Stapprogramma's en VVE Thuis

Veelgestelde vragen over Instapje

Een huisbezoek bestaat uit vier fasen

In de eerste 15 minuten (entree-fase) wordt bijgepraat, komt de vuistregel* van die week aan de orde en worden de week-activiteiten besproken en uitgelegd.

De eerste spelperiode (van 30 minuten) begint met het zingen van de een liedje. Daarna krijgt het kind eerst de gelegenheid om het speelgoed te ontdekken. Vervolgens wordt een activiteit voorgedaan door de Instapje-medewerkster. Hierna speelt de moeder die activiteit met haar kind.

In de laatste 15 minuten (afrondingsfase) wordt het huisbezoek samengevat en geëvalueerd en worden afspraken gemaakt voor de volgende visite.

Vuistregels

  • Kijk en luister naar je kind
  • Volg je kind
  • Moedig je kind aan
  • praat met je kind
  • Bied je kind structuur

Als uitvoerende organisatie van Instapje kan gekozen worden voor een welzijnsinstelling of een consultatiebureau. Maar ook is  'inbedding' mogelijk in een Centrum voor Jeugd en Gezin, een Brede School die zich ook richt op 0 tot 2-jarigen of een integraal kindercentrum.

De uitvoerende instelling fungeert als werkgever, draagt zorgt voor de dagelijkse werkbegeleiding en maakt afspraken met relevante andere organisaties.

Wat betreft ontwikkelingsgebieden, leerinhoud en theoretisch kader sluiten de programma's op elkaar aan.

Als Instapje goed is uitgevoerd hebben de meeste ouders Opstapje niet meer nodig. Sommige ouders kunnen gebaat zijn bij langere ondersteuning dan Instapje biedt. Zij kunnen eventueel deelnemen aan Opstapje als dat programma in hun wijk wordt uitgevoerd. Belangrijk hierbij is voort te bouwen op wat een ouder geleerd heeft tijdens Instapje. Daardoor kan ze waarschijnlijk met minder begeleiding toe dan andere ouders.

Nadat een Instapje-medewerkster is benoemd kan de werving beginnen. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het consultatiebureau / Centrum voor Jeugd en Gezin voorziet de Instapje-medewerkster van een adressenbestand. Als dat vanwege privacyredenen niet mogelijk is kijkt het consultatiebureau samen met de Instapje-medewerkster welke ouders voor Instapje in aanmerking komen.

De jeugdverpleegkundige informeert de ouders over Instapje tijdens het spreekuur of een huisbezoek en vraagt aan de ouder of de Instapje-medewerkster op huisbezoek mag komen.

Uiteraard is het belangrijk Instapje te promoten met affiches, folders en wervingsbrieven maar het accent dient te liggen op het informeren van ouders in een persoonlijk contact.

Sleutelfiguren en/of paraprofessionals die de doelgroep goed kennen, kunnen ingeschakeld worden om gezinnen te 'lokaliseren' en te bereiken.

Het is mogelijk Instapje uit te breiden met themabijeenkomsten. De ouders moeten dan wel bereid en in staat te zijn om hieraan deel te nemen. Het aanbieden van groepsbijeenkomsten mag echter niet ten koste gaan van individuele begeleiding van de ouders.

Instapje is een relatief kortdurend programma. Als groepsbijeenkomsten de plaats innemen van huisbezoeken is de begeleiding te weinig intensief en niet voldoende toegesneden op de individuele ouder om binnen deze termijn daadwerkelijk veranderingen in de kwaliteit en inhoud van de interactie met haar kind te bewerkstelligen.
Het is wel mogelijk om groepsbijeenkomsten als extra aanbod te organiseren waarbij gebruik wordt gemaakt van het programma Ouders Actief. Ook kan Instapje worden verlengd met een aantal groepsbijeenkomsten (Ouders Actief) of bijvoorbeeld de cursus "Peuters in zicht".

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies