• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Over het Nederlands Jeugdinstituut

Waar werken we aan in 2018?

Samen bijdragen aan opvoeden, opgroeien en ontwikkelen

Onze doelen

We bieden actuele en betrouwbare kennis over de jeugd en het jeugdveld

Om het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders te verbeteren is actuele en betrouwbare kennis over de jeugd en het jeugdveld onmisbaar. Wij verzamelen, verrijken en duiden deze kennis en zorgen dat die kennis vindbaar en bruikbaar is voor alle partijen in het jeugdveld.

We actualiseren onze uitgebreide kenniscollectie op www.nji.nl die bestaat uit databanken en kennisdossiers over meer dan 40 onderwerpen. Met een nieuwsbrief informeren we het jeugdveld over de laatste ontwikkelingen en we faciliteren en stimuleren het gebruik van meetgegevens met diverse jeugdmonitors. Ook organiseren we kennisbijeenkomsten en congressen en beantwoorden we vragen van professionals en pers.

We helpen onderdelen van het jeugdveld te versterken

Het jeugdveld wordt versterkt door de kwaliteit van de verschillende onderdelen van het jeugdveld, de onderlinge samenhang en de verbinding met aanpalende domeinen te verbeteren.

Ieder kind moet kunnen opgroeien in een gezonde pedagogische omgeving. In het gezin, in voorzieningen en in de wijk. Deze sociale verbanden vullen elkaar aan en vormen het fundament van een sterke opvoedomgeving. Daarom stellen wij kennis over ontwikkeling en opvoeden beschikbaar voor alle opvoeders. Daarbij stimuleren wij het onderling contact tussen de betrokkenen. Zo kunnen we opvoedproblemen, met of zonder ondersteuning, zoveel mogelijk in het alledaagse oplossen.

Bovendien ondersteunen wij gemeenten bij een goede inbedding van informatie over - en hulp bij opgroeien, opvoeden en ouderschap zodat het lokaal jeugdveld effectief functioneert.

Met preventie leveren we een bijdrage aan de gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling van kinderen en het voorkomen of vroegtijdig signaleren van problemen. Gemeenten zien steeds meer de noodzaak om hier actiever beleid en uitvoering op te organiseren. Wij ondersteunen hen door kennis te delen over de vormgeving van het preventiebeleid, het bepalen van prioriteiten, het betrekken van partners, aansturing van de uitvoering en de (kosten)effectiviteit.

De basisjeugdhulp (of eerstelijnsjeugdhulp) speelt een cruciale rol in het effectiever en goedkoper maken van de zorg voor jeugd. Dit kan door te stimuleren dat opvoed- en opgroeivragen zoveel mogelijk in de eigen omgeving worden opgelost en door te voorkomen dat lichte problemen escaleren of ten onrechte gemedicaliseerd worden. Hiervoor versterken we de verbinding tussen de diverse professionele domeinen. Daarnaast stimuleren we de aansluiting van de hulpverleningen met de leefwereld van kinderen, jongeren en hun opvoeders.

Voor sociaal domein-brede vraagstukken waarin jeugd een rol speelt, doen we dat in nauwe afstemming met het programma Integraal Werken in de Wijk.

De Jeugdwet beoogt meer samenhang in het hulpaanbod voor gezinnen door ontschotting van sectoren. Meer consistentie binnen hulp aan jeugdigen en gezinnen ontstaat door betere samenwerking en innovaties in ondersteuning, hulp en zorg. Onze kennis over werkzame factoren draagt bij aan de realisatie van passende en samenhangende jeugdhulp.

Een betere zorg voor veiligheid van kinderen en in gezinnen begint zoals gezegd met betere preventie en vroegsignalering van onveiligheid. Daarom ondersteunen we gemeenten bij het ontwikkelen van regiovisies op huiselijk geweld en kindermishandeling. We versterken praktijkorganisaties bij het organiseren van passende, behapbare zorg die aansluit bij het denk- en doe vermogen van gezinnen.

We dragen bij aan belangrijke ontwikkelthema’s in het jeugdveld

Het NJi geeft dit jaar prioriteit aan vier vraagstukken: de sturing op transformatie, de samenwerking tussen verschillende domeinen, het versterken van de professionaliteit en effectief werken.

Een goed samenspel tussen beleid, bestuur en praktijk en inhoudelijke kennis is nodig om daadwerkelijk tot vernieuwing en verbetering van het jeugdbeleid te komen. In 2018 willen we een gedegen partner zijn voor beleid- en bestuursorganen om hun maatschappelijke ambities voor het jeugdbeleid, onderwijs en het sociaal domein te realiseren. Hierbij bieden we gemeenten en organisaties hulp bij de ontwikkeling van beleid en de praktische invulling van vraagstukken gericht op: preventie, eigen kracht, normaliseren en integrale hulpverlening. 

In 2018 richten wij ons primair op drie vraagstukken: integraal werken in de wijk, de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp en de ondersteuning van minder zelfredzame jongeren op weg naar zelfstandigheid.

Kinderen, jongeren en gezinnen met vragen of problemen moeten kunnen rekenen op hulp van vakbekwame professionals. Professionals die samen met het gezin een goede afweging kunnen maken over de best passende en meest effectieve ondersteuning, hulp of zorg. Dat doen zij op basis van kennis over wat werkt én kennis over het betreffende gezin en diens netwerk.

Wij helpen professionals om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen. De professionaliseringsbeweging in het jeugdveld is al enige tijd aan de gang, onder andere in het Programma Professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming en het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.

Een effectief en doelmatig jeugdstelsel vraagt om kennis over wat werkt en waarom dat werkt.
We gaan gemeenten, aanbieders en professionals ondersteunen bij de contractering en de uitvoering van de zorg voor de jeugd. Dit doen we door het delen van onze kennis over effectiviteit en kosteneffectiviteit van interventies, werkzame elementen daarvan en algemeen werkzame factoren in de zorg voor jeugd.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.