Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Onderzoeksvragen op het terrein van kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, ouders, zorg en doorgaande lijn

Beknopte programmeringsstudie in het kader van EC O3

Resultaten van een programmeringstudie in het kader van EC O3. Deze studie laat zien wat er al bekend is over het betreffende terrein en wat er, gezien de leemten en gelet op beleidsontwikkelingen (harmonisatie, WKE, onderwijs 3-jarigen) onderzocht zou moeten worden. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut.

Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen

Het doel van het onderzoek is het aanleveren van kennis aan de ministeries met het oog op het ontwikkelen van verantwoord beleid ten aanzien van ontwikkeling, opvoeding en onderwijs van kinderen van 0 tot 12 jaar. Het gaat er daarbij om zicht te krijgen op belangrijke vragen voor beleid en praktijk. Voor het onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
Wat is de stand van zaken op het gebied van onderzoek op de terreinen waarop het EC O3 zich richt? 
Welke (nieuwe) onderzoeksvragen kunnen, gelet op de beleidsontwikkelingen geformuleerd worden op deze terreinen?

  • Voorschoolse voorzieningen en opvang (peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, voorscholen) 
  • Buitenschoolse opvang en verlengde schooldag
  • Zorg en 'zorgleerlingen’ in de buitenschoolse opvang
  • Relatie tussen ouders en instellingen (opvang en onderwijs)
  • Doorgaande lijn, continuïteit in ontwikkeling en afstemming tussen voorzieningen en met het onderwijs.

Het expertisecentrum voor Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs voor 0-12 jaar (EC O3) stelde zich tot taak onderzoek op de drie terreinen te stimuleren door vraag en aanbod van onderzoek beter op elkaar af te stemmen. Doel van het expertisecentrum was het bevorderen, bundelen en verspreiden van kennis over ontwikkeling, opvang en onderwijs in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.


Titel:
Onderzoeksvragen op het terrein van kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, ouders, zorg en doorgaande lijn. Beknopte programmeringsstudie in het kader van EC O3
Auteur:
Veen, A., M. Boogaard, M. van Daalen en Y. Emmelot
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
77 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies