Van jeugd naar volwassenheid

Stap 6: Zorg voor aansluiting tussen de ambities en het aanbod aan voorzieningen en activiteiten

Door in kaart te brengen welke voorzieningen en activiteiten er zijn, kunt u zicht krijgen op wat er nog nodig is.

Acties

  • Inventariseer het aanbod van voorzieningen en activiteiten van maatschappelijke partners en burgers.
  • Bepaal per aanbod of dit aansluit op de ambities en maatschappelijke resultaten, en hoe. Doe dit in overleg met alle betrokken partners.
  • Analyseer de problemen in de gemeente en het aanbod hierop.
  • Herhaal deze analyse van vraag en aanbod periodiek.
  • Vraag partners wat hun concrete inzet is om de maatschappelijke resultaten te behalen.
  • Stel een actieplan op. Bepaal wie wat doet en wie waarop aangesproken mag worden.

Resultaat

Het aanbod aan voorzieningen en activiteiten sluit aan op de geformuleerde ambities.

Voorbeeld: Elke jongere telt in Rotterdam

Rotterdam is met het programma 'Elke jongere telt' volop aan de slag om voor (risico)jongeren de overgang naar volwassenheid te ondersteunen.

Toekomstplan

Rotterdam beoogt met de invoering van het Toekomstplan vanaf 2018 doorlopende ondersteuning te organiseren. Verschillende maatregelen uit het programma zorgen onder andere voor blijvend contact na het 18e jaar. Het gebruik van het Toekomstplan voor jongeren vanaf 16,5 jaar in de jeugdhulp is opgenomen als inkoopvoorwaarde voor de aanbesteding van 2018. Daarnaast is als voorwaarde opgenomen dat de Jeugdwet en Wmo aansluitende ondersteuning organiseren voor jongeren. Om het Toekomstplan te realiseren is samen met partners uit het veld het ondersteuningsplan vanaf 16,5 jaar aangevuld met toekomstfocus. Dit door vanaf 16,5 jaar aanvullende vragen op te nemen over wat er nodig is qua zorg, werk, opleiding, netwerk en dergelijke na het 18e jaar. Jongeren leveren input via hun eigen op te stellen Toekomstplan om meer regie te krijgen op hun toekomst(plan). Jongeren van het jongerenteam 18-/18+ Rotterdam zijn ook betrokken bij het Rotterdamse Toekomstplan.

Mentoring

Met organisaties die (jeugd)hulp en jongerenwerk aanbieden en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) voert de gemeente Rotterdam een mentorproject uit. Hierin worden risicojongeren gekoppeld aan een mentor uit het eigen
netwerk of een mentor die zich als vrijwilliger heeft gemeld. Wijkteamprofessionals en jongerencoaches van het Jongerenloket hebben vorm gegeven aan het mentorproject. In de tweede helft van 2017 zijn de eerste matches een feit. Professionals worden getraind en mentoren begeleid. Onderzoekers van de EUR evalueren en geven feedback. Het doel is om de risicojongeren zelfredzamer te maken, wat hen ook helpt in de overgang naar volwassenheid.

Voorbeeld: Samenwerking tussen Menzis en gemeente Groningen

In Groningen is een checklist Van 18- naar 18+ opgesteld door jeugdhulpaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraar Menzis. De checklist is deel van een bredere aanpak tussen aanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars, die moet voorkomen dat jeugdigen rond de 18 jaar tussen wal en schip vallen doordat de verschillende wettelijke kaders niet goed op elkaar aansluiten. De checklist brengt alle betrokken leefgebieden van de jongere in kaart en analyseert de risico's en vooruitzichten van jongeren als ze 18 jaar worden. Dat helpt om op tijd ondersteuning en hulp aan te vragen bij de gemeente en/of bij de zorgverzekeraar.

Taskforce Jongeren

Professionals die met jongeren werken, kunnen met behulp van de checklist aankloppen bij de aangewezen coördinator bij de gemeente. In Groningen wordt deze rol vervuld door de Taskforce Jongeren. De Taskforce regelt het contact tussen experts op deelterreinen binnen de gemeente en bij Menzis en de professionals die met jongeren werken. Zo worden vragen en antwoorden snel bij elkaar gebracht. Aanvullend heeft de Taskforce ook het mandaat om indien nodig binnen de gemeente Groningen oplossingen te forceren. Door deze samenwerking wordt tijdig passende ondersteuning geboden aan jongeren in kwetsbare posities.

Voorbeeld: Een Schakel-makelpool voor toegang tot werk

In de gemeente Zwartewaterland werd in april 2016 speciaal voor jongeren in kwetsbare posities (afkomstig van Pro, Vso en Entree) een Schakel-makelpool opgezet. Dit gebeurde in opdracht van het Regionaal Werkbedrijf Zwolle en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie IJssel-Vecht, ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. De Schakel-makelpool heeft als doel een sluitend vangnet tussen onderwijs, overheid en werkgevers te realiseren.

Een medewerker – een gemeentelijk werkmakelaar - schakelt tussen deze voorzieningen en zorgt voor leer-/werkplekken, ervaringsplaatsen en invulling daarvan door jongeren die dat nodig hebben. Deze medewerker werkt niet alleen voor de jongeren van de school in de vestigingsgemeente, maar schakelt en bemiddelt ook voor alle regionale jongeren van die school. Hierdoor heeft de school één aanspreekpunt.

Met een aantal stagecoördinatoren van de scholen worden de leerlingen vanaf ongeveer hun 16e jaar besproken. Op dat moment lopen ze nog verschillende stages. Tijdens deze stages wordt duidelijk in welke richting de jongere wil en kan uitstromen. De stagecoördinatoren doen een beroep op de schakel-makelpoolmedewerker, die vervolgens de werkmakelaar inschakelt als extra ondersteuning nodig is. Zij zoeken dan actief mee naar een geschikte plek, waardoor thuiszitten wordt voorkomen.

Meer voorbeelden

Vragen?

Freya Mostert is contactpersoon.

Foto Freya  Mostert

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies