Stapprogramma's en VVE Thuis

Taken coördinator VVE Thuis

Voor de start

 • Maken van een projectplan (plan van aanpak) voor aanvraag van eventueel extra financiële middelen en afspraken maken met de financier (meestal de gemeente). Betrek beoogde speelzalen/scholen hierbij.
 • Bij akkoord: inschrijven bij het Nederlands Jeugdinstituut door middel van het formulier 'Deelname VVE Thuis' en afspraken maken over training en begeleiding (observatie en terugkombijeenkomst).
 • Informeren van en afspraken maken met het management van de beoogde instelling of speelzalen/voorscholen.
 • Met management van de instelling of speelzalen/voorscholen regelen van randvoorwaarden (zoals ruimten, materiaalbeheer), inzet beroepskrachten, gebruik faciliteiten en inbedden van VVE Thuis in het ouderbeleid.
 • Informeren van en afspraken maken met beoogde leerkrachten en begeleiders van de ouderbijeenkomst VVE thuis.
 • Zorgen voor draagvlak binnen de instelling en bij de beoogde uitvoerders in het bijzonder.
 • Samen met de locaties een jaarplanning maken voor de ouderbijeenkomsten van VVE Thuis, in relatie tot de thema's op de instelling.
 • Afspraken maken met de begeleiders over de uitvoering van VVE thuis, de randvoorwaarden (o.a. uren en vervanging), de voorbereiding en begeleiding.
 • Afspraken maken met instellingen voor welzijn, opvoedondersteuning en volwasseneducatie over het stimuleren tot en doorverwijzen naar andere activiteiten voor ouders.
 • Afspraken maken over samenwerking en afstemming met eventuele andere betrokken (welzijns-)organisaties, onder meer over het inzetten van agogisch medewerkers (contactmedewerksters of ouderfunctionarissen) voor de uitvoering van VVE thuis.
 • Afspraken maken over de afstemming met andere programma's en activiteiten voor de doelgroep van VVE Thuis.
 • Afspraken maken met (hulpverlenings-)organisaties over het doorverwijzen bij gesignaleerde gezinsproblemen.
 • Bestellen van alle noodzakelijke materialen voor de voorbereiding van de begeleiders (minimaal een volledige set). Voor de gezinnen kan het beste worden besteld na de introductietraining en nadat de planning van de thema's is gemaakt en duidelijk is hoeveel ouders mee gaan doen. Denk hierbij ook aan anderstalige materialen.
 • Regelen van een ruimte om de materialen op te slaan.
 • Regelen van een ruimte op school / op het kindercentrum waar de ouderbijeenkomsten kunnen worden gehouden.

Na de start

 • De ondersteuning van de begeleiders die VVE Thuis uitvoeren.
 • Bijhouden bereik en voortgang van VVE Thuis en rapportage.
 • Pr en communicatie.
 • Beheer financiën en bewaken begroting.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies