Trainingen

Kaleidoscoop voor- en vroegschoolse educatie - 12-daagse training

Foto Maureen van Benthem-Mailuhu
Incompany-training

U werkt in de kinderopvang, voorschool of basisonderwijs, maar bent nog niet opgeleid voor vve. U leert de werkwijze van Kaleidoscoop kennen en uitvoeren in de praktijk. Na afloop van de training bent u vakbekwaam om met Kaleidoscoop in de groep te werken. Uitgangspunt is het actief spelende en lerende kind.


 


Data:

In overleg

Duur:

Twaalf dagen training verspreid over twaalf tot zestien maanden.

Kosten:

U kunt een offerte op maat aanvragen. De kosten voor het trainingsmateriaal bedragen circa 175 euro per deelnemer. De kosten voor (her)inrichting van de ruimte bedragen circa 400 euro per ruimte. Het vve-certificaat kost 100 euro per deelnemer.

Groepsgrootte:

Minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers per groep

Kwalificatie:

De deelnemer ontvangt een certificaat, mits voldaan aan de eisen voor certificering:

 • minimaal 90 procent aanwezig bij de trainingsbijeenkomsten
 • 100 procent aanwezig bij de coachingsbezoeken
 • alle praktijkopdrachten uitgevoerd, selectie gemaakt voor portfolio en presentatie gegeven aan het einde van de training
 • kennis aangetoond van het Kaleidoscoop-curriculum door middel van vraagbeantwoording
 • tijdens coachingsbezoeken opdrachten uitgevoerd volgens afspraak met de trainer en daarvan een reflectieverslag geschreven
 • minimaal twee activiteiten voor ouders voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd
 • drie kinderen geobserveerd en anekdotes geschreven, deze ondergebracht in een erkend kindvolgsysteem, drie stimuleringsplannen gemaakt, uitgevoerd en geëvalueerd
 • behaalde eindscore in het instrument Zelfevaluatie, Coaching en Beoordeling is gemiddeld een 4,5 en per item minimaal een score van 3, ter beoordeling door de trainer.
Interesse?

Informatiepunt Kaleidoscoop, telefoon (030) 230 66 50 of e-mail infokalei@nji.nl


Certificering Kaleidoscoop - voor beroepskrachten

Doelgroep en niveau

Deze twaalfdaagse training is bestemd voor pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches, onderwijsassistenten, leerkrachten en intern begeleiders die werken in de voor- en vroegschoolse educatie met kinderen van 2,5 tot 6 jaar. De deelnemers functioneren minimaal op mbo-niveau 3. Behalve trainingsbijeenkomsten krijgen de deelnemers coaching op de groep. Ook maken zij praktijkopdrachten om zich de werkwijze eigen te maken.

Doel

De deelnemers leren de methode toe te passen in hun dagelijkse praktijk en versterken daarmee de kwaliteit van hun handelen. Ze kunnen de ontwikkeling van kinderen begeleiden en stimuleren, in het bijzonder de ontwikkeling van kinderen met risico op onderwijsachterstanden.

Inhoud

Kaleidoscoop richt zich op de brede ontwikkeling van jonge kinderen, met speciale aandacht voor hun taalontwikkeling. Actief leren is de kern van Kaleidoscoop. Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd om zich te ontwikkelen. Het eigen initiatief en de keuze van kinderen neemt daarom een centrale plek in de methode in. De professional begeleidt en stimuleert het actief leren. Het Rad van Avontuur is het pedagogisch-didactisch model van Kaleidoscoop waarmee het actief leren wordt vormgegeven:

 • speelleeromgeving, waaronder het inrichten van hoeken en het aanbieden van rijke en uitdagende materialen
 • dagschema, met onder andere de cyclus vooruitkijken-speelwerken-terugkijken en speelleren in de kleine en de grote groep
 • interactie met de kinderen, waaronder interactiestrategieën en probleemoplossende benadering
 • observatie, waaronder anekdotes schrijven, deze onderbrengen in een erkend kindvolgsysteem en stimuleringsplan maken, uitvoeren en evalueren.

Andere onderwerpen van de twaalfdaagse Kaleidoscoop vve-training zijn:

 • opbrengstgericht werken en SLO-doelen
 • groepsmanagement
 • taal/geletterdheid en woordenschat
 • reken/wiskundige ontwikkeling
 • thematisch werken
 • spelontwikkeling en spelbegeleiding
 • ouderbetrokkenheid
 • dans en muziek

Trainer

De trainer is een gecertificeerde Kaleidoscoop-trainer met ruime ervaring in de voor- en vroegschoolse educatie. Behalve bij het NJi kunt u ook trainingen volgen bij gecertificeerde Kaleidoscoop-trainers die werken voor een organisatie met een externe sublicentie Kaleidoscoop. 

Resultaat

Na afloop van de training:

 • heeft de deelnemer kennis van de centrale ideeën en uitgangspunten van Kaleidoscoop
 • kan de deelnemer de centrale ideeën en uitgangspunten van Kaleidoscoop uitvoeren in de praktijk (Rad van Avontuur)
 • beschikt de deelnemer over kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van de kinderen planmatig te ondersteunen en te stimuleren; in het bijzonder de ontwikkeling van kinderen met risico op onderwijsachterstanden
 • is Kaleidoscoop opgenomen in het professionaliseringsbeleid van de organisatie.

Vergelijkbare trainingen

Kaleidoscoop in de buitenschoolse opvang
Kaleidoscoop in kinderdagverblijven
Kaleidoscoop KOP-training

Meer informatie

Lees verder bij Kaleidoscoop


Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies