Over het Nederlands Jeugdinstituut

Waar werken we aan?

Schematische weergave Werkplan NJi 2019

Actuele en betrouwbare kennis over jeugd, vakmanschap en organisatie van het jeugdveld

Het verzamelen, verrijken, duiden en delen van kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld is onze publieke taak. We focussen hierbij op knelpunten en dilemma’s die spelen in het jeugdveld. We richten ons op een selectie van onderwerpen, waarbij het advies van stakeholders leidend is.

In de uitwerking naar activiteiten focussen wij op de doelen:

 • Kennis over jeugd en opvoeding wordt ontwikkeld met en is toegankelijk en bruikbaar voor verschillende gebruikers (zoals professionals, organisaties, beleidsmakers en opleiders).
 • In de benadering van sociaal-domein brede vraagstukken wordt relevante kennis over jeugd en opvoeding betrokken.
 • In de transformatie van het jeugdveld en het sociaal domein wordt kennis over stelselvraagstukken ontwikkeld, gedeeld en verspreid.

Ons doel is een lerende praktijk van professionals, beleidsmakers en opvoeders te bevorderen door gebruik te maken van een mix van kennis uit wetenschap, ervaring van praktijk en voorkeuren van jeugdigen en opvoeders.

Kwaliteit en effectiviteit van beleid, organisatie en uitvoering in het jeugdveld

De kwaliteit en effectiviteit van het jeugdstelsel als geheel is afhankelijk van diverse factoren, die niet allemaal even makkelijk zijn te beïnvloeden. Kennis over de vragen en problemen van kinderen en opvoeders en kennis over wat werkt om daarmee om te gaan is belangrijk. Maar ook bepalend zijn:

 • het vakmanschap van professionals
 • het vermogen van professionals, beleidsmakers en bestuurders om samen met elkaar én samen met jeugdigen en opvoeders, te leren en te ontwikkelen
 • de prikkels in de financiering en verantwoording van uitvoerende instellingen
 • de maatschappelijke normen en waarden en de politieke keuzes daarbinnen.

Daarnaast is het van belang dat men beschikt over betrouwbare informatie over hoe het gaat met kinderen, gezinnen en over het functioneren van de onderdelen van het jeugdstelsel: beleid, professionele organisaties en de uitvoeringspraktijk. Al deze aspecten zijn in hun onderlinge samenhang randvoorwaardelijk voor de goede ondersteuning bij opgroeien en opvoeden en passende zorg als het nodig is.

Het is belangrijk dat gemeenten, professionele organisaties en professionals investeren in hun eigen leer- en verbetercyclus. Deze lerende praktijk veronderstelt nauwe vormen van samenwerking tussen verschillende partijen. Het NJi verbindt deze met elkaar om samen vanuit een gedeelde ambitie de verbinding aan te gaan. Ofwel 'Samen lerend doen wat werkt'.

In de uitwerking naar activiteiten focussen wij op de doelen:

 • versterken van sturen op kwaliteit door bestuurders en organisaties
 • versterken van vakmanschap
 • versterken van het effectief werken

Ondersteunen van opgroeien en opvoeden in de samenleving

Om alle kinderen een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling te kunnen bieden is een brede en sterke pedagogische basis essentieel. Ouders, familie, vrijwilligers, andere opvoeders en beroepskrachten - de pedagogische civil society - vormen samen het fundament van een sterke opvoedomgeving.

Voor alle opvoeders moet kennis over ontwikkeling en opvoeden beschikbaar zijn en betrokkenen moeten elkaar makkelijk kunnen vinden. Dat vraagt investeren in de kwaliteit van en samenwerking tussen professionals die werken in basisvoorzieningen, wijken en in de (jeugd)hulp. Zo kunnen opvoedvragen zoveel mogelijk in het alledaagse worden beantwoord, met of zonder ondersteuning. De levensloop van kinderen en jongeren is het uitgangspunt. De ontwikkel- en opvoedopgaven die daaruit voorkomen, vormen de basis van onze inzet.

Ook voor gemeenten ligt er een belangrijke taak, onder andere in het verbinden van betrokken spelers. Goede inbedding van informatie over en hulp bij opgroeien, opvoeden en ouderschap is hierbij onmisbaar. Effectief jeugdbeleid heeft aandacht voor preventie. Met preventie worden kinderen, jongeren en de pedagogische basis versterkt en problemen voorkomen. Ook maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op het opvoeden en opgroeien van kinderen.

Het vergroten van kennis over deze maatschappelijke ontwikkelingen is belangrijk. Het NJi werkt samen en verbindt zich met andere partners; ouders en kinderen, (lokale) overheden, maatschappelijke organisaties, om met hernieuwde aandacht de pedagogische basis te versterken.

In de uitwerking naar activiteiten focussen wij op de doelen:

 • versterken van de pedagogische basis
 • versterken van de kennis over de impact van maatschappelijke vraagstukken voor opvoeden en opgroeien
 • versterken van het preventief jeugdbeleid

Passende hulp voor kinderen, jongeren, opvoeders die extra ondersteuning nodig hebben

Bij zo’n 15% van de kinderen is sprake van een verstoring van de ontwikkeling en is extra ondersteuning en/of hulp nodig. Als NJi ondersteunen we het jeugdveld bij het bieden en versterken van passende hulp (zorg en veiligheid) voor jeugdigen en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben of waar veiligheid niet vanzelfsprekend is. We zetten daarbij het gewone leven centraal. Passende zorg en ondersteuning voegen hieraan expertise toe, maar nemen niet over.

Hulp is passend als deze aansluit op de voorkeuren en ervaringen van jongeren en opvoeders en als de professionals dat weten te verbinden met hun praktijkkennis en de beschikbare wetenschappelijke kennis in een gezamenlijk leerproces. Bovendien zien we meer duurzame resultaten als alle actoren in het jeugdveld hun werk kwalitatief goed en in goede onderlinge samenhang doen. Dat betekent ook verbinding van jeugdhulp met onder meer het brede sociale domein, onderwijs en gezondheidszorg.

Hulp is zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Daarbij is van belang om kinderen zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien. En bij te dragen aan de ontwikkelperspectieven van kinderen in onderwijs of de aansluiting op arbeid. Wanneer dat vanwege de ernst van de problematiek, de draagkracht van het gezin of netwerk en/of veiligheidskwesties niet mogelijk is, is het streven kinderen zo kort mogelijk in bijzondere opvoedsituaties te laten wonen, die 'zo thuis mogelijk' worden opgezet.

In de uitwerking naar activiteiten focussen wij op de doelen:

 • versterken van de samenhang in het jeugdveld
 • versterken van de basisjeugdhulp
 • versterken van de specialistische jeugdhulp: vrijwillig en in gedwongen kader (inclusief jeugdbescherming, jeugdreclassering en forensische zorg).

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies