer dan vijftien minuten contact hebt gehad met een persoon (al dan niet met klachten) op meer dan anderhalve meter, in dezelfde ruimte. Bijvoorbeeld in een kantoor, in de klas of tijdens een vergadering.

Hoe weet je of je een overig (niet-nauw) contact bent?

De GGD informeert contacten over de vaststelling van een corona-infectie bij een persoon in hun omgeving.

Wat te doen wanneer je een overig (niet-nauw) contact bent?

Als je geen of niet voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen hebt gebruikt tijdens dit contact, dan word je beschouwd als een overig (niet nauw) contact van iemand die positief getest is op corona. Je leest dan de informatie voor overige (niet-nauwe) contacten.  

Je krijgt het advies om:

 • De hygiënemaatregelen goed in acht te blijven nemen;
 • Je aan de anderhalvemetermaatregel te houden;
 • Gedurende de veertien dagen na het contact extra alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op corona.
 • Bij klachten thuis te blijven en de GGD te bellen. Je wordt dan zo snel mogelijk getest.
 • In afwachting van het testresultaat blijf je thuis en maak je een overzicht van de contacten die je vanaf twee dagen voorafgaand aan de klachten hebt gehad.

Terugkeren uit een risicogebied

Het dringende advies is om tot en met maart niet naar het buiteland te reizen. Uitzonderingen zijn reizen vanwege ernstige familieomstandigheden of voor werk dat echt niet uitgesteld kan worden en waarbij fysieke aanwezigheid absoluut noodzakelijk is.

Voor een aantal landen geldt er een vliegverbod en aanmeerverbod voor passagiers. Ook gelden er, voor iedereen vanaf 13 jaar, die terugkeert uit een risicogebied of risicoland (code oranje/rood) aanvullende maatregelen zoals een negatieve PCR test van maximaal 72 uur oud bij aankomst en een sneltest van maximaal 4 uur oud wanneer je aan boord gaat. Lees meer op de website van de Rijksoverheid

Je moet bij aankomst uit een risicogebied of risicoland tien dagen in quarantaine. Lees op de website van de rijksoverheid algemene uitzonderingen wanneer je niet in quarantaine hoeft. 

 • Alleen bij hoge uitzondering, en na overleg met je werkgever, bedrijfsarts of eventueel de GGD kun je van de quarantaine afwijken en mag je werken wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt. Je kunt dan werken op voorwaarde dat je zelf geen klachten hebt en tijdens het werk altijd een chirurgisch mondmasker (minimaal type II) draagt. Bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek draag je ook handschoenen. Je zorgt dan bij voorkeur ook niet voor de meest kwetsbare jongeren binnen jouw instelling.
 • Het advies is om zorgmedewerkers en anderen die terugkeren uit een risicogebied op (of na) de vijfde dag na terugkeer een PCR-test aan te bieden.
  • Als deze test positief is, blijf je thuis in isolatie tot en met de vijfde dag na de testafname. Ook jouw huisgenoten en overige nauwe contacten gaan voor vijf dagen in quarantaine. Er wordt tot de testdatum teruggekeken naar jouw contacten. Als je in deze periode klachten ontwikkelt, dan geldt vanaf het moment van de klachten het reguliere beleid bij een positieve test met klachten.  
  • Als deze test negatief is, hoef je niet langer thuis te blijven. Als je in je werk intensief contact hebt met cliënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop van corona, geldt dat je tien dagen na het laatste contact niet werkt. Als dat niet het geval is, mag je na de negatieve testuitslag je werkzaamheden hervatten. Daarbij draag je tien dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon altijd een chirurgisch mondmasker minimaal type II. Buiten het werk vermijdt je zoveel mogelijk contact met personen die een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van corona. Bij het ontstaan van klachten: ga in isolatie en laat je zo snel mogelijk opnieuw testen.

Bekijk hier de actuele reisadviezen per land.

Lees meer informatie van het RIVM over Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.

Op welke klachten moet ik alert zijn?

In het contactonderzoek word je getest als je één of meerdere van de volgende klachten hebt:

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Licht hoesten
 • Plotseling verlies van geur en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts boven de 38 graden

Soms zijn er, in combinatie met bovenstaande klachten ook nog andere klachten. Ook dat kan een reden zijn om je te laten testen:

 • Algehele malaise
 • Hoofdpijn
 • Spierpijn
 • Pijn achter de ogen
 • Vermoeidheid en geen eetlust

Minder voorkomende klachten zijn:

 • Koude rillingen
 • Algehele pijnklachten
 • Pijn bij de ademhaling
 • Duizeligheid
 • Schorre stem
 • Prikkelbaarheid, verwardheid of een delier
 • Buikpijn
 • Diarree
 • Misselijkheid en overgeven
 • Oppervlakkige irritatie van de ogen (conjunctivitis)
 • Verschillende huidafwijkingen.

Testen en thuisblijven bij klachten voor kinderen tot en met basischoolleeftijd

Wat is het advies voor het testen van kinderen?

Ouders van kinderen jonger dan 12 jaar wordt geadviseerd om hun kinderen te laten testen bij coronagerelateerde klachten. Zo wordt er beter zicht gekregen op de verspreiding van het coronavirus. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

 • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten zoals keelpijn, loopneus, niezen of neusverkoudheid maar er ook sprake is van regelmatig hoesten, koorts en/of benauwdheid). Hierbij geldt: bij een negatieve testuitslag mag het kind in principe weer naar school.
 • het kind ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts, hij/zij kan besluiten om het kind te laten testen.
 • het kind coronagerelateerde klachten heeft én een huisgenoot (categorie 1 contact) is van iemand die positief getest is
 • het kind coronagerelateerde klachten heeft én een contact (categorie 2 of 3 contact) is van iemand die positief getest is.
 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek, op advies van de GGD

Jonge kinderen kunnen getest worden door middel van een speekseltest. Let op: de speekseltest is niet bij iedere testlocatie beschikbaar. Vraag ernaar bij het maken van een afspraak. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de testuitslag bekend is. 

Verkouden en naar de opvang of school?

Bij klachten mogen de volgende kinderen naar de noodopvang of school:

 • kinderen tot en met de basisschoolleeftijd met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
 • kinderen tot en met de basisschoolleeftijd met een enkele kuch
 • kinderen tot en met de basisschoolleeftijd met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid

Zij blijven verder wel zoveel als mogelijk thuis (bijvoorbeeld niet naar clubjes, sporten en dergelijke).

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd blijven thuis als zij:

 • getest gaan worden en/of in afwachting van de testuitslag
 • bij iemand in huis wonen die naast milde klachten ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen in huis blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.
 • zij huisgenoot zijn van iemand die positief getest is op het coronavirus. Iedereen in het huishouden gaat dan in quarantaine. Als het kind geen klachten ontwikkelt gedurende de quarantaineperiode mag het kind daarna weer naar school.

De beslisboom op de site van AJN kun je als leidraad gebruiken om te beslissen of een kind wel of niet naar de opvang of school mag komen. Let op: Deze beslisboom zal nog worden aangepast naar aanleiding van het nieuwe testbeleid. In deze handreiking van het RIVM lees je meer over neusverkoudheid bij kinderen.

Een kind is terug uit een risicogebied, wat dan?

Er gelden, voor iedereen vanaf 13 jaar, die terugkeert uit een risicogebied of risicoland (code oranje/rood) aanvullende maatregelen zoals een negatieve PCR test van maximaal 72 uur oud bij aankomst en een sneltest van maximaal 4 uur oud wanneer je aan boord gaat. Lees meer op de website van de Rijksoverheid

Vervolgens moet je bij aankomst uit een risicogebied of risicoland (code oranje/rood) tien dagen in quarantaine. Lees op de website van de Rijksoverheid uitzonderingen wanneer je niet in quarantaine hoeft.

Voor kinderen van alle leeftijden, ouders en professionals geldt dat als zij naar een land zijn gereisd waar de nieuwe variant van het COVID virus is uitgebroken is, het dringend advies is dat zij 10 dagen in quarantaine gaan bij aankomst.

Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat zij na terugkomst uit een risicogebied zonder de nieuwe COVID-variant wel naar school, sport en opvang mogen. Maar wanneer zij klachten ontwikkelen, blijven zij thuis. Ook als huisgenoten klachten ontwikkelen met bijvoorbeeld koorts of benauwdheid, blijven de kinderen thuis.

Bron- en contact onderzoek kinderopvang en onderwijs (PO en VO)

Kinderen 0 t/m 12 jaar en medewerkers kinderopvang en primair onderwijs (PO)

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen anderhalve meter afstand te houden, niet onderling en ook niet tot volwassenen. Medewerkers houden onderling wel anderhalve meter afstand tot elkaar.

Wanneer een kind of een medewerker corona heeft, wordt er een lijst gemaakt van de personen met wie deze persoon in nauw contact is geweest in de besmettelijke periode.

 • Kinderen en medewerkers worden beschouwd als overig nauw contact (categorie 2), als zelanger dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter afstand contact hebben gehad met de persoon met corona. Zij dienen dan in quarantaine te gaan. Wanneer zij klachten ontwikkelen, worden zij direct getest. Wanneer zij geen klachten ontwikkelen, is het advies om op dag 5 na het laatste contact te testen.
 • De andere klasgenoten en medewerkers worden beschouwd als overig niet nauw contact (categorie 3) beschouwd.

In het geval dat een kind besmet is met het coronavirus, kan het gebeuren dat veel kinderen en medewerkers worden aangemerkt als overig nauw contact, omdat kinderen niet altijd anderhalve meter afstand (kunnen) houden. Dat kan ertoe leiden dat er veel mensen in quarantaine moeten.

Jongeren van 13 t/m 17 jaar en medewerkers in het voorgezet onderwijs (VO)

Jongeren van 13 jaar tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden tot elkaar, maar wel tot volwassenen. Leerlingen op school houden wel zoveel mogelijk anderhalve meter afstand tot elkaar.

Wanneer een jongere of een medewerker corona heeft, wordt er een lijst gemaakt van de personen met wie deze persoon in nauw contact is geweest in de besmettelijke periode.

 • Jongeren en medewerkers worden beschouwd als overig nauw contact (categorie 2) als ze langer dan 15 minuten of minder dan anderhalve meter afstand contact hebben gehad met de persoon met corona.. Zij dienen dan in quarantaine te gaan. Wanneer zij geen klachten ontwikkelen, is het advies om op dag 5 na het laatste contact te testen. Wanneer zij klachten ontwikkelen, worden zij eerder getest. Als deze test negatief is, testen zij opnieuw op dag 5.
 • Overige niet nauwe contacten (categorie 3) dienen alert te zijn op de ontwikkeling van klachten.

Als er, ondanks de afstandsmaatregel op scholen, geldt dat veel leerlingen als een overig nauw contact (categorie 2) worden beschouwd, het tot gevolg heeft dat een hele klas of groep in quarantaine moet en in die periode overgaat op digitaal onderwijs Dit is op indicatie van de GGD/arts infectieziektebestrijding.

Uitbraakonderzoek

De GGD doet een uitbraakonderzoek als er 3 of meer gevallen van een bevestigde corona zijn die gerelateerd lijken te zijn in tijd en plaats. 

Beleid voor huisgenoten van kinderen met klachten


Let op: er volgen mogelijk nog aanpassingen in onderstaande informatie.


Voor huisgenoten van kinderen met verkoudheidsklachten zonder koorts en/of benauwdheid dat naar de kinderopvang of basisschool gaat, geldt dat zij niet thuis hoeven te blijven, mits zij zelf geen klachten hebben.

Verder geldt:

 • Huisgenoten van kinderen van 0 jaar tot en met groep 2 van de basisschool hoeven niet thuis te blijven als het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of benauwd is. Zorgmedewerkers mogen werken maar gebruiken daar waar afgesproken persoonlijke beschermingsmiddelen. Huisgenoten blijven wel thuis wanneer het kind getest moet worden, bijvoorbeeld omdat het ernstig ziek is. In afwachting van de testuitslag blijven de huisgenoten thuis. Ouders blijven ook thuis wanneer zij zelf klachten hebben. Als het kind een contact is van iemand die positief getest is op het coronavirus maar het kind alleen verkoudheidsklachten heeft, hoeven de huisgenoten niet thuis te blijven in afwachting van de testuitslag. Als de testuitslag van het kind positief is, blijven de huisgenoten uiteraard wel thuis.
 • Huisgenoten van kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool blijven thuis wanneer het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of benauwd is. Ook blijven zij thuis wanneer het kind positief getest is op het coronavirus. 

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies