Trainingen

Kaleidoscoop KIT-training - 6-daagse training

Foto Maureen van Benthem-Mailuhu

U staat op de groep samen met een collega die al opgeleid is in Kaleidoscoop. In de training leert u de werkwijze van Kaleidoscoop kennen en toepassen in de praktijk. U ontvangt het KIT-certificaat en bent bevoegd voor het werken in vve-groepen. Uitgangspunt is het actief spelende en lerende kind.


Data:

Deze training vindt plaats in Lelystad op de volgende data:

 1. 18 september 2019
 2. 16 oktober 2019
 3. 27 november 2019
 4. 15 januari 2020
 5. 12 februari 2020
 6. 8 april 2020
Duur:

Zes dagen training verspreid over acht tot tien maanden. Studiebelasting: 80 uur, waarvan 42 uur training, 28 uur praktijkopdrachten en 10 uur coaching.

Kosten:

De kosten bedragen per deelnemer 2.600 euro voor 6 dagen training, 10 uur coaching, materialen en certificaat. De kosten voor (her)inrichting bedragen circa 400 euro per ruimte.

Groepsgrootte:

Minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers per groep

Kwalificatie:

De deelnemer ontvangt een certificaat, mits uiterlijk binnen drie maanden na de laatste trainingsdag, is voldaan aan de eisen voor certificering:

 • minimaal 90 procent aanwezig bij trainingsbijeenkomsten
 • 100 procent aanwezig bij de coachingsbezoeken
 • alle praktijkopdrachten uitgevoerd, selectie gemaakt voor portfolio en presentatie gegeven aan het einde van de training
 • kennis aangetoond van het Kaleidoscoop-curriculum door middel van vraagbeantwoording
 • tijdens coachingsbezoeken opdrachten uitgevoerd volgens afspraak met de trainer en daarvan een reflectieverslag geschreven
 • minimaal één activiteit voor ouders voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd
 • twee kinderen geobserveerd en anekdotes geschreven, deze ondergebracht in een erkend kindvolgsysteem, twee stimuleringsplannen gemaakt, uitgevoerd en geëvalueerd
 • behaalde eindscore in het instrument Zelfevaluatie, Coaching en Beoordeling is gemiddeld een 4, en per item minimaal een score van 3, ter beoordeling door de trainer.
Interesse?

Informatiepunt Kaleidoscoop, telefoon (030) 230 66 50 of e-mail infokalei@nji.nl.


Doelgroep

Deze zesdaagse Kaleidoscoop Implementatie Training (KIT) is bestemd voor pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches, onderwijsassistenten, leerkrachten en intern begeleiders die met een volledig Kaleidoscoop opgeleide collega op de groep staan, werkzaam in de voor- en vroegschoolse educatie. Behalve trainingsbijeenkomsten krijgen de deelnemers coaching op de groep. Ook maken zij praktijkopdrachten om zich de werkwijze eigen te maken. Deelnemers functioneren minimaal op mbo-niveau 3.

Doel

De deelnemers leren de methode toe te passen in hun dagelijkse praktijk en versterken daarmee de kwaliteit van hun handelen. Ze kunnen de ontwikkeling van kinderen begeleiden en stimuleren, in het bijzonder de ontwikkeling van kinderen met risico op onderwijsachterstanden.

Inhoud

Kaleidoscoop richt zich op de brede ontwikkeling van jonge kinderen, met speciale aandacht voor hun taalontwikkeling. Kaleidoscoop draait om actief leren. Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd om zich te ontwikkelen. Daarom draait de methode om het eigen initiatief en de keuze van kinderen. De professional begeleidt en stimuleert het actief leren.

Het Rad van Avontuur is het pedagogisch-didactisch model van Kaleidoscoop waarmee het actief leren wordt vormgegeven:

 • speelleeromgeving, waaronder het inrichten van hoeken en het aanbieden van rijke en uitdagende materialen
  dagschema, met onder andere de cyclus vooruitkijken-speelwerken-terugkijken en speelleren in de kleine en de grote groep
 • interactie met de kinderen, waaronder interactiestrategieën en probleemoplossende benadering
 • observatie, waaronder anekdotes schrijven, deze onderbrengen in een erkend kindvolgsysteem en stimuleringsplan maken, uitvoeren en evalueren.

Andere onderwerpen van deze zesdaagse KIT-training zijn:

 • opbrengstgericht werken en SLO-doelen
 • taal/geletterdheid en woordenschat
 • reken/wiskundige ontwikkeling
 • spelontwikkeling en spelbegeleiding
 • ouderbetrokkenheid.

Trainer

De trainer is een gecertificeerde Kaleidoscoop-trainer met ruime ervaring in de voor- en vroegschoolse educatie. Behalve bij het NJi kunt u ook trainingen volgen bij gecertificeerde Kaleidoscoop-trainers die werken voor een organisatie met een externe sublicentie Kaleidoscoop. 

Resultaat

Na afloop van de training:

 • heeft de deelnemer kennis van de centrale ideeën en uitgangspunten van Kaleidoscoop
 • kan de deelnemer de centrale ideeën en uitgangspunten van Kaleidoscoop uitvoeren in de praktijk (Rad van Avontuur)
 • beschikt de deelnemer over kennis en vaardigheden om het actief spelen en leren van de kinderen te ondersteunen en te stimuleren
 • is Kaleidoscoop opgenomen in het professionaliseringsbeleid van de organisatie.

Vergelijkbare trainingen

Meer informatie

Lees verder bij Kaleidoscoop

Meld u aan

U kunt zich via dit formulier aanmelden.


Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies