Voortijdig schoolverlaten en verzuim

Melden van schoolverzuim

Kortdurend verzuim moeten scholen zelf aanpakken. Wanneer een leerling een periode van vier weken meer dan 16 uur zonder geldige reden afwezig is, dient de school dit te melden. Voor het basisonderwijs geldt dat de school het verzuim moet melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Ongeoorloofd verzuim in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs moet door de school gemeld worden bij het digitaal verzuimloket. Het verzuimloket is een beveiligde website waar scholen op één adres en op één manier melden. De scholen registreren in het Digitaal Verzuimloket de volgende soorten verzuim:

  • Een leerplichtige leerling verzuimt meer dan zestien uren les- of praktijktijd binnen vier opeenvolgende lesweken. Het schoolhoofd is verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar;
  • 'RMC verzuim 18+'. Indien een niet meer leerplichtige jongere tot 23 jaar verzuimt, die niet in het bezit is van een startkwalificatie, is het schoolhoofd verplicht het verzuim te melden aan de RMC-verzuimbehandelaar. Dit betreft globaal gesproken verzuim dat zich over een periode van vier weken of meer uitstrekt;
  • Signaalverzuim: ongeoorloofde afwezigheid zich uitend in spijbelgedrag (zonder dat er sprake is van vakantie), maar met veelal problematische achtergrond;
  • Beginnend verzuim: ongeoorloofde afwezigheid die zich uit in regelmatig spijbelen, variërend van structureel te laat komen, uren verzuimen, tot regelmatig een dagdeel spijbelen;
  • Luxe verzuim: ongeoorloofde afwezigheid (door ouders veroorzaakt) doordat de leerplichtige buiten de schoolvakanties om op vakantie (met de ouders) gaat.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beheert de website en zorgt ervoor dat iedere melding onmiddellijk bij de juiste gemeente komt. Is de jongere nog leerplichtig? Dan kan de leerplichtambtenaar in actie komen. Is de jongere niet langer leerplichtig, maar nog niet gekwalificeerd voor de arbeidsmarkt? Dan wordt de melding doorgegeven aan de functionaris van het RMC, die de jongere aan een trajectbegeleider kan koppelen. Verzuim boven de 23 jaar wordt niet geregistreerd. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het naleven van deze wet door ouders en leerlingen.

Als de leerling in het bezit is van een startkwalificatie en niet meer leerplichtig is, kan de school de gegevens wel raadplegen maar geen nieuwe verzuimmeldingen doen. Bij leerplichtige leerlingen met een startkwalificatie kan de school het verzuim wel melden.

Bron:

Vragen?

Vincent Fafieanie is contactpersoon.

Foto Vincent  Fafieanie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies