Trainingen

Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Incompany-training

Wilt u als pedagogisch medewerker een sterke basis ontwikkelen voor de kinderen in de voorschoolse periode? U leert door interactie en spel de ontwikkeling van jonge kinderen te ondersteunen en te stimuleren. In opdracht van de gemeente Amsterdam hebben de CED-Groep, Cito, De Activiteit en het Nederlands Jeugdinstituut deze Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) ontwikkeld.


Data:

In overleg

Duur:

12 dagdelen, 108 uur Concreet: 48 uur training, 48 uur praktijkopdrachten en 12 uur coaching

Kosten:

Op verzoek sturen wij een offerte op maat.

Groepsgrootte:

Minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers

Kwalificatie:

Aan het eind van de twaalfde trainingsbijeenkomst ontvangt de deelnemer het certificaat als aan alle voorwaarden is voldaan.

Interesse?

Kijk voor meer informatie op de website van Vier VVE.


Doelgroep

Pedagogisch medewerkers en pedagogisch coaches op minimaal mbo-niveau 3.

Doel

Met de Basistraining VVE ontwikkelt u een sterke basis voor het handelen in de praktijk. Met sterke interactievaardigheden en spelkwaliteiten ondersteunt en stimuleert u de ontwikkeling van jonge kinderen. Door goed naar kinderen te kijken en daarop aan te sluiten met boeiende en uitdagende activiteiten, krijgen kinderen wat ze nodig hebben.

Resultaat

Na afloop van de training:

 • heeft u kennis van de centrale ideeën en uitgangspunten van de Basistraining VVE
 • kunt u de centrale ideeën en uitgangspunten van de Basistraining VVE uitvoeren in de praktijk
 • beschikt u over kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van de kinderen te ondersteunen en te stimuleren, in het bijzonder de ontwikkeling van kinderen met risico op onderwijsachterstanden
 • is de Basistraining VVE opgenomen in het professionaliseringsbeleid van de organisatie.

Inhoud

Pedagogisch medewerkers leren en passen in de praktijk toe:

 • spel als bron van leren en ontwikkeling te zien
 • de drie V’s verkennen, verbinden en verrijken te hanteren als educatief model 
 • kansen te zien, te benutten en te creëren om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling
 • de speelleeromgeving als rijke bron en stimulans voor spelen en leren in te richten
 • het management op hun groep goed te plannen
 • te reflecteren op hun eigen handelen om op basis daarvan goede vervolgacties te bedenken en uit te voeren (opbrengstgericht werken).

Voorwaarden certificering 

 • Aanwezig zijn geweest bij alle twaalf trainingsbijeenkomsten. Indien één tot maximaal twee bijeenkomst(en) zijn gemist, zijn één tot maximaal twee vervangende opdracht(en) uitgevoerd. Bij het missen van meer dan twee trainingsbijeenkomsten wordt geen certificaat uitgereikt.
 • Alle praktijkopdrachten zijn uitgevoerd.
 • De ontwikkeling is bijgehouden in het portfolio: ervaringen zijn vastgelegd in de vorm van ingevulde formulieren, verslagen en reflecties, foto’s, filmpjes en werk van kinderen.
 • De trainer heeft de deelnemer vijf keer geconsulteerd in de groep. Observaties en filmopnamen zijn besproken en aan de hand van het portfolio de vorderingen getoond.
 • Het Competentieprofiel is voor alle vijf categorieën zo compleet mogelijk ingevuld door zowel de deelnemer als de trainer, op de genormeerde items is minimaal een 3 gescoord.
 • Bij alle vijf categorieën van het Competentieprofiel zijn ieder drie 'bewijsstukken' uit het portfolio gekozen, waarmee het leerproces wordt geïllustreerd. Deze selectie heeft de trainer met de deelnemer besproken.
 • De deelnemer heeft in de twaalfde bijeenkomst een presentatie gegeven, waarin de ontwikkeling op de vijf pijlers van het Competentieprofiel wordt geschetst.

Afhankelijk van vooropleiding en ervaring kan in overleg met de trainer op onderdelen vrijstelling worden verleend.


Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies