Leven en werken met het coronavirus

Continuering van ondersteuning en zorg

Laatste actualisatie: 15 december 2020

Het kabinet heeft op maandag 8 maart aangekondigd dat de huidige coronamaatregelen voorlopig gehandhaafd blijven, met een paar correcties en kleine aanpassingen. We passen de informatie op onze website hier zo spoedig mogelijk op aan. Kijk voor meer informatie over de aankondiging op de website van de Rijksoverheid.

Continuering van zorg is in de coronaperiode een belangrijke taak van de gemeente.  Nu we weer in lockdown gaan ontstaan opnieuw uitdagingen voor gemeenten en aanbieders. Jeugdhulp en wijkteams moeten de coronamaatregelen naleven, maar tegelijkertijd wel de noodzakelijke hulp bieden aan kinderen, jongeren en ouders. Tijdens de eerste lockdown gaven jeugdhulpaanbieders in een quickscan aan dat niet alle hulp geleverd kon worden. Bovendien was het zicht op de veiligheid van kinderen door de coronamaatregelen verminderd. Tijdens deze tweede lockdown stuurt de Rijksoverheid er op aan dat de continuïteit van zorg voor kinderen, jongeren en ouders van cruciaal belang is. Dit betekent dat de jeugdzorg zowel intramuraal als ambulant moet doorgaan.  

Rol van de gemeente

In de Jeugdwet staat dat gemeenten de plicht hebben om jeugdhulp aan te bieden. Tijdens de eerste lockdown hebben gemeenten op verzoek van het Rijk het initiatief genomen om kinderen, jongeren en gezinnen die zorg of ondersteuning (verder zorg genoemd) nodig hebben in beeld te brengen. Gemeenten hebben in samenspraak met aanbieders maatwerk geleverd. Ook tijdens de huidige lockdown is het van groot belang om als gemeente samen met de zorgaanbieders te kijken, waar maatwerk nodig is.

Face-to-face contacten zijn gewoon mogelijk, groepsbijeenkomsten kunnen doorgaan en dagbesteding blijft open. Het is belangrijk dat alle zorg blijft doorgaan op basis van de Jeugdwet. Dit alles met inachtneming van nog geldende maatregelen zoals anderhalve meter afstand houden. Bij deze omschakeling zijn aanbieders en professionals aan zet. Gemeenten kunnen aan aanbieders vragen hoe hen dat lukt en welke ondersteuning zij eventueel nodig hebben. Het doel is dat kinderen, jongeren en gezinnen de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Ook is het belangrijk dat de lokale jeugdorganisaties in een gemeente ondersteunt worden. Scoutinggroepen, speeltuinen, jeugd- en jongerenwerk, stads- en kinderboerderijen, kindervakantiewerk en jeugdkampen voelen ook de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. De gemiddelde schade werd dit najaar door de sector geschat op 3000 euro per lokale organisatie, nu de tweede lockdown een feit is zal de financiële schade verder toenemen. 

Continuïteit

De maatregelen rondom het coronavirus hebben gevolgen voor de continuïteit van de jeugdzorg. Vijf procent van de zorgaanbieders gaf in de eerste lockdown in een quickscan aan niet de nodige zorg hebben kunnen bieden. Ook zijn er signalen van zorgaanbieders die gesloten zijn gedurende de maatregelen.

Kosten en compensatie

Ook kunnen kosten een reden zijn om de zorg niet te continueren. Het is belangrijk om te wijzen op de afspraken tussen de VNG en het ministerie van VWS. De omzetdaling en de meerkosten bij behandeling door corona worden gecompenseerd. De afspraken die hierover zijn gemaakt zijn verlengd tot januari 2022.
Voor meer informatie en hulpmiddelen zie de website van de VNG. In het geval van omzetdaling door de coronamaatregelen kunnen gemeenten deze gespreksleidraad benutten. 

Ook heeft het kabinet 7,3 miljoen euro beschikbaar gesteld om lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd te compenseren van half maart tot 1 juni. Dit bedrag wordt aan de algemene uitkering Gemeentefonds toegevoegd naar rato van het aantal jongeren in de gemeente.

Regelingen

De VNG heeft een overzichtelijke infographic gemaakt waar alle regelingen voor gemeenten zijn samengevat.

Voorkomen van administratieve lasten

Het risico van de regelingen tussen het Rijk en de gemeenten is de verhoging van de administratieve lasten voor zowel gemeenten en zorgaanbieders. Om dit tegen te gaan heeft het ketenbureau I-Sociaal Domein uitgedacht op welke manier het berichtenverkeer kan worden toegepast. Er zijn drie scenario’s uitgedacht, waarop wordt uitgelegd hoe de het berichtenverkeer gebruikt kan worden: reguliere zorg, gewijzigde zorglevering en uitval van zorglevering. Op de website van I-Sociaal Domein staat hoe het berichtenverkeer verder kan worden gebruikt. De formats voor de omzetgarantie zijn inmiddels beschikbaar op deze website.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies