Leven en werken met het coronavirus

Contact en omgang op school

Laatste actualisatie: 22 september 2020

Hieronder lees je de regels omtrent (fysieke) omgang met leerlingen, ouders en personeelsleden op scholen.

Het ministerie van OCW heeft met de onderwijsraden het servicedocument COVID-19 gepubliceerd. Het bevat handvatten voor schoolbesturen over onder andere onderwijsorganisatie, onderwijstijd, leerplicht, en samenwerking met de GGD.

Tijdens de persconferentie van 18 september heeft het kabinet enkele gewijzigde maatregelen bekend gemaakt vanwege de zorgelijke situatie in enkele regio's. Zie Rijksoverheid.nl. Ook nemen deze regio's aanvullende maatregelen. Omdat nieuwe maatregelen niet ten koste mogen gaan van kinderen en jongeren, is het belangrijk om samen een balans te zoeken. Lees meer

Basisscholen (po)

De PO-Raad en bonden hebben voor scholen twee protocollen opgesteld; een protocol voor het reguliere basisonderwijs en een protocol voor het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. In de protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne.

Anderhalve meter afstand

Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Kinderen in het basisonderwijs hoeven daarom onderling geen anderhalve meter afstand te bewaren. Ook tussen kinderen (tot en met 12 jaar) en volwassenen hoeft geen anderhalve meter afstand meer gehouden te worden. 

Volwassenen houden altijd anderhalve meter afstand tot elkaar. Dat geldt in de school voor onderwijspersoneel, maar ook voor het contact met ouders. Uitzondering voor onderwijspersoneel is wanneer nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.

Zorg op school

Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes en extra persoonlijke beschermingsmiddelen niet nodig zijn. Bij kinderen is de kans op besmetting klein en de risico’s zijn beperkt.

Voor zorgverlening in het speciaal (basis)onderwijs gelden de volgende afspraken:

 • Ondersteuning door (externe) professionals, bijvoorbeeld door ambulante (jeugd-)hulp en/of zorgondersteuners, is weer normaal mogelijk.
 • Personen die de zorg in de school verlenen, dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Is de leerling aangewezen op zorgverlening die door de ouder(s)/verzorger(s) wordt uitgevoerd, en kan hij alleen met die zorgverlening naar school toe gaan, dan worden deze ouder(s)/verzorger(s) beschouwd als zorgondersteuner en zijn zij in principe welkom op school, zoals dat waarschijnlijk voor corona ook al het geval was. Hierover kun je afspraken maken met ouder(s)/verzorger(s).

Verdere maatregelen

 • Leerkrachten en ouders die terugkomen uit een land met code oranje of rood, horen bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Voor leerlingen in het basisonderwijs geldt dit niet. Zij mogen gewoon naar school. Hun ouders, die bij terugkomst wel 10 dagen in quarantaine moeten, mogen de kinderen niet naar school brengen.
 • Goed ventileren is belangrijk om de kans op verspreiding van virussen, als corona, te verkleinen. De onderwijsraden hebben voor scholen de handreiking Coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen opgesteld.
 • Lees deze tips om een goede start met de klas te maken na de zomervakantie.
 • De gemeente organiseert het leerlingenvervoer in het (speciaal) basisonderwijs op reguliere wijze. Leerlingen en de chauffeur hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Lees op deze pagina meer over leerlingenvervoer.
 • Ouders mogen weer op school aanwezig zijn als de school triage afneemt, volwassenen anderhalve meter afstand van elkaar houden en de hygiënevoorschriften worden toegepast.
 • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 • Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep.
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of de bso.
 • Leerlingen mogen weer gymles krijgen. Bekijk deze pagina voor meer informatie over bewegingsonderwijs.
 • Scholen melden zich bij de GGD wanneer er sprake is van 3 of meer leerlingen met ziekteverschijnselen in een groep.
 • Lees de handreiking over het uitbraakonderzoek dat de GGD hanteert voor kindercentra en basisscholen.

Voortgezet onderwijs (vo)

Leerlingen in het voortgezet onderwijs hoeven onderling geen anderhalve meter afstand meer te houden, ook leerlingen van 18 jaar en ouder hoeven dit niet. Leerlingen en onderwijspersoneel houden onderling nog wel anderhalve meter afstand. De VO Raad heeft een protocol gepubliceerd voor het volledig openen van VO scholen. 

Maatregelen voor het voortgezet onderwijs

 • Leerkrachten, ouders en kinderen die terugkomen uit een land met code oranje of rood, horen bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Voor kinderen die vanwege deze quarantaine niet naar school kunnen, hoeft geen verzuimmelding door de school gemaakt te worden. Scholen worden opgeroepen zoveel als mogelijk te overleggen met ouders en leerlingen over het mogelijk maken van thuisonderwijs tijdens de thuisquarantaine.
 • Als een coronabesmetting bij een leerling of leerkracht is vastgesteld, biedt het door de VO-raad opgestelde protocol richtlijnen voor hoe te handelen naar leerlingen, ouders en personeel. Lees deze tips om een goede start met de klas te maken na de zomervakantie.
  Oudergesprekken mogen op school plaatsvinden als de school triage afneemt en anderhalve meter afstand toepast.
 • Mondkapjes en extra persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet nodig zijn.
 • Goed ventileren is belangrijk om de kans op verspreiding van virussen, als corona, te verkleinen. De onderwijsraden hebben voor scholen de handreiking Coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen opgesteld.
 • De druk op het openbaar vervoer zal flink toe gaan nemen. Dus leerlingen komen nog steeds zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school. Scholen maken afspraken met de regionale vervoerder over het gebruik van openbaar vervoer. Scholen die dagelijks minder dan 100 leerlingen in het OV naar school krijgen, zijn - na eenmalige afmelding bij de vervoerder - uitgezonderd van deze afspraken. Bekijk hier het afsprakenkader Veilig Vervoer VO
 • Scholen melden zich bij de GGD wanneer sprake is van een ongewoon aantal leerlingen met ziekteverschijnselen (vanaf 3 kinderen per groep).

Vragen van leerlingen en hoe daar mee om te gaan vind je bij de informatie voor jongeren over de middelbare school.

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs hoeven onderling geen anderhalve meter afstand meer te houden. Leerlingen en personeel horen wel anderhalve meter afstand te houden. Dit zal niet altijd mogelijk zijn bij deze groep leerlingen. Daarom wordt deze afstand in de school zo veel als mogelijk gehandhaafd.

De PO-raad en bonden hebben een protocol voor heropening van het voortgezet speciaal onderwijs gepubliceerd.

Zorg op school

 • De medische protocollen die gangbaar zijn binnen de school, blijven gewoon van kracht.
 • Voor medisch handelen/zorgverlening– zoals ADL of ondersteuning bij toiletgang - zijn extra persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes niet nodig.
 • Vraagt het medisch handelen/zorgverlening langere tijd in de directe nabijheid van de leerling (binnen 30 cm van het gelaat, langer dan 3 minuten), dan adviseert het RIVM een chirurgisch mond-neusmasker.
 • Leerlingen die vanwege hun beperking en/of specifieke medische achtergrond een extra gezondheidsrisico lopen: bij vragen of twijfel treden ouders/verzorgers in overleg met de behandelend arts van de leerling voor advies of de schoolgang voor hun kind in deze situatie veilig is.
 • Ondersteuning door (externe) professionals, bijvoorbeeld door ambulante (jeugd-)hulp en/of zorgondersteuners, is weer normaal mogelijk.
 • Als de leerling aangewezen is op zorgverlening die door de ouder(s)/verzorger(s) wordt uitgevoerd, en alleen met die zorgverlening naar school toe kan gaan, worden deze ouder(s)/verzorger(s) beschouwd als zorgondersteuner. Hierover dienen wel afspraken tussen ouder(s)/verzorger(s) en school gemaakt te worden.

Leerlingenvervoer voortgezet speciaal onderwijs

Het protocol leerlingen- en kinderopvangvervoer gaat in op de praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waarmee vervoerders rekening moeten houden. De kaders van het RIVM gelden hierbij als uitgangspunt. De gezondheidscheck (triage) vormt de basis voor de beslissing om een leerling te vervoeren. In taxi’s en busjes zijn alle zitplaatsen beschikbaar. Kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te bewaren. Kinderen vanaf 13 jaar dienen wel zoveel als mogelijk anderhalve meter afstand te bewaren tot de chauffeur. Daar waar dat niet mogelijk is, draagt de chauffeur een chirurgisch mondkapje. 

Leerlingen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en ook altijd met openbaar vervoer naar school gingen, kunnen dat blijven doen.

Verdere maatregelen voor het VSO

 • Leerkrachten, ouders en kinderen die terugkomen uit een land met code oranje of rood, horen bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Scholen hoeven geen verzuimmelding te doen voor kinderen die vanwege deze quarantaine niet naar school kunnen. Scholen worden opgeroepen zoveel als mogelijk te overleggen met ouders en leerlingen over het mogelijk maken van thuisonderwijs tijdens de thuisquarantaine.
 • Scholen melden zich bij de GGD wanneer er sprake is van 3 of meer leerlingen met ziekteverschijnselen in een groep.
 • Oudergesprekken mogen op school plaatsvinden als de school triage afneemt en anderhalve meter afstand toepast.
 • Goed ventileren is belangrijk om de kans op verspreiding van virussen, als corona, te verkleinen. De onderwijsraden hebben voor scholen de handreiking Coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen opgesteld.

Verkoudheidsklachten, wat dan?

Onderwijspersoneel en leerlingen blijven thuis als zij last hebben van één of meerdere van de volgende klachten:

 • Neusverkoudheid (neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn)
 • Hoesten
 • Verhoging en/of koorts (boven 38 graden)
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Tijdelijk minder ruiken en proeven

Kinderen van 0 tot en met 12 jaar met een neusverkoudheid en zonder koorts mogen naar het kinderdagverblijf of naar groep 1 en 2 van de basisschool. Behalve als zij in het bron- en contactonderzoek zitten van iemand die positief op corona is getest of iemand in het huishouden hebben met koorts of benauwdheid. Ook als de klachten van het kind passen bij al bestaande aandoeningen als hooikoorts of astma, mag het kind naar het kinderdagverblijf of naar school. Zie de beslisboom op de AJN-site. In deze handreiking van het RIVM lees je meer over neusverkoudheid bij kinderen.

Kinderen tot en met 12 jaar met een verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid of (meer dan incidenteel) veel hoesten, blijven thuis totdat zij ten minste 24 uur klachtenvrij zijn.

Als iemand in het huishouden van het onderwijspersoneel of de leerling koorts heeft (meer dan 38 graden) of benauwdheid, blijft het hele huishouden thuis, tot de huisgenoot negatief getest is of geen klachten meer heeft. Lees meer over wanneer je klachtenvrij bent in dit hoofdstuk.  

Als leerlingen op school koorts en/of benauwdheidsklachten blijken te hebben, worden ook eventuele broers/zussen op school hierover geïnformeerd en gaan zij allen naar huis.

Coronatest

Bij (lichte) verkoudheidsklachten kan je Nederland getest worden op corona. Kinderen tot en met 12 jaar met corona gerelateerde klachtne worden in principe niet getest. Behalve wanneer zij ernstig ziek zijn, wanneer zij contact zijn van iemand die positief getest is op het coronavirus, of wanneer zij deel uitmaken van een uitbraakonderzoek.

Lees meer over testbeleid voor onder andere onderwijspersoneel bij Vragen over het testbeleid. Als je als leerkracht getest bent op corona en de test is negatief (dus géén corona), mag je, als je verder niet ziek bent, weer naar school. 

Als je getest bent op corona en de test is positief (dus wél corona) moet het hele huishouden thuis blijven. Bij een positieve uitslag, start de GGD bron- en contactonderzoek. Je blijft thuis tot:

 • minimaal zeven dagen na de start van de klachten die wijzen op corona en
 • je minimaal 24 uur klachtenvrij bent (geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid).

Positieve test huisgenoot:

 • Als jouw huisgenoot positief test op corona, blijf je thuis tot 10 dagen na jullie laatste contact.
 • Als het contact met jouw positief geteste huisgenoot voortduurt, blijf je thuis tot 10 dagen nadat jouw huisgenoot minimaal 24 uur klachtenvrij is en tot tenminste 7 dagen na de start van zijn of haar klachten. Mocht jouw huisgenoot door een ziekte of bijvoorbeeld chemotherapie een slechtere afweer hebben, dan blijf je thuis tot 10 dagen nadat jouw huisgenoot minimaal 24 uur klachtenvrij is en tot tenminste 7 dagen na de start van zijn of haar corona gerelateerde klachten. Lees meer over wanneer je klachtenvrij bent in dit hoofdstuk

Kijk voor meer informatie over wanneer thuis te blijven en het testbeleid op deze pagina.

Meer informatie

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies