Trainingen

Kaleidoscoop KOP-training - 6-daagse training

Foto Maureen van Benthem-Mailuhu
Open inschrijving

U hebt de Basistraining VVE gevolgd en afgerond met een certificaat. In de KOP-training leert u de principes van de Basistraining VVE verbinden met de werkwijze van Kaleidoscoop. Na afloop van de training bent u vakbekwaam om met Kaleidoscoop in de groep te werken. Uitgangspunt is het actief spelende en lerende kind.


Data:

Deze training wordt in 2019 aangeboden. Data volgen zo spoedig mogelijk.

Duur:

Zes dagen training verspreid over acht tot tien maanden. Studiebelasting: 80 uur, waarvan 42 uur training, 28 uur praktijkopdrachten en 10 uur coaching.

Kosten:

De kosten bedragen per deelnemer 2.600 euro voor 6 dagen training, 10 uur coaching, materialen en certificaat. De kosten voor (her)inrichting bedragen circa 400 euro per ruimte.

Groepsgrootte:

Minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers per groep

Kwalificatie:

De deelnemer ontvangt een certificaat, mits uiterlijk binnen drie maanden na de laatste trainingsdag, is voldaan aan de eisen voor certificering:

 • minimaal 90 procent aanwezig bij de trainingsbijeenkomsten
 • 100 procent aanwezig bij de coachingsbezoeken
 • alle praktijkopdrachten uitgevoerd, selectie gemaakt voor portfolio en presentatie gegeven aan het einde van de training
 • kennis aangetoond van het Kaleidoscoop-curriculum door middel van vraagbeantwoording
 • tijdens coachingsbezoeken opdrachten uitgevoerd volgens afspraak met de trainer en daarvan een reflectieverslag geschreven
 • minimaal één activiteit voor ouders voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd
 • twee kinderen geobserveerd en anekdotes geschreven, deze ondergebracht in een erkend kindvolgsysteem, twee stimuleringsplannen gemaakt, uitgevoerd en geëvalueerd
 • behaalde eindscore in het instrument Zelfevaluatie, Coaching en Beoordeling is gemiddeld een 4 en per item minimaal een score van 3, ter beoordeling door de trainer.
Interesse?

Informatiepunt Kaleidoscoop, telefoon (030) 230 66 50 of e-mail infokalei@nji.nl


Doelgroep en niveau

Deze zesdaagse training is bestemd voor pedagogisch medewerkers en pedagogisch coaches die de Basistraining VVE, module 1 en 2, hebben afgerond met een certificaat en die werken in de kinderopvang of voorschoolse educatie met kinderen van 2,5 tot 4 jaar. De deelnemers functioneren minimaal op mbo-niveau 3. Behalve trainingsbijeenkomsten krijgen de deelnemers coaching op de groep. Ook maken zij praktijkopdrachten om zich de werkwijze eigen te maken.

Doel

Deelnemers leren Kaleidoscoop toepassen in hun dagelijkse praktijk en versterken daarmee de kwaliteit van hun handelen. Ze kunnen de ontwikkeling van kinderen begeleiden en stimuleren, in het bijzonder de ontwikkeling van kinderen met risico op onderwijsachterstanden.

Inhoud

Kaleidoscoop richt zich op de brede ontwikkeling van jonge kinderen, met speciale aandacht voor hun taalontwikkeling. Kaleidoscoop draait om actief leren: kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd om zich te ontwikkelen. Daarom draait de methode om het eigen initiatief en de keuze van kinderen. De professional begeleidt en stimuleert het actief leren.

Het Rad van Avontuur is het pedagogisch-didactisch model van Kaleidoscoop waarmee het actief leren wordt vormgegeven:

 • speelleeromgeving, waaronder het inrichten van hoeken en het aanbieden van rijke en uitdagende materialen
  dagschema, met onder andere de cyclus vooruitkijken-speelwerken-terugkijken en speelleren in de kleine en de grote groep
 • interactie met de kinderen, waaronder interactiestrategieën en probleemoplossende benadering
 • observatie, waaronder anekdotes schrijven, deze onderbrengen in een erkend kindvolgsysteem en stimuleringsplan maken, uitvoeren en evalueren.

Andere onderwerpen van de 6-daagse KOP-training zijn

 • opbrengstgericht werken en SLO-doelen
 • taal/geletterdheid en woordenschat
 • reken/wiskundige ontwikkeling
 • spelontwikkeling en spelbegeleiding
 • ouderbetrokkenheid.

Trainer

De trainer is een gecertificeerde Kaleidoscoop-trainer met ruime ervaring in de voorschoolse educatie. Behalve bij het NJi kunt u ook trainingen volgen bij gecertificeerde Kaleidoscoop-trainers die werken voor een organisatie met een externe sublicentie Kaleidoscoop. 

Resultaat

Na afloop van de training:

 • heeft de deelnemer kennis van de centrale ideeën en uitgangspunten van Kaleidoscoop
 • kan de deelnemer de centrale ideeën en uitgangspunten van Kaleidoscoop uitvoeren in de praktijk (Rad van Avontuur)
 • beschikt de deelnemer over kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van de kinderen planmatig te ondersteunen en te stimuleren; in het bijzonder de ontwikkeling van kinderen met risico op onderwijsachterstanden
 • is Kaleidoscoop opgenomen in het professionaliseringsbeleid van de organisatie.

Vergelijkbare trainingen

Meer informatie

Lees verder bij Kaleidoscoop


Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies