Kaleidoscoop

Bestel materiaal Kaleidoscoop

Om optimaal te kunnen werken met het educatieve programma Kaleidoscoop kunt u gebruikmaken van diverse boeken, handleidingen, dvd's en brochures. Via onderstaand overzicht kunt u het cursusmateriaal bestellen.

Vragen?

 • Voor vragen over uw bestelling of de leveringsvoorwaarden kunt u contact opnemen met Buro Extern, tel. (072) 567 00 00, e-mail bestelling@extern.nl.
 • Voor inhoudelijke vragen over publicaties of het bestellen van cursusmateriaal kunt u contact opnemen met het  Nederlands Jeugdinstituut, telefoon (030) 230 66 50, e-mail infokalei@nji.nl.

Uw bestelling

De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Artikelnr. Omschrijving (klik op voor meer informatie) Prijs
per stuk
Aantal
Sluit

Actief leren met Kaleidoscoop

Peuters en kleuters zijn nieuwsgierig en willen graag van alles zelf doen en ontdekken. Hoe speel je als professional daar op in en stimuleer je tegelijkertijd de ontwikkeling? Actief leren met Kaleidoscoop geeft antwoord. Door kinderen een rijke speelleeromgeving en een inspirerend dagprogramma aan te bieden, doen ze al spelend een breed scala aan kennis en vaardigheden op.

Als professional ondersteun je dat met positieve interacties en door de ontwikkeling van kinderen te volgen en te stimuleren. Actief leren met Kaleidoscoop staat vol met actuele en herkenbare praktijkvoorbeelden over hoe je actief en zelfstandig leren ondersteunt. Een onmisbaar handboek voor professionals die met jonge kinderen werken. In dit handboek staan de volgende basisprincipes centraal:

 • actief leren
 • rijke speelleeromgeving
 •  een consequent dagschema
 • positieve interactie tussen volwassen en kinderen
 • dagelijkse observatie.

Actief leren met Kaleidoscoop is de Nederlandse bewerking van Educating Young Children van het HighScope Preschool Curriculum.De praktijkvoorbeelden, foto's en uitspraken van kinderen tot zes jaar brengen de cognitieve, sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van kinderen uitgebreid in kaart.

Auteur:
Mary Hohmann en David P. Weikart
Jaar:
2017
Omvang:
241 pagina's
5087
Boek
Actief leren met Kaleidoscoop 51,50
Sluit

Actief lerend de wereld ontdekken. Spel in Kaleidoscoop

Spel is de motor van de ontwikkeling van het jonge kind. Niet alle kinderen hebben van huis uit de ruimte of het initiatief om tot spel te komen en zich daarin te ontwikkelen. Niet alle professionals vinden het makkelijk om spel de plek te geven die het nodig heeft. Ook hebben ze soms twijfels over de rol die ze daarin moeten innemen: de hoofdrol, een bijrol of helemaal geen rol?

In deze publicatie houden we een pleidooi het spel van kinderen, essentieel voor hun brede ontwikkeling, serieus te nemen, en de rol van de professional minstens zo serieus te nemen. Want in de educatieve voor- en vroegschoolse setting van Kaleidoscoop is de professional degene die ruimte geeft aan spel en die het spel observeert, begeleidt, stimuleert, verrijkt en verdiept. Dit met respect voor het initiatief en de betrokkenheid van het kind.

Auteur:
Brandenbarg N. en J. Schonewille
Jaar:
2017
Omvang:
22 pagina's
5085
Boek
Actief lerend de wereld ontdekken 8,20
Sluit

Baby's uitdagen tot spel

Een uitdagende speelleeromgeving is aantrekkelijk voor jonge kinderen wanneer die aansluit op hun ontwikkelingsniveau en belevingswereld én wanneer het kind er nieuwe ervaringen in opdoet. Daarom is het belangrijk dat pedagogisch medewerkers nadenken over de inrichting van de groep en over de materialen, daarbij rekening houdend met de samenstelling van de groep. Een groep met alleen baby’s, tot anderhalf jaar, vraagt een heel andere inrichting en materialenkeuze dan een groep met kinderen van nul tot vier jaar, een verticale groep.

Twee belangrijke vragen over het werken met baby’s staan in dit tipboekje centraal:

 • Hoe bied je in alle onderdelen van het dagschema van Kaleidoscoop een passend aanbod voor baby’s?
 • Hoe zorg je voor een passend aanbod voor baby’s in een verticale groep?
Auteur:
Verweij-Kwok, S. en M. Wilschut (samenstelling)
Jaar:
2012
Omvang:
15 pagina's
5083
Brochure
Baby's uitdagen tot spel 8,20
Sluit

Betrokkenheid als kompas. Scaffolding in Kaleidoscoop

Spelen en leren is bij jonge kinderen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer peuters in de voorschool of kinderdagopvang echter veelvuldig vrij spelen, zonder aandacht van de professionals, blijkt de educatieve waarde van spel laag. Spelbegeleiding door een sensitieve en responsieve professional is cruciaal voor de ontwikkelingswaarde van spel, mits die bijdrage aansluit bij de aandacht van het kind.

Ook is het van belang dat de inbreng van de volwassene veel ruimte laat voor kindinitiatief, een centraal uitgangspunt bij Kaleidoscoop. Immers, als kinderen geen zeggenschap hebben over wat ze spelen, is er geen sprake meer van spel. In deze publicatie wordt beschreven op welke manieren de professional tijdens spel kan aansluiten bij de verschillende behoeften van kinderen in een bepaalde activiteit. Die zorgvuldige afstemming van de interactie noemen we scaffolding.

Auteur:
Boland, A.
Jaar:
2017
Omvang:
20 pagina's
5086
Boek
Betrokkenheid als kompas 8,20
Sluit

Focus op leervaardigheden. Verborgen en nieuwe schatten van Kaleidoscoop

In het programma Kaleidoscoop zit aandacht voor de executieve functies integraal maar deels ook impliciet opgenomen in de werkwijze. Kinderen ontwikkelen op allerlei manieren en momenten hun vaardigheden op het gebied van executieve functies, zelfsturing en leren. De vraag is óf, en zo ja, hóe dat beter en consequenter kan binnen Kaleidoscoop.

We kijken in deze publicatie ook naar de mogelijkheden om executieve functies en leervaardigheden explicieter in de werkwijze van Kaleidoscoop op te nemen. Dat biedt kansen voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten om hun handelen bewuster in te zetten voor het versterken van de executieve functies van jonge kinderen. Het nieuwe HighScope Preschool Curriculum (Epstein, 2012) besteedt apart aandacht aan de ontwikkeling van leervaardigheden van jonge kinderen. Meer precies gaat het om het ontwikkelen van:

 • initiatief
 • plannen
 • betrokkenheid
 • oplossen van problemen
 • gebruik van bronnen
 • reflectie
Auteur:
Schonewille, J.
Jaar:
2018
Omvang:
28 pagina's
5084
Boek
Focus op leervaardigheden. Verborgen en nieuwe schatten van Kaleidoscoop 8,20
Sluit

Actief leren met baby's, dreumesen en peuters

'Kaleidoscoop' is een educatieve methode voor groepen peuters en kleuters. De methode richt zich op de brede ontwikkeling van jonge kinderen, met speciale aandacht voor hun taalontwikkeling. In dit boek komen verschillende onderdelen van Kaleidoscoop aan bod: 

 • actief leren en de sleutelervaringen;
 • interactie tussen volwassenen en kinderen;
 • een interessante en uitdagende speelleeromgeving;
 • het dagschema;
 • stabiliteit in de groep, en
 • samenwerking met ouders en in het team.

Ook zijn er uitgebreide lijsten met materialen voor actief leren in het boek opgenomen.

Doelgroep

Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven die werken met Kaleidoscoop, maar is zeker ook bruikbaar voor leidsters van peuterspeelzalen. Ook locatiemanagers en leidinggevenden van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen vinden in het boek veel informatie over de mogelijkheden van Kaleidoscoop.

Bewerking

Het Nederlandse boek is een bewerking van de Amerikaanse publicaties:
Kruse, T.S. (2005). 'Infant-Toddler Programs. Building a High/Scope Program.' High/Scope Educational Research Foundation, Ypsilanti, MI, USA.
Post, J. & M. Hohmann (2000). 'Tender Care and Early Learning. Supporting Infants and Toddlers in Child Care Settings.' High/Scope Educational Research Foundation, Ypsilanti, MI, USA.

Auteur:
Julien, M. (vertaling) en J. Schonewille (bewerking en eindredactie)
Jaar:
2009
Omvang:
116 pagina's
5078
Boek
Actief leren met baby's, dreumesen en peuters 25,45
Sluit

Actief spelen en leren in de vrije tijd. Werken met Kaleidoscoop in de buitenschoolse opvang

De publicatie 'Actief spelen en leren in de vrije tijd' schetst de mogelijkheden van het werken met het Kaleidoscoop-programma in de buitenschoolse opvang.

Steeds meer kinderen in Nederland gaan naar de bso. Behalve verzorging en opvang gaat het in de bso ook om een zinvolle vrijetijdsbesteding en opvoeding. Door te werken met een pedagogisch programma kan het handelen van de pedagogisch medewerkers (en de organisatie) worden versterkt. In Nederland zijn er nog geen bso’s die Kaleidoscoop toepassen, in de Verenigde Staten wel. Deze praktijk wordt uitgebreid beschreven, met inspirerende ideeën voor de dagroutine, de speelleeromgeving, actief spelen, observatie en interactie.

Auteur:
Schonewille J.
Jaar:
2010
Omvang:
53 pagina's
5080
Boek
Actief spelen en leren in de vrije tijd 16,70
Sluit

Ideeën voor de kleine groep. 20 suggesties voor het speelleren in de kleine groep

Bewerking: Montfoort, A. van, T. Pennings, J. Schonewille en A. van Seters

Gebaseerd op: 100 Small-Group Experiences

Dit boek beschrijft hoe het speelleren in de kleine groep een zinvolle, actieve en stimulerende leerervaring kan zijn voor zowel de kleuters of peuters als voor de leerkracht of leidster.
De 'kleine groep' is een onderdeel van het Kaleidoscoop-dagschema waarin een groep kinderen onder begeleiding van een leerkracht of leidster, op een vast tijdstip en op een vaste plek, werkt met materialen die de leerkracht of leidster (soms samen met de kinderen) heeft uitgezocht. Tijdens de kleine groep experimenteren de kinderen, ze onderzoeken, maken werkstukken, lossen problemen op en maken dingen van materialen volgens hun eigen inzichten.
In het praktijkgedeelte van het boek staan voorbeelden van succesvolle activiteiten voor de kleine groep. Dit gedeelte is mede tot stand gekomen door de bijdrage van Kaleidoscoop-leidsters en -leerkrachten.

Auteur:
Graves, M. (High/Scope Educational Research Foundation)
Jaar:
2003
Omvang:
58 pagina's
5037
Boek
Ideeën voor de kleine groep 8,20
Sluit

Ideeënboek. Dagelijks plannen op basis van sleutelervaringen

Oorspronkelijke titel: The Teacher's Idea Book
Graves, M. (High/Scope Educational Research Foundation)

In het Ideeënboek voor leerkrachten en leidsters staan veel praktische suggesties voor het werken met peuters en kleuters. De ideeën zijn gegroepeerd rondom de sleutelervaringen van Kaleidoscoop. Sleutelervaringen zijn duidelijk omschreven activiteiten en processen waarin belangrijke intellectuele, sociaal-emotionele, motorische en creatieve vaardigheden aan bod komen. Hoe leren de kinderen en wat leren ze? Hoe moet een groepslokaal of de speelzaal eruit zien? Wat moeten volwassenen doen en zeggen tijdens het plannen, het speelwerken, het terugkijken, het speelleren in de kleine en in de grote groep?
Het Ideeënboek is een handvat voor leerkrachten en leidsters bij het creëren van een omgeving in de groep of speelzaal die kinderen aanmoedigt om actief te ontdekken, te onderzoeken en te leren.

Auteur:
Julien, M.
Jaar:
2003
Omvang:
100 pagina's
5015
Boek
Ideeënboek 9,80
Sluit

KOR-boekje 0 - 3 jaar. Kind Observatie Registratie-methode van Kaleidoscoop

Dit boekje biedt de mogelijkheid om zes keer een 'kindprofiel' te maken van een kind tijdens zijn baby- en peuterperiode.

Het boekje is de Nederlandse vertaling van 'Infant-Toddler Child Observation Record' (COR), een uitgave van HighScope Educational Research Foundation in Ypsilanti (Michigan), 2007.

Auteur:
Boon-van Duyn, A., en N. Brandenbarg (red.)
Jaar:
2010
Omvang:
36 pagina's
5081
Boek
KOR-boekje 0 - 3 jaar 4,00
Sluit

KOR-boekje 2,5 - 6 jaar. Kind Observatie Registratie-methode van Kaleidoscoop

Dit boekje biedt de mogelijkheid om zes keer een 'kindprofiel' te maken van een kind tussen  de 2,5 en 6 jaar.

Het boekje is de Nederlandse vertaling van ‘Child Observation Record' , een uitgave van HighScope Educational Research Foundation in Ypsilanti (Michigan), 2003.

Auteur:
Ince, D., en Boon-van Duyn, A. (vert.)
Jaar:
2009
Omvang:
38 pagina's
5025
Boek
KOR-boekje 2,5 - 6 jaar 4,00
Sluit

Meertaligheid bij peuters en kleuters. De bruikbaarheid van de één-persoon-één-taalstrategie

Dit boek is bestemd voor beroepskrachten die betrokken zijn bij de begeleiding van en het onderwijs aan meertalige peuters en kleuters.
Centrale vraag van het boekje: wat is de actuele visie op de bruikbaarheid van de één-persoon-één-taalstrategie binnen meertalige educatieve situaties in de voor- en vroegschoolse periode?
Het Expertisecentrum Nederlands is nagegaan hoe men in de praktijk tegen deze strategie aankijkt en heeft een kleinschalig literatuuronderzoek uitgevoerd. De één-persoon-één-taalstrategie is een handelingsadvies aan beroepskrachten in educatieve situaties met kinderen en medewerkers met verschillende taalachtergronden. Het boek geeft aanwijzingen voor de verschillende manieren waarop deze strategie kan worden toegepast.

Auteur:
Blauw, A. de
Jaar:
2003
Omvang:
40 pagina's
5036
Boek
Meertaligheid bij peuters en kleuters 7,50
Sluit

Op het puntje van je stoel. Actief leren met Kaleidoscoop in groep 3 tot en met 8

Het boekje gaat in op een aantal belangrijke onderdelen van Kaleidoscoop vanaf groep 3, te weten: actief leren, leeromgeving, dagschema, en inhoud en instructie van het leerproces. Elk hoofdstuk begint met een beschrijving van ‘de theorie’, gevolgd door praktijkvoorbeelden met tips en aanbevelingen.

Het boekje is geschreven voor leerkrachten van de basisschool die al werken met Kaleidoscoop en zich willen laten inspireren door voorbeelden uit de praktijk van andere scholen. Ook leerkrachten en studenten die (nog) niet met Kaleidoscoop werken, kunnen in deze publicatie veel ideeën opdoen voor hun eigen praktijk.

Auteur:
Vegter, J en Schonewille, J (red.)
Jaar:
2008
Omvang:
62 pagina's
5075
Boek
Op het puntje van je stoel 16,70
Sluit

Zelfevaluatie Coaching en Beoordeling (kinderdagverblijven). Instrument verbetering kwaliteit kinderdagverblijven

Steeds meer kinderen gaan naar kinderdagverblijven of peuterspeelzalen. Door deze explosieve groei krijgt de kinderopvang nieuwe taken, die leiden tot andere kwaliteitseisen. Om de kwaliteit van kinderdagverblijven te evalueren en beoordelen heeft het Nederlands Jeugdinstituut het instrument 'Zelfevaluatie Coaching en Beoordeling' ontwikkeld. Dit is een praktisch instrument dat veel inzicht verschaft in het reilen en zeilen van uw kinderdagverblijf, met onder andere vragenlijsten, scorelijsten en observatieschema's

Kenmerken van het instrument

Met de 'Zelfevaluatie Coaching en Beoordeling' kunt u de kwaliteit van uw kinderdagverblijf verbeteren. Het instrument:

 • brengt kwaliteitsaspecten in kaart, waaronder de volwassene-kindinteractie, de speelleeromgeving en het dagschema;
 • levert eenvoudige kwaliteitsindicatoren op een vijfpuntsschaal;
 • kan door pedagogisch medewerkers worden gebruikt voor zelfevaluatie;
 • kan door locatiemanagers, pedagogisch stafmedewerkers en trainers worden gebruikt als instrument voor coaching en beoordeling;
 • is een bewerking van het Amerikaanse 'Program Quality Assessment' (PQA), een betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde beoordeling van educatieve programma's;
 • sluit aan bij actuele beleidsontwikkelingen, zoals de wet 'Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie' (OKE).

Eenzelfde instrument voor zelfevaluatie, coaching en beoordeling is beschikbaar voor peuterspeelzalen en groep 1 en 2 van het basisonderwijs.

Aan de slag

Het instrument 'Zelfevaluatie Coaching en Beoordeling' is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U kunt het kosteloos downloaden van deze website. Tevens kunt u het instrument bestellen als een handzaam boekje.

Auteur:
Boon-van Duyn, A. en N. Brandenbarg-Klaassen (red.)
Jaar:
2010
Omvang:
72 pagina's
NI23681
Boek
Zelfevaluatie Coaching en Beoordeling (kinderdagverblijven) 10,25
Sluit

Zelfevaluatie, coaching en beoordeling (peuterspeelzalen en basisonderwijs). Instrument ter bevordering van kwaliteit in peuterspeelzalen en onderbouw basisonderwijs

Het instrument 'Zelfevaluatie Coaching en Beoordeling' is geschikt voor alle peuterspeelzalen en groepen 1 en 2 van het basisonderwijs die de kwaliteit van hun aanbod willen meten en versterken. Ook peuterspeelzalen en onderbouwgroepen die met een erkend programma voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) werken, kunnen met het instrument de kwaliteit van de invoering evalueren, begeleiden en beoordelen. Dit is een praktisch instrument met onder andere vragenlijsten, scorelijsten en observatieschema's.

Kenmerken van het instrument

Met de 'Zelfevaluatie Coaching en Beoordeling' kunt u de kwaliteit van uw peuterspeelzaal of onderbouw groep verbeteren. Het instrument:

 • brengt kwaliteitsaspecten in kaart, waaronder de volwassene-kindinteractie, de speelleeromgeving en het dagschema;
 • levert eenvoudige kwaliteitsindicatoren op een vijfpuntsschaal;
 • kan door pedagogisch medewerkers worden gebruikt voor zelfevaluatie;
 • kan door locatiemanagers, pedagogisch stafmedewerkers en trainers worden gebruikt als instrument voor coaching en beoordeling;
 • is een bewerking van het Amerikaanse 'Preschool Program Quality Assessment' (PQA), een betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde beoordeling van educatieve programma's;
 • sluit aan bij actuele beleidsontwikkelingen, zoals de wet 'Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie' (OKE).

Eenzelfde instrument voor zelfevaluatie, coaching en beoordeling is beschikbaar voor kinderdagverblijven.

Auteur:
Boon-Van Duijn, A., en N. Brandenbarg
Jaar:
2011
Omvang:
76 pagina's
NI23684
Boek
Zelfevaluatie, coaching en beoordeling (peuterspeelzalen en basisonderwijs) 10,25
Sluit

De volgende stap: activiteiten van kinderen plannen rondom de KOR. KOR - Handleiding 3

Oorspronkelijke titel: The Next Step - Child Observation Record
(High/Scope Educational Research Foundation)

De KOR is het observatie-instrument van Kaleidoscoop. De handleiding 'De volgende stap' is een nieuw hulpmiddel voor het plannen van activiteiten en strategieën om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. De handleiding bevat ideeën en suggesties voor alle KOR-categorieën, items en niveaus, gekoppeld aan onderdelen van het dagschema van Kaleidoscoop.

Auteur:
Boon-van Duyn, A. en H. Lindijer
Jaar:
2005
Omvang:
104 pagina's
5050
Handleiding
De volgende stap: activiteiten van kinderen plannen rondom de KOR 18,00
Sluit

Gebruikershandleiding - Kind Observatie Registratie. KOR - Handleiding 1

Oorspronkelijke titel: User Guide - Child Observation Record
(High/Scope Educational Research Foundation)

De KOR is het observatie-instrument van Kaleidoscoop.
In deze handleiding veel aandacht voor het gebruik van de KOR in de dagelijkse praktijk, met een groot aantal tips en ook antwoorden op de meest gestelde vragen over de KOR.

Auteur:
Boon-van Duyn, A., D. Ince en H. Lindijer
Jaar:
2004
Omvang:
60 pagina's
5048
Handleiding
Gebruikershandleiding - Kind Observatie Registratie 12,85
Sluit

Observatie-items Kind Observatie Registratie. KOR - Handleiding 2

Oorspronkelijke titel: Observation Items - Child Observation Record
(High/Scope Educational Research Foundation)

De KOR is het observatie-instrument van Kaleidoscoop.
In deze handleiding worden de 10 KOR-categorieën, de 29 items en de 5 gedragsniveaus beschreven en verduidelijkt met voorbeeldanekdotes. Een hulpmiddel voor leidsters en leerkrachten bij het plaatsen van hun anekdotes in de KOR.

Auteur:
Lindijer, H. en A. Boon-van Duyn
Jaar:
2004
Omvang:
52 pagina's
5049
Handleiding
Observatie-items Kind Observatie Registratie 12,85
Sluit

Ouderbijeenkomsten. Handleiding

Deze handleiding is bedoeld als steun bij het organiseren en begeleiden van ouderbijeenkomsten en behandelt o.a. achtergronden van de contacten met ouders, communicatieproblemen, vaardigheden en praktijkvoorbeelden.
De handleiding is te gebruiken door leerkrachten, leidsters en coördinatoren van gezinsgerichte programma's en projecten en door de paraprofessionals die deze uitvoeren. De handleiding richt zich op ouderbijeenkomsten bestemd voor ouders en verzorgers met kinderen in de leeftijd van nul tot acht jaar.

Auteur:
Kleerekoper, L. en R. Zijlstra
Jaar:
1999
Omvang:
80 pagina's
5026
Handleiding
Ouderbijeenkomsten 14,75
Sluit

Fotoverhalen. Tien ideeën voor taalstimulering en ict met jonge kinderen

Het ideeënboek 'Fotoverhalen: tien ideeën voor taalstimulering en ict met jonge kinderen' is geschreven voor peuterleidsters en leerkrachten in de onderbouw van de basisschool. Hierin staan concrete en uitgewerkte activiteiten die ict en taalstimulering met elkaar verbinden. Het gaat om actief leren, dus ook om actief met taal bezig zijn. De nadruk ligt op het uitlokken van taalproductie bij de kinderen.

Het boekje is tot stand gekomen met subsidie van OCW in het kader van inpassing van de Taallijn VVE in Kaleidoscoop.

Auteur:
Schonewille, J. en A. de Blauw
Jaar:
2006
Omvang:
48 pagina's
5055
Handleiding
Fotoverhalen 11,10
Sluit

Pak eens een knuffel. Vier ouderworkshops over taalstimulering

Het boekje 'Pak eens een knuffel. Vier ouderworkshops over taalstimulering' behandelt de onderwerpen tekenen en taal, spelen met taal, verhalen en taal en taal en handpoppen. Ouders maken tijdens de workshops kennis met deze onderwerpen en bedenken zelf hoe ze er thuis met hun kind op door kunnen gaan.

Het boekje is tot stand gekomen met subsidie van OCW in het kader van inpassing van de Taallijn VVE in Kaleidoscoop.

Auteur:
Blauw, A. de
Jaar:
2006
Omvang:
43 pagina's
5054
Handleiding
Pak eens een knuffel 11,10
Sluit

Kadans. Muziek en Dans bij Kaleidoscoop

Dansen en muziek maken met peuters en kleuters. Daar gaat het om in Kadans, ontwikkeld bij Kaleidoscoop. Kadans (herziening 2e druk, 2011) bestaat uit twee CD's, een activiteitenboek en een handleiding.
Twee uitgangspunten staan centraal: kinderen laten kennismaken met een geïntegreerd aanbod van dans/beweging en muziek, en kinderen laten kennismaken met muziek uit de hele wereld. Met Kadans komen peuters en kleuters op een aansprekende en verrijkende manier met muziek en dans in aanraking, om zo hun ontwikkeling op dit gebied te bevorderen.

De activiteiten zijn in eerste instantie ontwikkeld voor beroepskrachten die werken met Kaleidoscoop, maar ook los daarvan is het een pakket met bruikbare en inspirerende voorbeelden voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten die met muziek en dans aan de gang willen. Het Kadans-pakket bestaat uit:

 • Handleiding (92 pagina's)
 • Activiteitenboek (125 pagina's)
 • CD1: Muziek en liedjes voor peuters
 • CD2: Muziek en liedjes voor kleuters
Auteur:
Schonewille, J., T. Verhoeff en D. Denkers
Jaar:
2011
5028
Pakket
Kadans 61,65
Sluit

Sleutelervaringen Kaleidoscoop 0-3 jaar (tien affiches)

Kaleidoscoop maakt gebruik van 'sleutelervaringen', vergelijkbaar met ontwikkelingsgebieden. Sleutelervaringen geven een gedetailleerd beeld van de handelingen die kenmerkend zijn voor jonge kinderen en de soorten kennis en ervaringen die zij opdoen.

Voor kinderen van 0 tot 3 jaar zijn de tien sleutelervaringen: zelfbewustzijn; sociale relaties; creatieve representatie (onder andere drama en beeldende werkvormen); beweging; muziek; interactie en taal; voorwerpen onderzoeken; ontluikend gevoel voor hoeveelheid en getal; ruimte; tijd.

Een pakket bestaat uit tien kleurrijke affiches, die beknopte omschrijvingen bevatten van de sleutelervaringen.

Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut / NJi
Jaar:
2007
5071
Pakket
Sleutelervaringen Kaleidoscoop 0-3 jaar (tien affiches) 14,50
Sluit

Sleutelervaringen Kaleidoscoop 2,5 tot 6 jaar (tien affiches)

Kaleidoscoop maakt gebruik van 'sleutelervaringen', vergelijkbaar met ontwikkelingsgebieden. Sleutelervaringen geven een gedetailleerd beeld van de handelingen die kenmerkend zijn voor jonge kinderen en de soorten kennis en ervaringen die zij opdoen.

Voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar zijn de tien sleutelervaringen: creatieve representatie (bijvoorbeeld drama en beeldende werkvormen); taal en beginnende geletterdheid; sociale relaties en initiatief; beweging; muziek; classificatie; seriatie (rangschikken); hoeveelheid; ruimte; tijd.

Een pakket bestaat uit tien kleurrijke affiches, die beknopte omschrijvingen bevatten van de sleutelervaringen.

Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut / NJi
Jaar:
2007
5072
Pakket
Sleutelervaringen Kaleidoscoop 2,5 tot 6 jaar (tien affiches) 14,50
Sluit

Taal aan Tafel

Samen eten en drinken is op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, kleuterklas en in de buitenschoolse opvang een dagelijks terugkerende groepsactiviteit. Het samen eten en drinken is een moment van rust en gezelligheid. Ook biedt het volwassenen de gelegenheid om op een ontspannende manier gesprekken te voeren met de kinderen.

Taal aan Tafel is een broodtrommeltje met vierenvijftig gelamineerde kaartjes. Elk kaartje geeft de gebruiker een idee als opstapje naar een gesprek. De ideeën zijn in willekeurige volgorde te gebruiken en ook toepasbaar in andere VVE- of taalprogramma's.

Auteur:
Brandenbarg, Nelleke
Jaar:
2012
5082
Pakket
Taal aan Tafel 17,50
Sluit

47 crackers (dvd). De reken-wiskundige ontwikkeling van jonge kinderen

Wanneer jonge kinderen hun omgeving verkennen en onderzoeken, doen ze ook reken-wiskundige ervaringen op. Ze beginnen relaties te leggen tussen voorwerpen op basis van kleur, vorm, omvang en textuur. Ook krijgen ze gevoel voor hoeveelheid, ruimte en tijd. Om dit proces te ondersteunen, dragen volwassenen woorden, materialen en ervaringen aan die passen bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. 

Het programma Kaleidoscoop werkt met sleutelervaringen (ontwikkelingsgebieden). De reken-wiskundige ontwikkeling van jonge kinderen omvat vijf sleutelervaringen: classificatie, seriatie (rangschikken), hoeveelheid, ruimte, en tijd. In de film '47 crackers' worden deze sleutelervaringen om beurten behandeld, inclusief strategieën voor leidsters en leerkrachten om de reken-wiskundige ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Aan het eind van de film zijn vier uitgebreide praktijksituaties te zien.

Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut / NJi
Jaar:
2007
Omvang:
70 minuten
5069
Dvd
47 crackers (dvd) 25,70
Sluit

Actief Leren voor peuters en kleuters (dvd). Nederlands gesproken

Actief leren vormt het hart van Kaleidoscoop. De educatieve methode gaat ervan uit dat kinderen kennis verwerven en vaardigheden ontwikkelen door actieve betrokkenheid bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. De leerkrachten en leidsters ondersteunen het actief leren. Kaleidoscoop is gebaseerd op de Amerikaanse methode High/Scope.
Deze dvd geeft een kijkje in de praktijk van Kaleidoscoop in een aantal peuter- en kleutergroepen in Nederland. De film volgt de kinderen gedurende hun dagschema waarbij diverse leeromgevingen in beeld komen.

Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut / NJi
Jaar:
2006
Omvang:
25 minuten
5057
Dvd
Actief Leren voor peuters en kleuters (dvd) 25,70
Sluit

Dagschema (dvd). Nederlands ondertiteld

Oorspronkelijke titel: 'The Daily Routine'
(High/Scope Educational Research Foundation)

Op deze dvd staat het dagschema van Kaleidoscoop centraal. Het idee achter het dagschema is dat een ordening van tijd en activiteiten de kinderen - evenals de leidsters en leerkrachten - houvast geeft. Door de vaste volgorde van activiteiten krijgen de kinderen een gevoel van controle en voelen zij zich vrij om keuzes te maken en zelf aan de slag te gaan.
Een vast onderdeel van het dagschema is de cyclus van vooruitkijken, 'speelwerken' en terugkijken. Andere vaste onderdelen van het dagschema zijn het 'speelleren' in de kleine groep en in de grote groep. Ook tijdens het buitenspelen ondersteunen leidsters en leerkrachten het actieve en betrokken spel van de kinderen.

Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut / NJi
Jaar:
2006
Omvang:
18 minuten
5061
Dvd
Dagschema (dvd) 25,70
Sluit

Een heel leuke dag (dvd). Kaleidoscoop in de jeugdzorg

In de film 'Een heel leuke dag' zien we jonge kinderen op de daghulp van Altra, een instelling voor jeugdzorg in Amsterdam. De kinderen leren kiezen, plannetjes maken, spelen, exploreren en terugkijken op een dag vol gebeurtenissen en emoties.

Sinds 2005 werken de pedagogisch medewerkers van Altra met Kaleidoscoop. De film maakt duidelijk dat Kaleidoscoop heel geschikt is voor de jeugdzorg. Het programma biedt kinderen veiligheid en structuur, en ondersteunt en stimuleert hun ontwikkeling, zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut / NJi
Jaar:
2007
Omvang:
17 minuten
5070
Dvd
Een heel leuke dag (dvd) 25,70
Sluit

Hoi, een conflict! (dvd). De probleemoplossende benadering van Kaleidoscoop

Oorspronkelijke titel: 'Supporting Children in Resolving Problems'
(High/Scope Educational Research Foundation)

Op peuterspeelzalen en scholen komen regelmatig conflicten voor tussen kinderen. Over materiaal, speelruimte en sociaal gedrag bij het spelen.
Deze dvd laat zes stappen zien waarmee leidsters en leerkrachten de kinderen kunnen helpen om conflicten op te lossen. Het is een kwestie van tijd en ervaring voor zowel volwassenen als kinderen om de stappen te leren.
De dvd is Nederlands ondertiteld.

Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut / NJi
Jaar:
2007
Omvang:
20 minuten
5059
Dvd
Hoi, een conflict! (dvd) 25,70
Sluit

Initiatief en sociale relaties (dvd). Sleutelervaringen voor peuters en kleuters

Oorspronkelijke titel: 'Initiative and Social Relations'
(High/Scope Educational Research Foundation)

Met het Kaleidoscoop-programmaonderdeel 'Initiatief en sociale relaties' leren jonge kinderen om zelfstandig te kiezen en om plannen te maken en ze uit te voeren. Ook leren ze hechte relaties aan te gaan, samen te spelen en sensitiviteit en respect voor anderen te tonen. Zo ontwikkelen kinderen zich tot sociale en competente individuen.
Deze dvd laat de negen sleutelervaringen van 'Initiatief en sociale relaties' zien. Ook komen er strategieën aan bod waarmee leidsters en leerkrachten de ontwikkeling van deze sleutelervaringen bij jonge kinderen kunnen ondersteunen.
De dvd is Nederlands ondertiteld.

Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut / NJi
Jaar:
2006
Omvang:
58 minuten
5062
Dvd
Initiatief en sociale relaties (dvd) 25,70
Sluit

Interactief met boeken (dvd). Programma 'Taalstimulering' voor Kaleidoscoop-peuterspeelzaalleidsters

De dvd 'Interactief met boeken' hoort bij de gelijknamige nascholingsmodule voor Kaleidoscoop- peuterspeelzaalleidsters. 'Interactief met boeken' laat zien hoe het werken met prentenboeken ertoe leidt dat peuters actief taal verwerven.
De dvd is gemaakt op Kaleidoscoop-peuterspeelzalen. De leidsters hebben een 'verteltafel' ingericht, er is een prentenboekenmuur en er zijn zelfgemaakte fotowoordenboeken. Met de attributen uit de prentenboeken spelen de kinderen naar hartelust. Zo kunnen de leidsters ervoor zorgen dat de peuters plezier beleven aan taal en boeken.
De dvd is Nederlands gesproken.

Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut / NJi
Jaar:
2006
Omvang:
32 minuten
5063
Dvd
Interactief met boeken (dvd) 25,70
Sluit

Is van MIJ! (dvd). Reageren op problemen en conflicten

Oorspronkelijke titel: 'It's Mine! Responding to Conflicts and Problems'
(High/Scope Educational Research Foundation)

Deze dvd laat zien hoe leidsters conflicten tussen heel jonge kinderen (0 tot 3 jaar) kunnen voorkomen en oplossen. Aan bod komen strategieën om sensitief en positief te reageren op sociale conflicten en strategieën om conflicten te voorkomen. Andere strategieën gaan over hoe leidsters op een positieve manier grenzen kunnen stellen en kinderen kunnen helpen conflicten op te lossen. Door dit al van jongs af aan te leren, ontwikkelen kinderen vaardigheden op het gebied van taal, redeneren en omgang met andere kinderen.
De dvd is Nederlands ondertiteld.

Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut / NJi
Jaar:
2006
Omvang:
40 minuten
5064
Dvd
Is van MIJ! (dvd) 25,70
Sluit

Kaleidoscoop in kinderdagverblijven (dvd). De Kaleidoscoop-aanpak voor 0-3-jarigen

Deze film is een vertaling van 'The High/Scope Approach For Under Threes', geproduceerd door het High/Scope Instituut in Engeland. De film is in de eerste plaats bedoeld voor deelnemers aan de training 'Kaleidoscoop in kinderdagverblijven'. Voor andere geïnteresseerden biedt de film een bruikbare introductie van de vele aspecten van Kaleidoscoop in kinderdagverblijven. In acht gedeeltes wordt het Kaleidoscoop-programma in beeld gebracht.

Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut / NJi
Jaar:
2006
Omvang:
70 minuten
5067
Dvd
Kaleidoscoop in kinderdagverblijven (dvd) 25,70
Sluit

Leeromgeving (dvd). Nederlands ondertiteld

Op deze dvd worden ideeën aangereikt voor het plannen en inrichten van een stimulerende leeromgeving. Kinderen leren het beste in een omgeving waarin zij keuzes kunnen maken en daarnaar kunnen handelen. Kaleidoscoop besteedt daarom veel aandacht aan de inrichting en aankleding van het lokaal. De ruimte is ingedeeld in hoeken met materialen die de kinderen uitdagen tot spel en samenspel. De leeromgeving en het materiaal zijn voorzien van labels, de materialen liggen op toegankelijke plekken. Zo kunnen kinderen zonder hulp van volwassenen de materialen vinden, pakken en weer opruimen, waardoor ze al op jonge leeftijd zeggenschap hebben over hun omgeving.

Oorspronkelijke titel: 'Setting Up The Learning Environment' (High/Scope Educational Research Foundation)

Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut / NJi
Jaar:
2006
Omvang:
25 minuten
5060
Dvd
Leeromgeving (dvd) 25,70
Sluit

Spelen, onderzoeken & ontdekken (dvd)

'Kaleidoscoop' is een educatieve methode voor groepen peuters en kleuters. De methode richt zich op de brede ontwikkeling van jonge kinderen, met speciale aandacht voor hun taalontwikkeling.
In deze film is te zien hoe de pedagogisch medewerkers van twee kinderdagverblijven met Kaleidoscoop werken, in een horizontale en een verticale groep, aan de hand van de verschillende onderdelen van het dagschema:

 • brengen van de kinderen;
 • begroetingskring;
 • eten en drinken;
 • speelwerken;
 • buiten spelen;
 • verzorging en slapen;
 • speelleren in de kleine groep, en
 • speelleren in de grote groep.

De baby's, dreumesen en peuters krijgen alle ruimte en stimulans om actief te spelen, te onderzoeken en te ontdekken. De pedagogisch medewerkers ondersteunen hun ontwikkeling.

Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
2009
Omvang:
22 minuten
5076
Dvd
Spelen, onderzoeken & ontdekken (dvd) 25,70
Sluit

Taal en geletterdheid (dvd). Sleutelervaringen voor peuters en kleuters

Oorspronkelijke titel: 'Language and Literacy'
(High/Scope Educational Research Foundation)

Om hun taalvaardigheid optimaal te ontwikkelen, moeten jonge kinderen zo veel mogelijk inspirerende ervaringen opdoen met zowel mondelinge als schriftelijke taal.
Deze dvd geeft ideeën en suggesties om de zes sleutelervaringen van het Kaleidoscoop-onderdeel 'Taal en geletterdheid' te stimuleren. Daarmee kunnen leidsters en leerkrachten de spreekvaardigheid van kinderen uitbreiden en hen aanmoedigen om de zin en het plezier van geschreven taal te ontdekken. Zo ondersteunen ze kinderen om succesvol te communiceren en wordt de basis gelegd voor het leren lezen en schrijven.
De dvd is Nederlands ondertiteld.

Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut / NJi
Jaar:
2006
Omvang:
60 minuten
5065
Dvd
Taal en geletterdheid (dvd) 25,70
Sluit

Vooruitkijken Speelwerken Terugkijken (dvd). Nederlands ondertiteld

Oorspronkelijke titel: 'Plan-Do-Review: Planning Time'
(High/Scope Educational Research Foundation)

Een vast onderdeel van het dagschema van Kaleidoscoop vormt de cyclus van vooruitkijken, speelwerken en terugkijken. Bij het vooruitkijken maken de kinderen een plan voor wat ze willen gaan doen. Tijdens het 'speelwerken' voeren zij hun plan uit. Bij het terugkijken blikken ze terug op wat ze hebben gedaan, vertellen daarover of laten het zien. Leerkrachten en leidsters ondersteunen en begeleiden de zelfgekozen activiteiten van de kinderen.
Op deze dvd staat het belang van vooruitkijken, speelwerken en terugkijken centraal. Ook komen verschillende mogelijkheden aan bod om het vooruitkijken en terugkijken aan te pakken.

Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut / NJi
Jaar:
2006
Omvang:
23 minuten
5066
Dvd
Vooruitkijken Speelwerken Terugkijken (dvd) 25,70
Sluit

Vuurvogels Kaleidoscoop: actief leren in groep 3 en groep 4 (dvd)

Deze dvd geeft een impressie van drie basisscholen die met Kaleidoscoop werken in groep 3 en 4.
De schooldag begint op basisschool Corantijn. Marylin, leerkracht van groep 3 en 4, kijkt vooruit met haar leerlingen. Ze werken en leren in een leeromgeving waar de kinderen zelf van alles kunnen ontdekken. Op de Communityschool laat Helen, leerkracht van groep 3, het evenwicht zien tussen activiteiten die gepland zijn door leerlingen en activiteiten die zij stuurt. Het leren wordt ondersteund en aangevuld met instructieve gesprekken. Op de Sint Jan de Doper kijkt Anna terug met groep 4a, terwijl collega Ans hetzelfde doet met 4b. Terwijl de kinderen praten tonen kleine flashbacks waarover zij vertellen. De beelden laten kinderen zien die sociaal met elkaar omgaan en zelf de orde regelen.
De dvd is Nederlands gesproken.

Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut / NJi
Jaar:
2006
Omvang:
28 minuten
5058
Dvd
Vuurvogels Kaleidoscoop: actief leren in groep 3 en groep 4 (dvd) 25,70
Sluit

Wie de schoen past... (dvd). Onderwijsassistenten werken met Kaleidoscoop

Het filmverhaal wordt verteld vanuit Jennifer, die in opleiding is voor onderwijsassistente op het ROC ASA in Amsterdam. We zien Jennifer in een les die helemaal op z'n 'Kaleidoscoops' wordt gegeven. Na het kringgesprek en theorie over actief leren, het belang van uitdagende materialen en de rol van de volwassene, bereiden de studenten in groepjes een activiteit voor. Die gaan ze op hun stageplaats uitvoeren. Later zien we Jennifer in actie op haar stageschool de Mozaïek in Amsterdam.
De video is bestemd voor studenten en docenten van ROC's, om een idee te krijgen wat Kaleidoscoop inhoudt, in de opleiding en in de praktijk.

Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut / NJi
Jaar:
2005
Omvang:
10 minuten
5053
Dvd
Wie de schoen past... (dvd) 25,70
Sluit

Kaleidoscoop en ouders

Wat is Kaleidoscoop? Voor wie is Kaleidoscoop? Waarom is Kaleidoscoop belangrijk? Hoe ziet Kaleidoscoop erin de praktijk uit? Wat leren kinderen van Kaleidoscoop? Deze folder is bedoeld om ouders en verzorgers om te informeren over het VVE-programma Kaleidoscoop.
Leerkrachten en leidsters van Kaleidoscoop-locaties kunnen de folder meegeven ter introductie of tijdens ouderbijeenkomsten.

Pakket à 20 folders.

Auteur:
Schonewille, J. en R. Hoogedoorn
Jaar:
2004
Omvang:
4 pagina's
5045
Folder
Kaleidoscoop en ouders 2,20

Adresgegevens

Verzendadres

Factuuradres
Vragen?

Jolyn Berns is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies