Leven en werken met het coronavirus

Noodopvang voor kinderen in kwetsbare positie

Laatste actualisatie: 3 februari 2021

De kinderopvang, gastouderopvang en het basisonderwijs gaan per 8 februari weer open. Kinderen kunnen dan weer regulier naar school en naar de opvang. Vanaf 8 februari wordt er geen noodopvang aangeboden. Tot 8 februari is noodopvang mogelijk voor kinderen van wie de ouders een cruciaal beroep hebben en kinderen die maatwerk nodig hebben vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie.

Wat is de rol van de gemeente?

De noodopvang voor kinderen met ouders in cruciale beroepen wordt door de kinderopvangorganisaties en de scholen uitgevoerd. Hier heeft de gemeente geen regierol. Wel heeft de gemeente een coördinerende rol voor de opvang van kinderen in een kwetsbare positie. Gemeenten staan voor de afweging om te bepalen welke kinderen en jongeren voor noodopvang in aanmerking komen. Dit gebeurt in overleg met betrokken instanties als schoolbesturen en samenwerkingsverbanden, kinderopvang, wijkteams en jeugdgezondheidszorg. De Q&A’s van de Rijksoverheid kunnen helpen om een afweging te maken welke leerlingen zich in een kwetsbare positie bevinden. Op haar website geeft de VNG adviezen over het realiseren van de noodopvang voor gemeenten. Lees ook meer informatie op Rijksoverheid over de noodopvang.

Tips voor gemeenten voor organiseren van noodopvang

Vanuit de eerste lockdown is er kennis opgedaan vanuit gemeentelijke initiatieven over het organiseren van noodopvang voor kwetsbare kinderen. Deze tips kunnen helpen om noodopvang tijdens de tweede lockdown goed te organiseren.

Tip 1 - Benut beschikbare kennis en ervaring van partners

Als gemeente heb je inzicht nodig voor welke kinderen zorg, dagopvang of kinderopvang nodig is. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de opvang voor de doelgroep van 0 tot 4 jaar. De ervaringen van het voorjaar leren dat deze groep het laatst in beeld kwam voor noodopvang. Veel gezinnen en kinderen zijn binnen de gemeente al bekend vanuit de eerste lockdown, maar er kunnen ook signalen binnenkomen van gezinnen die nog niet bekend zijn.

Om al deze gezinnen en kinderen in het oog te krijgen is maatwerk nodig, plus goede afstemming met de scholen, zorgpartners en andere instanties. Maak hier met elkaar goede afspraken over en benut de beschikbare kennis en ervaring van partners bij beoordeling van de opvang.

Tip 2 - Maak een gezamenlijk werkproces en afwegingskaders

Om de toegang tot de noodopvang goed in te richten en te stroomlijnen, helpt het om een gezamenlijk werkproces af te spreken. In sommige gemeenten wordt er een coördinator aangesteld die overzicht houdt op de binnengekomen aanvragen. Ook het gebruik van gezamenlijk opgestelde beslisbomen, stroomschema’s of afwegingskaders kunnen helpen om de samenwerking te optimaliseren.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies