Over het Nederlands Jeugdinstituut

Halfvol of halfleeg? Een half jaar werken in de wijk

Blog van: Caroline Vink -

Iedereen heeft een mening over het wijkteam. Maar is het glas halfvol of halfleeg? Wat zijn de ontwikkelingen en vraagstukken na een half jaar werken met de nieuwe Jeugdwet? Helpt het wijkteam om betere jeugdhulp te realiseren?

De afgelopen maanden ben ik betrokken geweest bij veel learn&share-bijeenkomsten, seminars en workshops over werken in de wijk. In allerlei verschijningsvormen wordt de Jeugdwet op lokaal niveau geoperationaliseerd: in aparte jeugdteams, in teams van 0 tot 100, of voor huishoudens met kinderen. Voor alle vragen van burgers, alleen voor multiprobleemgezinnen, zonder teams of met doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Of met alleen een loket.

Processen, werkwijzen en kaders

Wat vooral opvalt: de professionals in en om de teams zijn vooral met elkaar heel druk om de nieuwe processen te regelen, elkaar en elkaars werkwijze te leren kennen, en nieuwe kaders te scheppen over wat wel en niet bij hun taken hoort. Tegelijkertijd is de werkdruk gigantisch, stromen de casussen binnen en dreigen er nieuwe wachtlijsten te ontstaan, al dan niet verpakt in nieuwe termen als 'werkvoorraad' en 'aanmeldlijst'. Dit alles vindt plaats in een context waarin de ontwikkelingen zeer kritisch worden gevolgd; het vergrootglas ligt op het werken in de wijk.

Verschillende interpretaties

Onder dat vergrootglas is het beeld na een half jaar werken met de nieuwe Jeugdwet heel wisselend. Er is vooral een groot verschil in hoe gemeenten aankijken tegen de ontwikkeling van het werken in de wijk en hoe dat is voor cliënten en zorgaanbieders. Gemeenten zijn over het algemeen positief over de ontwikkeling van het wijk- of jeugdteam. Zij zien al een vermindering in de zorgconsumptie van met name de specialistische zorg. Wel geven gemeenten aan dat er nog veel aandachtspunten zijn. Bijvoorbeeld over de spanning tussen het nieuwe werken in de wijk en de administratieve organisatie van beschikkingen en inkoop in de backoffice. Of het vraagstuk van gegevensuitwisseling en privacy.

Zorgen om het kind

Cliënten en zorgaanbieders uiten hun mening over het werken in de wijk veel meer in termen van zorgen, stellige meningen en diskwalificaties. Volgens hen sturen gemeenten te veel op het idee van maakbaarheid en is er onvoldoende kennis van specifieke problemen. Ook zijn de routes naar hulp te lang en ondoorzichtig en weten ouders niet waar ze moeten aankloppen. De grootste zorg is of het kind wel voldoende wordt gezien in de drukte rondom één gezin-één plan.

Werkzame factoren

Het is nog te vroeg om de balans op te maken. Het huis van het nieuwe sociale domein staat in de steigers, maar aan de binnenkant moet nog veel gebeuren. Alle bovenstaande opvattingen zijn te onderbouwen met voorbeelden uit de praktijk. Tegelijkertijd weten we nog weinig over wat nu werkt in het werken in de wijk. De borging van effectieve hulp aan het kind en zijn gezin is het ijkpunt, maar wat gebeurt er onderweg? Het Nederlands Jeugdinstituut wil de komende tijd de werkzame factoren voor het werken om het kind in de wijk nog beter in kaart brengen, samen met alle betrokkenen. Dit kan alleen door met elkaar in gesprek te blijven en door kritisch te reflecteren op wat we doen, en vooral hoe we het doen. Gemeenten, zorgaanbieders én ouders en kinderen. Blijf uw ervaringen, leermomenten en aandachtspunten dus met ons delen.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies