Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Tips voor ouders van een kind met een chronische ziekte of beperking

Laatste actualisatie: 3 juli 2020

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Veel beperkingen zijn inmiddels opgeheven. Wellicht is er nog steeds angst voor de kans op besmetting nu de maatregelen zijn versoepeld.

Algemeen

Er zijn een aantal algemene regels die blijven gelden

  • Houdt anderhalve meter afstand
  • Blijf thuis bij klachten
  • Als je klachten hebt: Zo snel mogelijk laten testen
  • Handen wassen
  • Drukte vermijden
  • Zoveel mogelijk thuis werken

Naar school

De basisscholen, zowel regulier onderwijs als speciaal onderwijs, zijn weer volledig open. Er wordt verwacht dat kinderen zonder klachten naar school komen. Op de pagina verkouden en naar school staat alle informatie over wat je moet doen als je kind verkoudheidsklachten heeft.

Voortgezet onderwijs

Ook het voortgezet onderwijs is weer open. In de praktijk betekent dit dat scholen tot de zomervakantie gedeeltelijk op school en gedeeltelijk digitaal lesgeven. Dit verschilt per school. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Dit biedt mogelijkheden om het schooljaar met leerlingen goed af te ronden. Na de zomervakantie gaan scholen weer volledig open. Dus weer in volledige klassen. De afstand tot volwassenen blijft nog wel anderhalve meter.

Het openbaar vervoer kan op volle sterkte gebruikt worden. Dit betekent dat alle stoelen weer gebruikt kunnen worden. Het gebruik van een mondkapje blijft verplicht en je moet gebruik maken van een officiële zit- of staplaats. Het advies zal  echter blijven om zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school te komen. In de auto mogen ook andere mensen dan leden van het eigen huishouden meegenomen worden. Advies is om een gezondheidscheck te doen en mondkapjes te gebruiken.

Voortgezet speciaal onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs is open voor alle leerlingen. Jongeren tot en met 18 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

Het leerlingenvervoer vindt weer plaats zoals eerst, maar je moet wel reserveren en een gezondheidscheck laten doen. Vanaf 13 jaar moeten jongeren een mondkapje op. Leerlingen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te bewaren, maar wel zo veel mogelijk ten opzichte van de chauffeur. Afstand houden tot de chauffeur zal in veel gevallen echter niet mogelijk zijn. Het RIVM adviseert daarbij dezelfde lijn aan te houden als bij de leraren: niet al het contact kan voorkomen worden De chauffeur kan dus helpen bij het in- en uitstappen van de leerlingen. Ook zijn er geen extra maatregelen nodig om contact tussen de chauffeur en de leerlingen te voorkomen.

Behoort mijn kind tot de risicogroep met betrekking tot het coronavirus?

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar worden minder besmet met het coronavirus. Bij besmetting is het beloop minder ernstig dan bij volwassenen. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte. Een kind met een chronische ziekte zal waarschijnlijk vergelijkbaar reageren als op andere verkoudheidsvirussen. Zij lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van een coronainfectie dan kinderen zonder een chronische ziekte.

Echter, een infectie met het coronavirus kan bij kinderen met een stofwisselingsziekte of epilepsie wel leiden tot ontregeling. Hierdoor kunnen aanpassingen in de behandeling nodig zijn. Bij een kind met overgewicht verloopt een coronainfectie niet ernstiger dan kinderen zonder overgewicht. Voor jongeren vanaf 16 jaar met ernstig overgewicht (BMI > 40) is dit onbekend. Voor kinderen met overgewicht gelden dezelfde maatregelen als voor kinderen zonder overgewicht.

Meer informatie vind je op de website van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Sommige jongeren met een beperking van 18 jaar en ouder kunnen behoren tot een groep met een verhoogde kans op een ernstig beloop. Meer informatie over deze risicogroep kun je vinden op de website van het RIVM.  

Er leven veel vragen onder ouders met zorgintensieve kinderen, met name over het weer naar school gaan. Vera Tomassen schreef er een blog over voor Mantelmama.

Kan een kind met een chronische ziekte gewoon weer naar school, kinderdagopvang en de BSO toe?

Ja, dat kan. Scholen in het (speciaal) basisonderwijs zijn weer volledig open. Ook in het voortgezet onderwijs wordt weer fysiek onderwijs gegeven. Wanneer een kind met een chronische ziekte vóór corona gewoon naar school, de kinderdagopvang en/of de BSO ging, dan kan dat nu ook. Wel gelden de algemene hygiëne adviezen van het RIVM. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, en voor sommige kinderen geldt een aangepast advies. Indien dat het geval is, neemt de behandelend arts contact met je op. Als je zelf twijfelt kun je contact opnemen met de huisarts of de behandeld kinderarts.

Voor kinderen met astma, een aangeboren hartafwijking, een aangeboren afweerstoornis, spierziekte of diabetes geldt dat zij gewoon naar school kunnen.

Op de pagina Verkouden en naar school vind je alle informatie over dit onderwerp.

Als iemand in het huishouden van het onderwijspersoneel of de leerling last heeft van verkoudheidsklachten met koorts (meer dan 38 graden) en/of benauwdheid, blijft het hele huishouden thuis, tot de huisgenoot negatief getest is of geen klachten meer heeft. Lees meer over wanneer je klachtenvrij bent in dit hoofdstuk

Als leerlingen op school koorts en/of benauwdheidsklachten blijken te hebben, worden ook eventuele broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan zij allen naar huis.

Wat als mijn kwetsbare kind, al dan niet in afstemming, niet naar school gaat?

Wat kun je doen als je het toch lastig vindt om je kind naar school te laten gaan, omdat je bang bent voor besmetting? Allereerst is het belangrijk om in gesprek te blijven met de leerkracht of de schoolleiding. Als dit moeilijk is kun je kijken of een onafhankelijk iemand, zoals een schoolarts of wijkteammedewerker, samen met jullie in gesprek kan. Probeer te luisteren naar elkaars argumenten, zonder elkaar direct te willen overtuigen van elkaars ongelijk. Probeer vragen te stellen, wat wil die ander eigenlijk bereiken? Uiteindelijk hebben jullie allemaal hetzelfde belang voor ogen en dat is dat het goed gaat met je kind.

Andersom kan het ook zo zijn dat je met een arts hebt overlegd dat je kind nu nog niet naar school gaat, maar dat vanuit school druk wordt uitgeoefend om je zoon of dochter toch naar school te laten komen. Ook hier is de verleiding natuurlijk groot om elkaar te gaan overtuigen. En ook hier geldt dat je er vanuit kan gaan dat het gezamenlijk belang is dat het goed gaat met je kind. Wat zijn de zorgen van school en welke oplossingen kunnen jullie samen bedenken om deze zorgen weg te nemen.? Lukt het niet om er samen uit te komen, kijk dan of een onafhankelijk iemand kan bemiddelen.

Als ik mijn kind niet naar school laat gaan vanwege fysieke kwetsbaarheid, moet ik me dan zorgen maken over de komst van een leerplichtambtenaar?

Dit wordt per situatie bekeken. Het is de bedoeling dat je kind naar school gaat. Maak je je hier zorgen over, overleg dan met de schoolarts, de huisarts of de behandelend arts van je kind. Zij kunnen samen met jou afwegingen maken of je kind wel of niet naar school kan. Overleg ook met school hoe eventuele risico’s zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.

Mocht je, ondanks dat het advies anders is, ervoor kiezen om je kind niet naar school te laten gaan, dan kan het zijn dat je bezoek krijgt van een leerplichtambtenaar. De taak van de leerplichtambtenaar is om vanuit een onderzoekend en ondersteunend oogpunt mee te denken hoe je kind weer in verbinding met school kan komen en wat daarvoor nodig is.

Veelgestelde vragen

Mogen kinderen ook weer sporten?

Ja, kinderen en jongeren mogen weer alle sporten uitoefenen, ook contactsporten, zowel binnen als buiten, in wedstrijdverband of tijdens een training. Kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden, wel tot de volwassen trainer.

Mag mijn kind weer logeren in een instelling?

Ja, kinderen van 0 tot 18 jaar mogen weer logeren. Omdat we logeeropvang ook als jeugdzorg beschouwen, gelden hier dezelfde richtlijnen en hoeven kinderen daarbij geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Begeleiders proberen wel zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden van de kinderen en jongeren. Als dat even niet lukt omdat je kind geholpen moet worden bij het naar de wc gaan, het tandenpoetsen of getroost moet worden, kan er meer nabijheid geboden worden. Begeleiders zullen per situatie bekijken hoe ze dat zo zorgvuldig mogelijk kunnen doen. Bijvoorbeeld door bij het tandenpoetsen zoveel mogelijk achter of naast het kind staan (en niet ervoor). Begeleiders houden onderling wel anderhalve meter afstand van elkaar.

In de slaapkamers geldt geen maximum aantal kinderen en jongeren. Het is belangrijk om slaapkamers goed te ventileren. Dus slapen met een raampje of de deur open en ’s morgens de kamer minimaal een half uur goed luchten. Douchen gebeurt voor het slapen gaan, maar niet samen.

Als er ook 18-plussers in de logeervoorziening verblijven dan beschikken zij over een eigen slaapkamer. Zij houden minimaal anderhalve meter afstand van de andere kinderen, jongeren en begeleiders. Als zij door hun beperking fysieke ondersteuning nodig hebben, wordt geprobeerd dit met zo min mogelijk begeleiders te doen en het fysieke contact zo kort mogelijk te houden. Elke begeleider slaapt op een eigen kamer. 

Mogen kinderen die in een gezinshuis, bij een pleeggezin of een andere 24-uurs opvang verblijven een weekend naar huis?

Ja, kinderen en jongeren die in een 24-uursvoorziening verblijven, mogen weer een weekend naar huis en dus ook thuis blijven slapen. Overleg vooraf met het kind/de jongere, ouders en begeleiders wat wenselijk en haalbaar is. Houd daarbij bijvoorbeeld ook rekening met de aanwezigheid van personen die tot de kwetsbare doelgroep behoren en een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van het coronavirus. Maak vooraf duidelijke afspraken. Het blijft maatwerk. Soms zal na een zorgvuldige afweging besloten worden om niet thuis te overnachten. Kijk dan samen hoe het weekend toch zo leuk en gezellig mogelijk vormgegeven kan worden.

Als kinderen thuis slapen, doen ze dat in principe op hun eigen kamer. Als zij de kamer delen met een broer of zus is dat geen probleem. Je kunt er samen met de begeleider of de pleegouder voor kiezen dat het kind met zowel het pleeggezin/gezinshuis/de groep een huishouden vormt als ook met het gezin thuis. Als je daar samen toe besluit hoeft het kind/de jongere geen anderhalve meter afstand te houden van zijn ouders en andere  gezinsleden. Mocht je om bepaalde redenen daar niet voor kiezen, dan is het belangrijk dat jongeren vanaf 18 jaar op een eigen kamer slapen en anderhalve meter afstand houden van hun gezinsleden.

Je mag ook anderen dan leden van je eigen huishouden in de auto vervoeren. Het advies hierbij is om een mondkapje te gebruiken.

Voor de verzorging van mijn kind is fysiek contact noodzakelijk. Moet ik daarbij persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken?

Mantelzorgers hebben veel vragen over persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij hebben de vuistregels op een rij gezet. Download de vuistregels Wanneer gebruik je als mantelzorger welke persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het lukt me niet om naar tevredenheid antwoorden op mijn vragen en ondersteuning te krijgen. Wat kan ik doen?

De situatie waarin je zit is bijzonder en daardoor past de algemene informatie niet altijd bij de vragen die je hebt. Daarnaast is op sommige vragen nog geen antwoord. Ook zijn de geboden oplossingen niet altijd toereikend. Het kan dan helpend zijn om andere ouders te spreken die hierbij kunnen ondersteunen. Philadelphia heeft een platform waar alle ouders en verwanten (ook als je geen cliënt bent bij Philadelphia) gebruik van kunnen maken. Er zijn ook andere organisaties die een luisterend oor biedenMEE is een organisatie die ondersteuning kan bieden in deze situatie.

Daarnaast is er de mogelijkheid om via cliëntorganisaties bij de juiste hulp en ondersteuning terecht te komen:

  • Ieder(in) is een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij hebben een meldpunt voor problemen. Het meldpunt geeft informatie of verwijst je door. Wij zijn mind biedt diverse vormen van steun in coronatijd.
  • PerSaldo biedt meer informatie over Pgb en corona.

Mijn kind woont in een instelling, gezinshuis of pleeggezin. Mag ik weer op bezoek?

Contact tussen ouders en kinderen is belangrijk. Dat geldt ook voor kinderen in 24-uurs voorzieningen. Kinderen in instellingen kunnen inmiddels weer normaal bezoek ontvangen. Als bezoek niet kan, bijvoorbeeld omdat een van de betrokkenen verkouden is, kan contact gelukkig bijna altijd ook op een andere manier, bijvoorbeeld door videobellen.

Ben jij ziek? Of is je kind of een huisgenoot van een van jullie beiden ziek en heeft hij koorts? Dan is bezoek in principe niet mogelijk. Je mag dan pas weer naar buiten als jij of je zieke huisgenoten of gezinsleden 24 uur lang geen klachten meer hebben. Zoek samen naar alternatieve vormen van contact of kijk of iemand anders wel op bezoek kan gaan.

Als je kind, jijzelf en huisgenoten geen klachten hebben, moet je nog wel alle regels volgen die nu, in de coronatijd, normaal zijn geworden. Denk aan handen wassen en minstens anderhalve meter afstand houden tussen volwassenen. Als je op bezoek gaat, maak dan geen gebruik van gemeenschappelijke ruimten. Spreek bijvoorbeeld op de kamer af of, misschien nog beter en fijner, buiten.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies