Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Advies over verplicht netwerkberaad in kader van OTS

Advies over de Wet herziening van de maatregelen van kinderbescherming in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Aanleiding

Naar aanleiding van de plannen rond de nieuwe jeugdbeschermingsmaatregelen heeft het Nederlands Jeugdinstituut advies uitgebracht over nut en noodzaak van het verplicht stellen van een netwerkberaad bij een ondertoezichtstelling (OTS).  Netwerkberaad, in Nederland veelal synoniem met de Eigen Kracht centrales (EKc's), is gebaseerd op Family Group Decision Making, een methodiek die in Nederland breed is geïmplementeerd. Inmiddels zijn ook andere varianten ontstaan met name in de jeugdbescherming (bureaus jeugdzorg) vaak in combinatie met andere methodieken zoals SOS (Signs of Safety) en Deltamethode.

Onderzoek

Het advies is gebaseerd op kennis over effectiviteit van de methodiek, met name op basis van buitenlands onderzoek dat naar Family Group Decision Making dan wel netwerkberaad is gedaan.

Conclusie

Meer regie bij de burger is een goede zaak, ook in de situaties waarin kinderen onder toezicht gesteld zijn. Dat vraagt om een zorgvuldige afweging en meer onderzoek om te kunnen bepalen onder welke voorwaarden een netwerkberaad werkt en in welke gevallen een netwerkberaad juist af te raden is. In de praktijk blijkt een netwerkberaad niet in alle gevallen de beste benadering, zoals bij vechtscheidingen of situaties waarbij het netwerk juist mede bron is van de conflicten. 

Netwerkberaad is een middel om het sociale netwerk te mobiliseren met als doel de veiligheid te verbeteren. Een netwerkberaad heeft nut als onderdeel van zowel vrijwillige als gedwongen hulp, maar niet in alle gevallen, op verplichte momenten en volgens één vast stramien of methode. Door het wettelijk verplicht te stellen, dreigt het organiseren van netwerkberaden een doel op zich te worden, terwijl het versterken van de eigen kracht deel uit moet maken van het hele hulpverleningsproces. Dat vraagt in de eerste plaats om een attitudeverandering bij de professional.

Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat een EK-c leidt tot betere resultaten zoals meer veiligheid, kortere duur ondertoezichtstelling, minder of kortere uithuisplaatsingen. Uitkomsten uit onderzoek naar de EK-c zijn niet eenduidig en tegenstrijdig. De huidige wetenschappelijke stand van zaken vraagt meer onderzoek voordat het organiseren van een EK-c of netwerkberaad een verplichting wordt, zeker als het gaat om de kwetsbare groep kinderen bij wie een ondertoezichtstelling speelt.


Titel:
Advies over verplicht netwerkberaad in kader van OTS
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
5 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies