Stapprogramma's en VVE Thuis

Doelstelling Opstapje

De doelstelling van het programma Opstapje is kinderen met laagopgeleide ouders een betere aansluiting op de basisschool te bieden. De doelen van Opstapje kunnen worden onderverdeeld in leerdoelen voor de ouder (meestal de moeder) en voor het kind.

Een belangrijk doel is bevorderen van de interactie tussen ouder en kind. Opstapje werkt dit uit in een aantal vuistregels voor ouders:

  • kijk en luister naar je kind
  • volg je kind
  • praat met je kind
  • moedig je kind aan
  • bied je kind structuur.

Ook leert de ouder dagelijkse situaties in de eigen omgeving te gebruiken om de interactie met haar kind te bevorderen. Daarnaast geeft Opstapje ouders informatie over de ontwikkeling van kinderen en mogelijkheden om die ontwikkeling bij hun kind te stimuleren.

Voor de kinderen kent Opstapje eveneens verschillende leerdoelen. Opstapje wil de op het Nederlandse basisonderwijs aansluitende kennis en vaardigheden van het kind vergroten. Daarom breidt het programma zowel de speel- als leerervaringen van het kind uit. Er wordt gewerkt aan:

  • probleemoplossingvaardigheden, zoals taakoriëntatie, kunnen reflecteren, plannen, creativiteit in het vinden van oplossingen, doorzettingsvermogen, het maken van keuzes en het nemen van initiatieven
  • uitbreiding van het taalgebruik, zoals woordenschat, hoedanigheidsbegrippen, relationele en ruimtelijke begrippen, verbale expressie, taalbegrip
  • ervaring met en kennis van spel- en lesmaterialen.

Tot slot bevordert Opstapje ook het bezoeken van de peuterspeelzaal, bij voorkeur met voorschoolse educatie.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies