• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Over het Nederlands Jeugdinstituut

Waar werken we aan in 2018?

Samen bijdragen aan opvoeden, opgroeien en ontwikkelen

Onze doelen

We bieden actuele en betrouwbare kennis over de jeugd en het jeugdveld

Om het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders te verbeteren is actuele en betrouwbare kennis over de jeugd en het jeugdveld onmisbaar. Wij verzamelen, verrijken en duiden deze kennis en zorgen dat die kennis vindbaar en bruikbaar is voor alle partijen in het jeugdveld.

We actualiseren onze uitgebreide kenniscollectie op www.nji.nl die bestaat uit databanken en kennis over meer dan 40 onderwerpen. Met een nieuwsbrief informeren we het jeugdveld over de laatste ontwikkelingen en we faciliteren en stimuleren het gebruik van meetgegevens met diverse jeugdmonitors. Ook organiseren we kennisbijeenkomsten en congressen en beantwoorden we vragen van professionals en pers.

Activiteiten in het kader van kennissubsidie VWS

 • Het Nederlands Jeugdinstituut biedt het veld feiten, cijfers, trends en analyses over de 'Staat van de jeugd en het jeugdveld'.
 • We onderhouden samen met andere partijen een groot aantal onderwerpen en databanken op onze website die door de praktijk en het onderwijs veel wordt geraadpleegd.
 • Deels gaat het om kennis over veelvoorkomende problemen bij jeugdigen, zoals ADHD, gedragsproblemen en depressie. We vertellen hoe vaak bepaalde problemen voorkomen, wat we weten over de oorzaken en over effectieve aanpakken en waar meer informatie te vinden is.
 • We bieden professionals kennis waarmee zij de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp kunnen verbeteren, zoals de databanken Instrumenten, Effectieve interventies, Wat werkt en Richtlijnen.
 • We besteden aandacht aan diverse hulp- en samenwerkingsvormen in thema’s als samenwerken in de wijk en integrale jeugdhulp. En we bieden gemeentes kennis die bijdraagt aan het realiseren van de transformatiedoelen.

Bekijk het volledige overzicht van ons kennisaanbod.

Anders gefinancierde activiteiten

Kennissubsidie OCW Jeugdhulp:
Onderhouden, actualiseren en ontwikkelen van kennis (samen met veldpartners) voor de volgende thema’s:

 • Verbinding onderwijs-jeugdhulp
 • Onderwijs-zorgarrangementen
 • Voortijdig schoolverlaten (VSV) en thuiszitters
 • Arbeidstoeleiding Jeugd in kwetsbare posities

Erkenning Justitiële Interventies:
In opdracht van VWS ondersteunt het Nederlands Jeugdinstituut de Erkenningscommissie voor Justitiële Interventies.

We helpen onderdelen van het jeugdveld te versterken

Het jeugdveld wordt versterkt door de kwaliteit van de verschillende onderdelen van het jeugdveld, de onderlinge samenhang en de verbinding met aanpalende domeinen te verbeteren.

Ieder kind moet kunnen opgroeien in een gezonde pedagogische omgeving. In het gezin, in basisvoorzieningen zoals kinderopvang en vve, en in de wijk. Deze sociale verbanden vullen elkaar aan en vormen het fundament van een sterke opvoedomgeving. Wij maken kennis over opgroeien, opvoeden en ouderschap daarom toegankelijk voor ouders, beroepskrachten en vrijwilligers en stimuleren het onderling contact. Zo kunnen zij opvoedvragen en -problemen, met of zonder ondersteuning, zoveel mogelijk in het alledaagse oplossen. Ook ondersteunen wij gemeenten bij een goede inbedding van informatie over en hulp bij opgroeien, opvoeden en ouderschap zodat de jeugdwet in de eigen leefomgeving van een kind, effectief functioneert.

Belangrijke thema’s dit jaar zijn: pedagogische kwaliteit in basisvoorzieningen, radicalisering, extremisme en polarisatie, armoede, gezond opvoeden en mediaopvoeding.

Activiteiten in het kader van de kennissubsidie VWS

 • Verzamelen en verspreiden van kennis door deelname aan nationale en internationale netwerken voor professionals en ouders.
 • Bieden van kennis over werkzame elementen in lokale samenwerking.
 • Verbeteren van de kwaliteit van het jongerenwerk en samenwerking tussen jongerenwerk en gemeenten.
 • Samen met gemeenten de borging van ouderschap en opvoedsteun in het nieuwe stelsel in kaart brengen en zichtbaar maken.
 • Organiseren van het Landelijk congres Ouderschap & Opvoedsteun, en de Week van de Opvoeding. 

Anders gefinancierde activiteiten

 • Erasmus+ Jeugd: uitwisseling, vrijwilligerswerk, strategische partnerschappen, trainingen jongeren(werk).
 • Trainingen kinderopvang en vve/VVE Thuis.
 • Informatie en advies voor gemeenten en instellingen over opbrengsten van steun bij ouderschap en opvoeden, inclusief 1001 kritieke dagen.
 • Publicaties met leidende principes en gedragsvoorbeelden over partnerschap met ouders in verbinding onderwijs-jeugd (OCW).
 • Kennis over partnerschap met ouders (en kinderen) vertalen naar concreet handelen voor professionals in de verbinding. onderwijs-jeugdhulp.

Met preventie leveren we een bijdrage aan de gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling van kinderen en voorkomen we of signaleren we problemen vroegtijdig. Gemeenten zien steeds meer de noodzaak om hier actiever beleid en uitvoering op te organiseren. Wij ondersteunen hen door kennis te delen over de vormgeving van het preventiebeleid, het bepalen van prioriteiten, het betrekken van partners, aansturing van de uitvoering en de (kosten)effectiviteit.

Specifieke thema’s zijn: veilig opgroeien, psychische gezondheid, gelijke onderwijskansen, ondersteuning lastige thuissituaties, sport en bewegen en radicalisering en polarisatie.

Activiteiten in het kader van de kennissubsidie VWS

 • Vergroten van kennis over effectief jeugdbeleid aan de hand van de preventiematrix, handreikingen en praktijkvoorbeelden.
 • Verzamelen en verspreiden van kennis uit onderzoek en praktijk, bijdragen aan discussies in het preventief jeugdveld over mogelijkheden en beperkingen van kosteneffectiviteitsstudies en -modellen.
 • Verzamelen en verspreiden kennis op specifieke preventiethema’s, zoals veilig opgroeien, psychische gezondheid, gelijke onderwijskansen, ondersteuning lastige opvoedsituaties en sport en bewegen.
 • Verzamelen en verspreiden van kennis over radicalisering en polarisatie: de rol van ouders, versterking kennis en kunde van professionals en psychische gezondheid in relatie met radicalisering.

Anders gefinancierde activiteiten

 • Advies en ondersteuning van gemeenten over (kosteneffectief) preventief jeugdbeleid.
 • Samenwerking met Platform Jeugdpreventie van Extremisme en Polarisatie (JEP).
 • Implementatie meldcode/afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Routekaart voor aansluiting onderwijs en jeugdhulp voor vluchtelingenkinderen.
 • Deskundigheidsprogramma in1school voor anticiperen op inclusief onderwijs-zorg in één locatie.

De basisjeugdhulp (of eerstelijnsjeugdhulp) speelt een cruciale rol in het effectiever en goedkoper maken van de zorg voor jeugd. Dit kan door te stimuleren dat opvoed- en opgroeivragen zoveel mogelijk in de eigen omgeving worden opgelost en door te voorkomen dat lichte problemen escaleren of ten onrechte gemedicaliseerd worden. Hiervoor versterken we de verbinding tussen de diverse professionele domeinen. Daarnaast stimuleren we de aansluiting van de hulpverlening met de leefwereld van kinderen, jongeren en hun opvoeders.

Voor sociaal domein-brede vraagstukken waarin jeugd een rol speelt, doen we dat in nauwe afstemming met het programma Integraal Werken in de Wijk.

Belangrijke thema’s in 2018 zijn de samenwerking met huisartsen, de samenwerking met specialistische jeugdhulp, de borging van veiligheid en integrale vroeghulp.

Activiteiten in het kader van de kennissubsidie VWS

 • Onderzoeken van werkzame elementen voor de zorg aan jeugd in de eerste lijn om gemeenten en het veld te ondersteunen bij de inrichting van lokale teams.
 • In kaart brengen van good practices in de samenwerking tussen huisartsen en lokale teams en daar de werkzame elementen uit halen.
 • Kennis delen en ontwikkelen van best practices en werkzame factoren rond aansluiting van de lokale teams op specialistische jeugdhulp en de borging van veiligheid.
 • Ontwikkelen van een strategie om bereikbaarheid en toepasbaarheid van de beschikbare kennis en tools voor professionals in de eerste lijn te versterken.
 • Ondersteunen van het Nederlands Centrum jeugdgezondheid (NCJ) bij de verdere ontwikkeling van integrale vroeghulp.

Anders gefinancierde activiteiten

 • Opdrachten voor gemeenten, regio’s en organisaties van lokale teams rond de versterking van de eerste lijn, de samenwerking met andere partners en professionalisering.
 • Samen met gemeenten monitoren of hulp daadwerkelijk sneller, passender en dichterbij is voor ouders en jeugdigen.
 • Onderzoeken of kennis benutten uit het brede sociale domein ten goede komt aan steun en hulp aan jeugd en gezin.
 • Benutten van kennis over de samenwerking tussen onderwijs, wijkteams en Veilig Thuis rond het opvolgen van signalen rond onveiligheid.
 • Versterken van kennis in de eerste lijn over de verschillen in het aansluiten op po, vo, (v)so en mbo.

De Jeugdwet beoogt meer samenhang in het hulpaanbod voor gezinnen door ontschotting van sectoren. Meer consistentie binnen hulp aan jeugdigen en gezinnen ontstaat door betere samenwerking en innovaties in ondersteuning, hulp en zorg. Onze kennis over werkzame factoren draagt bij aan de realisatie van passende en samenhangende jeugdhulp.

Specifieke thema's waarmee we ons bezighouden zijn: integrale jeugdhulp in de basiszorg (eerste lijn), specialistische jeugdhulp (ambulant, residentieel, jeugdhulp in gezinsvormen) en pleegzorg.

Activiteiten in het kader van de kennissubsidie VWS

 • Opstellen van het denkkader Integraal Werken als visiedocument voor in- en extern gebruik.
 • Versterken van integrale jeugdhulp door kennis over dit thema in te brengen in het debat over het veranderende zorglandschap.
 • Ondersteunen en verspreiden van innovaties binnen de integrale jeugdhulp, onder andere door te participeren in innovatieprojecten.
 • Versterken van de samenhang tussen integrale (specialistische) jeugdhulp en zorg voor veiligheid: 'het gedwongen kader als tijdelijke episode in de hulpverlening'.
 • Verbinding organiseren rond het thema professionalisering en implementatie.

Anders gefinancierde activiteiten

 • Ondersteunen van organisaties bij de implementatie van integrale jeugdhulp.
 • Uitvoering van het Landelijk Actieplan Pleegzorg: actielijnen continuïteit en ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen.
 • Kennisdelen rond en stimuleren van de ontwikkeling van onderwijs-zorgarrangementen met specialistische expertise in jeugdhulp en onderwijs.
 • Doorontwikkeling van het zmolk-traject: verbeteren van de aansluiting en uitvoering van onderwijs-zorgarrangementen voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende kinderen.
 • Handvatten geven aan jeugdhulpaanbieders over het zorgen voor continuïteit van onderwijs na residentiële opvang.

Een betere zorg voor veiligheid van kinderen en in gezinnen begint zoals gezegd met betere preventie en vroegsignalering van onveiligheid. Daarom ondersteunen we gemeenten bij het ontwikkelen van regiovisies op huiselijk geweld en kindermishandeling. We versterken praktijkorganisaties bij het organiseren van passende, behapbare zorg die aansluit bij het denk- en doe-vermogen van gezinnen.

Specifieke thema’s waarmee we ons bezighouden zijn: de loverboyproblematiek, complexe echtscheidingen, de implementatie van de vernieuwde meldcode, samenwerking zorglandschap en veiligheid en de Week tegen Kindermishandeling.

Activiteiten in het kader van de kennissubsidie VWS

 • In samenwerking met praktijk, beleid en onderzoek werken we aan een visie op en een passende aanpak, inclusief monitoring, van complexe (veiligheids-)problematiek. In dit kader werken we ook met een klankbordgroep waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn en ondersteunen we gemeenten, aanbieders, professionals en cliënten om tot een passende aanpak van genoemde problematiek te komen.
 • We ondersteunen gemeenten bij de ontwikkeling van hun regiovisie op huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • We maken een handreiking over de vroegsignalering van opgroeisituaties die gekenmerkt worden door complexe problematiek en onveiligheid.
 • We actualiseren de dossiers over complexe scheiding, loverboys, jeugdbescherming en jeugdreclassering en kindermishandeling. Op het thema complexiteit en onveiligheid werken we aan een nieuw interactief dossier.

Anders gefinancierde activiteiten

 • In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoeken we wat er nodig is voor jongeren die tot hun 18e te maken hadden met een maatregel en daarna nog steeds behoefte hebben aan ondersteuning bij onder andere opleiding, werk en huisvesting.
 • In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid werken we aan de ontwikkeling van outcome monitoring voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.
 • In november organiseren we in opdracht van de ministeries van VWS en JenV voor de tweede keer de Week tegen Kindermishandeling.
 • In opdracht van het ministerie van VWS doen we samen met Movisie onderzoek naar de ontwikkeling van de multidisciplinaire aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld (MDA++) in centrumgemeenten, de succesfactoren en knelpunten evenals daarmee samenhangende ondersteuningsbehoeften.
 • Met onder andere kennissubsidie van het ministerie van OCW werken we aan de versterking van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs. Bijvoorbeeld met de leidraad ‘Samen zien en handelen bij kindermishandeling’ voor een teamleergesprek op school.
We dragen bij aan belangrijke ontwikkelthema’s in het jeugdveld

Het NJi geeft dit jaar prioriteit aan vier vraagstukken: de sturing op transformatie, de samenwerking tussen verschillende domeinen, het versterken van de professionaliteit en effectief werken.

Er is een goed samenspel nodig tussen enerzijds beleid, bestuur en praktijk en anderzijds inhoudelijke kennis om daadwerkelijk te komen tot een vernieuwing en verbetering van het jeugdbeleid. In 2018 willen we een gedegen partner zijn voor beleid en bestuur om maatschappelijke ambities voor jeugdbeleid, onderwijs en sociaal domein te realiseren. We bieden gemeenten en organisaties hulp bij de ontwikkeling van beleid en de praktische invulling van vraagstukken gericht op: preventie, eigen kracht, normaliseren en integrale hulpverlening. 

Activiteiten in het kader van de kennissubsidie VWS

We ondersteunen beleidsmakers en bestuurders van gemeenten en hun partners bij de sturing op de kwaliteit en effectiviteit van het lokale jeugdstelsel. Dat doen we onder andere als volgt:

 • Door gemeenten en praktijk te voorzien van kennis en praktische tools voor de implementatie van veranderingen op organisatie- en stelselniveau. We willen het veranderpotentieel van professionals en organisaties vergroten. In dit kader ontwikkelen we bijvoorbeeld activiteiten om inzicht te krijgen in gemeentelijke sturingsvraagstukken en vertalen we gemeentelijke sturingsvraagstukken naar toepasbare kennis en tools.
 • Via een duidelijk herkenbare vraagbaakfunctie en een webingang voor beleidsmakers, raadsleden en bestuurders van gemeenten.
 • Waar mogelijk sluiten we aan bij bestaande landelijke en regionale initiatieven, zoals bijvoorbeeld in het traject rond opdrachtgeverschap van onder andere het Netwerk Directeuren Sociaal Domein waarin de (nieuwe) rol van gemeenten binnen het sociaal domein centraal staat.
 • Met de doorontwikkeling en het toepasbaar maken van het Kwaliteitskompas, een tool om individuele gemeenten en regio’s beter te ondersteunen in hun sturings- en regierol.
 • We ontwikkelen een inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden en colleges over het jeugdstelsel en sturing op kwaliteit en (kosten)effectiviteit.

Anders gefinancierde activiteiten

 • Een deel van onze activiteiten richten zich op het bredere sociaal domein en worden uitgevoerd in samenwerking met Movisie en Vilans.
 • We ondersteunen individuele gemeenten op maat bij sturingsvraagstukken en het benutten van monitoringsinformatie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld hoe je bekostigingsmodellen kunt toepassen om integrale jeugdhulp te stimuleren, wat een verantwoorde caseload is voor jeugdconsulenten in de toegang, de inrichting van het lokale preventiebeleid en de ontwikkeling van een transformatievisie om sturing te geven aan beleid en de daarmee samenhangende inzet van voorzieningen.
 • We bieden gemeenten en schoolbesturen/samenwerkingsverbanden ondersteuning bij hun samenwerking aan onder andere een betere aansluiting onderwijs-jeugdhulp.
 • In samenwerking met VNG en VWS organiseren we de Voor de Jeugd Dag.

In 2018 richten wij ons primair op de volgende drie vraagstukken: integraal werken in de wijk, de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp en de ondersteuning van minder zelfredzame jongeren op weg naar zelfstandigheid.

Activiteiten gefinancierd uit instellingssubsidie VWS en andere financiering:

Integraal werken in de wijk 

 • Ondersteuning van beleid en praktijk in het versterken van het integraal werken in de wijk, in het bijzonder gericht op brede sociale problematiek.
 • Verkennen mogelijkheden financiering onderzoeken naar de werkzaamheid van verschillende inrichtingsprincipes en praktijken, bij voorkeur in samenwerking met de wetenschap.
 • Ondersteuning in afzonderlijke gemeenten en regio’s bij de implementatie van integraal werken in de wijk.

Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp

 • Ondersteunen bij het oplossen van vraagstukken op het terrein van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp die in het brede onderwijsveld (primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, speciaal en mytyl-tyltyl-onderwijs) spelen. En vervolgens handvatten geven om in de praktijk aan de slag te gaan.
 • Expliciete aandacht geven we dit jaar aan de organisatorische samenwerking tussen mbo's en gemeenten/jeugdhulp. Onder andere omdat mbo deelnemer wordt aan het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). Onder andere door praktijkvoorbeelden op te halen en te verspreiden of door te ondersteunen bij bepalen van de agenda voor een OOGO.
 • We stimuleren de ontwikkeling van onderwijs-zorgarrangementen in het regulier onderwijs met inzet van specialistische expertise. Dat doen we door kennisontwikkeling, kennisdeling en vraaggestuurde ondersteuning.
 • Uitvoering van de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp zodat bestuurlijke partners over relevante informatie beschikken over de kwaliteit van de samenwerking tussen onderwijs en gemeentelijke partners.
 • Inhoudelijke programmering en uitvoering van de verbinding onderwijs jeugdhulp om op regionaal niveau die verbinding te ondersteunen en te versterken.

Minder zelfredzame jongeren in de leeftijd 16-27 begeleiden naar participatie en zelfredzaamheid

 • De uitvoering van het landelijk programma 16-27 in samenwerking met VNG, gemeenten, Divosa, Ingrado en Movisie.
 • Verdere professionalisering van beroepskrachten in het werken met toekomstplannen op het snijvlak van onderwijs, zorg, werk en inkomen, wonen en veiligheid.
 • De ontwikkeling van een kennisdossier jongvolwassenen over wat werkt op de verschillende leefdomeinen.
 • Het faciliteren van sturingsinformatie/de participatiemonitor om minder zelfredzame jongeren betere kansen te bieden op werk, onderwijs en andere vormen van participatie.
 • Door samen met onder andere de gemeenten Enschede, Eindhoven, Hengelo, Leiden, Utrecht en Amsterdam te werken aan de ontwikkeling en inzet van de Social Impact Bond, een innovatief financieel instrument waarbij investeerders optreden als maatschappelijk partner om jongvolwassenen te ondersteunen naar zelfstandigheid.

Kinderen, jongeren en gezinnen met vragen of problemen moeten kunnen rekenen op hulp van vakbekwame professionals. Professionals die samen met het gezin een goede afweging kunnen maken over de best passende en meest effectieve ondersteuning, hulp of zorg. Dat doen zij op basis van kennis over wat werkt én kennis over het betreffende gezin en diens netwerk.

Wij helpen professionals om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen. De professionaliseringsbeweging in het jeugdveld is al enige tijd aan de gang, onder andere in het Programma Professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming en het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.

Specifieke thema’s zijn: versterken van de professionele autonomie van professionals; gedeelde besluitvorming en participatie met ouders, kinderen en jongeren; leven lang leren; reflecteren en deskundigheidsbevordering.

Activiteiten in het kader van de kennissubsidie VWS

 • Het ontwikkelen van een handreiking over sturing op professionele autonomie.
 • Bieden van producten en ontmoetingen waardoor (aankomend) professionals leren reflecteren waardoor hun deskundigheid wordt vergroot.
 • We zetten stappen in het maken van verbindingen tussen diverse richtlijnenprogramma’s in het sociaal domein.
 • Ondersteunen van het Kennisnetwerk jeugd en ouders bij het verzamelen en verspreiden van kennis op twee door het netwerk aan te dragen thema’s.
 • Het verzamelen, valideren, verrijken en zowel online als offline verspreiden van kennis en tools over gedeelde besluitvorming en (cliënt-, jongeren- en ouder)participatie.

Anders gefinancierde activiteiten

 • Programma Professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming.
 • Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.
 • Ontwikkelen van de Richtlijn Dyslexie in opdracht van NIP, NVO, NKD en LBRT.
 • Opzetten van scholing voor onderwijs- en jeugdhulpprofessionals om een gezamenlijke taal en werkcultuur te bevorderen.
 • Vergroten van kennis over methoden en methodisch handelen bij jeugdteammedewerkers op het mbo.

Een effectief en doelmatig jeugdstelsel vraagt om kennis over wat werkt en waarom dat werkt. We ondersteunen gemeenten, aanbieders en professionals bij de contractering en de uitvoering van de zorg voor de jeugd. Dit doen we door het delen van onze kennis over effectiviteit en kosteneffectiviteit van interventies, werkzame elementen daarvan en algemeen werkzame factoren in de zorg voor jeugd.

We onderzoeken en delen kennis rond de effectiviteit van specifieke onderdelen van het jeugdveld. Thema's waarmee we ons bezighouden zijn: preventie, veiligheidsproblematiek, professionele autonomie, jeugdhulp en jeugdbescherming.

Activiteiten in het kader van de kennissubsidie VWS

 • Aanjagen en uitvoeren van de werkagenda "Samen lerend doen wat werkt", in samenwerking met gemeenten, zorgorganisaties, professionals, kennisinstituten en cliëntorganisaties.
 • Organiseren van en deelnemen aan het samenwerkingsverband van diverse kennisinstituten rond Erkenning van interventies.
 • Landelijke implementatie van werkzame elementen in samenwerking met landelijke consortia.
 • Doorontwikkelen van de Databank Effectieve Interventies.
 • Bevorderen van kennis over kosteneffectiviteit, onder ander door het organiseren van (bijeenkomsten met) het landelijk Consortium Kosteneffectiviteit en internationale kennisuitwisseling met de Darlington Social Research Unit in Engeland. Het opstellen van een kostenhandleiding. En het verzamelen van kennis over kostenvragenlijsten.

Anders gefinancierde activiteiten

 • We ondersteunen het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) en de Lerende Databank Jeugd, die bouwen aan kennis over wat werkt in de jeugdhulp.
 • We ondersteunen zorgorganisaties bij het beschrijven en onderbouwen van interventies.
 • We doen financieringsaanvragen bij organisaties als ZonMw rond wijkprogrammering, de effectiviteit van basishulp en andere thema's.
 • We halen kennis op over financiële modellen bij onderwijs-zorgarrangementen. Onder andere door verschillende vormen en eerste kosteneffecten te belichten. Door een kader te bieden over hoe kosteneffectiviteit in beeld kan worden gebracht. En het organiseren van een expertmeeting.
 • Internationale inventarisatie met als onderwerp: wat weten we over de effecten van onderwijs-zorgarrangementen?

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies