Leven en werken met het coronavirus

Contact en omgang op school

Laatste actualisatie: 20 november 2020

Op deze pagina lees je de regels omtrent over (fysieke) omgang met leerlingen, ouders en personeelsleden op scholen. Op deze pagina vind je tips voor online lesgeven. Kijk voor tips over online lesgeven op deze pagina.

Algemene informatie voor professionals

Het is belangrijk dat je als professional op de hoogte bent van de algemene maatregelen. Lees de Algemene informatie voor alle professionals. Stel daarnaast de vijf principes centraal in je handelen.

Vijf centrale principes

Ook in deze periode is het nodig jongeren en hun ouders passende ondersteuning te bieden, zodat zij zich zo veerkrachtig mogelijk blijven ontwikkelen. De volgende principes staan daarbij centraal:

 1. Geef tijd om terug te veren
 2. Luister eerst
 3. Help in het hier en nu
 4. Plak geen nieuwe labels
 5. Vertrouw op relaties

Lees meer over de vijf principes en helpende vragen bij dilemma’s:

Het ministerie van OCW heeft met de onderwijsraden het servicedocument COVID-19 gepubliceerd. Het bevat handvatten voor schoolbesturen over onder andere onderwijsorganisatie, onderwijstijd, leerplicht, en samenwerking met de GGD.

Basisscholen (po)

De PO-Raad en bonden hebben voor scholen twee protocollen opgesteld: een protocol voor het reguliere basisonderwijs en een protocol voor het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. De protocollen behandelen een aantal praktische aspecten van veiligheid en hygiëne.

Anderhalve meter afstand

Het RIVM stelt dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Kinderen in het basisonderwijs hoeven daarom onderling geen anderhalve meter afstand te bewaren. Ook tussen kinderen (tot en met 12 jaar) en volwassenen hoeft geen anderhalve meter afstand gehouden te worden. 

Volwassenen houden altijd anderhalve meter afstand tot elkaar. Dat geldt in de school voor onderwijspersoneel, maar ook voor het contact met ouders. Uitzondering voor onderwijspersoneel is wanneer nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.

Zorg op school

Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes en extra persoonlijke beschermingsmiddelen niet nodig zijn.

Voor zorgverlening in het speciaal (basis)onderwijs gelden de volgende afspraken:

 • Ondersteuning door (externe) professionals, bijvoorbeeld door ambulante (jeugd-)hulp en/of zorgondersteuners, is weer mogelijk.
 • Personen die de zorg in de school verlenen, dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Is de leerling aangewezen op zorgverlening van de ouder(s)/verzorger(s) en kan hij alleen met die zorgverlening naar school? Dan worden deze ouder(s)/verzorger(s) beschouwd als zorgondersteuner en zijn zij in principe welkom op school, zoals dat waarschijnlijk voor corona ook al het geval was. Hierover kunnen scholen afspraken maken met ouder(s)/verzorger(s).

Verdere maatregelen

 • Leerkrachten en ouders die terugkomen uit een land met code oranje of rood, moeten bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Voor leerlingen in het basisonderwijs geldt dit niet. Zij mogen gewoon naar school. Hun ouders, die bij terugkomst wel 10 dagen in quarantaine moeten, mogen de kinderen niet naar school brengen.
 • Goed ventileren is belangrijk om de kans op verspreiding van virussen, zoals corona, te verkleinen. De onderwijsraden hebben voor scholen de handreiking Coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen opgesteld.
 • De gemeente organiseert het leerlingenvervoer in het (speciaal) basisonderwijs op reguliere wijze. Leerlingen en de chauffeur hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.
 • Ouders mogen weer op school aanwezig zijn als de school de gezondheidscheck afneemt. Volwassenen moeten dan wel anderhalve meter afstand van elkaar houden en de hygiënevoorschriften toepassen.
 • De school let er op dat leerlingen zich houden aan de algemene maatregelen.
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of de bso.
 • Scholen melden zich bij de GGD wanneer er sprake is van 3 of meer leerlingen met ziekteverschijnselen in een groep.
 • Lees de handreiking over het uitbraakonderzoek dat de GGD hanteert voor kindercentra en basisscholen.

Voortgezet onderwijs (vo)

Leerlingen in het voortgezet onderwijs hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden, ook leerlingen van 18 jaar en ouder hoeven dit niet. Leerlingen en onderwijspersoneel houden onderling nog wel anderhalve meter afstand. De VO-raad heeft een protocol gepubliceerd voor het volledig openen van VO scholen. 

Niet-medische mondkapjes

In het voorgezet (speciaal) onderwijs dragen leerlingen en leerkrachten niet-medische mondkapjes buiten de les. Het gaat om situaties waar de anderhalve meter tussen leerling en onderwijspersoneel niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. Als de leerlingen en leerkracht in de klas op voldoende afstand zitten, mogen de mondkapjes weer af.

Maatregelen voor het voortgezet onderwijs

 • Leerkrachten, ouders en kinderen die terugkomen uit een land met code oranje of rood, moeten bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Voor kinderen die vanwege deze quarantaine niet naar school kunnen, hoeft geen verzuimmelding door de school gemaakt te worden. Scholen worden opgeroepen zoveel mogelijk te overleggen met ouders en leerlingen over het thuisonderwijs tijdens de thuisquarantaine.
 • Als een coronabesmetting bij een leerling of leerkracht is vastgesteld, biedt het door de VO-raad opgestelde protocol richtlijnen voor het omgaan met leerlingen, ouders en personeel. 
 • Oudergesprekken mogen op school plaatsvinden als de school de gezondheidscheck afneemt en anderhalve meter afstand toepast.
 • Naast mondkapjes zijn er geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig.
 • Goed ventileren is belangrijk om de kans op verspreiding van virussen, zoals corona, te verkleinen. De onderwijsraden hebben voor scholen de handreiking Coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen opgesteld.
 • Leerlingen komen nog steeds zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school om de druk op het openbaar vervoer te verminderen. Scholen maken afspraken met de regionale vervoerder over het gebruik van openbaar vervoer. Scholen die dagelijks minder dan 100 leerlingen met het OV naar school krijgen, zijn - na eenmalige afmelding bij de vervoerder - uitgezonderd van deze afspraken. Bekijk hier het afsprakenkader Veilig Vervoer VO
 • Scholen melden zich bij de GGD wanneer er sprake is van drie of meer leerlingen met ziekteverschijnselen in een groep.  

Vragen van leerlingen en hoe daar mee om te gaan vind je bij de informatie voor jongeren over de middelbare school.

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs hoeven onderling geen anderhalve meter afstand meer te houden. Leerlingen en personeel horen wel anderhalve meter afstand te houden. Dit zal niet altijd mogelijk zijn bij deze groep leerlingen. Daarom wordt deze afstand in de school zo veel als mogelijk gehandhaafd.

De PO-raad en bonden hebben een protocol voor heropening van het voortgezet speciaal onderwijs gepubliceerd.

Niet-medische mondkapjes

In het voorgezet (speciaal) onderwijs dragen leerlingen en leerkrachten niet-medische mondkapjes buiten de les. Het gaat om situaties waar de anderhalve meter tussen leerling en onderwijspersoneel niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. Als de leerlingen en leerkracht in de klas op voldoende afstand zitten, mogen de mondkapjes weer af.

Voor sommige leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs is het dragen van een mondneusmasker niet realistisch. Bijvoorbeeld bij leerlingen die vanwege hun beperking en/of zorgbehoefte sterk afhankelijk zijn van nabijheid en/of gelaatsuitdrukkingen. Het is aan de schoolleiding om in overleg met de MR te bepalen voor welke leerlingen het dragen van een mondneusmasker reëel is.

Zorg op school

 • De medische protocollen die gangbaar zijn binnen de school, blijven gewoon van kracht.
 • Vraagt het medisch handelen/zorgverlening om langere tijd in de directe nabijheid van de leerling, dan adviseert het RIVM een chirurgisch mond-neusmasker. Het gaat hierbij om langer dan 3 minuten, binnen 30 cm van het gelaat.
 • Er zijn leerlingen die vanwege hun beperking en/of specifieke medische achtergrond een extra gezondheidsrisico lopen. Bij vragen of twijfel overleggen ouders/verzorgers met de behandelend arts van de leerling of de schoolgang voor hun kind in deze situatie veilig is.
 • Ondersteuning door (externe) professionals, bijvoorbeeld door ambulante (jeugd-)hulp en/of zorgondersteuners, is weer mogelijk.
 • Is de leerling aangewezen op zorgverlening van de ouder(s)/verzorger(s) en kan hij alleen met die zorgverlening naar school? Dan worden deze ouder(s)/verzorger(s) beschouwd als zorgondersteuner en zijn zij in principe welkom op school, zoals dat waarschijnlijk voor corona ook al het geval was. Hierover kunnen scholen afspraken maken met ouder(s)/verzorger(s).

Leerlingenvervoer voortgezet speciaal onderwijs

Het protocol leerlingen- en kinderopvangvervoer gaat in op de praktische aspecten van veiligheid en hygiëne waarmee vervoerders rekening moeten houden. De kaders van het RIVM gelden hierbij als uitgangspunt. De gezondheidscheck vormt de basis voor de beslissing om een leerling te vervoeren. In taxi’s en busjes zijn alle zitplaatsen beschikbaar. Kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te bewaren. Kinderen vanaf 13 jaar dienen wel zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden tot de chauffeur. Daar waar dat niet mogelijk is, draagt de chauffeur een chirurgisch mondkapje. 

Leerlingen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en ook altijd met openbaar vervoer naar school gingen, kunnen dat blijven doen.

Verdere maatregelen voor het VSO

 • Leerkrachten, ouders en kinderen die terugkomen uit een land met code oranje of rood, moeten bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Scholen hoeven geen verzuimmelding te doen voor kinderen die vanwege deze quarantaine niet naar school kunnen. Scholen worden opgeroepen zoveel mogelijk te overleggen met ouders en leerlingen over thuisonderwijs tijdens de thuisquarantaine.
 • Scholen melden zich bij de GGD wanneer er sprake is van 3 of meer leerlingen met ziekteverschijnselen in een groep.
 • Oudergesprekken mogen op school plaatsvinden als de school gezondheidscheck afneemt en anderhalve meter afstand toepast.
 • Goed ventileren is belangrijk om de kans op verspreiding van virussen, zoals corona, te verkleinen. De onderwijsraden hebben voor scholen de handreiking Coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen opgesteld.

Verkoudheidsklachten, wat dan?

Onderwijspersoneel en leerlingen blijven thuis als zij last hebben coronagerelateerde klachten. Lees op de pagina algemene informatie voor professionals welke klachten dit zijn.

Let op: Het gaat hierbij dus niet om:

 • Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd die verkoudheidsklachten hebben en/of af en toe hoesten maar zonder koorts en/of benauwdheid, tenzij:
  • kinderen een contact (categorie 2 of 3) zijn van iemand die positief getest is op het coronavirus en zelf ook coronagerelateerde klachten hebben.
  • het kind bij iemand in huis woont die naast milde klachten ook koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. 
  • het kind bij iemand in huis woont die positief getest is op het coronavirus.
 • Kinderen die klachten hebben waarvan de oorzaak bekend is, zoals hooikoorts of astma.

Als iemand in het huishouden van het onderwijspersoneel of de leerling koorts heeft (meer dan 38 graden) of benauwdheid, blijft het hele huishouden thuis, tot de huisgenoot negatief getest is of geen klachten meer heeft.

Meer informatie

Coronatest

Wil je meer weten over het testbeleid van onderwijspersoneel en het advies voor testen van kinderen? Kijk voor meer informatie op de pagina Vragen over het testbeleid.  

Meer informatie

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies