Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Hoe zijn deze geweldthema's verwerkt in de onderwijsprogramma’s van sociaal-agogische, pedagogische, psychologische, zorg- en onderwijsopleidingen? Een inventarisatie

Dit inventariserend onderzoek maakt inzichtelijk hoe de opleidingen aandacht besteden aan huiselijk geweld en kindermishandeling en of deze thema's structureel zijn ingebed in de opleidingscurricula. 

In het kader van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten onderwijsinstellingen een meldcode hebben en zijn zij verplicht om kennis en gebruik van die meldcode binnen de eigen organisatie te bevorderen.

Inventarisatie en monitor

Om meer zicht te krijgen op de wijze waarop de sociaal-agogische, pedagogische, psychologische, zorg- en onderwijsopleidingen aandacht besteden aan huiselijk geweld en kindermishandeling, verstrekte het Ministerie van VWS aan het Nederlands Jeugdinstituut, TNO, M&O-groep en Movisie de opdracht een landelijke inventarisatie uit te voeren. Om in de toekomst de ontwikkelingen te kunnen meten, is deze als monitor opgezet.

De inventarisatie is uitgevoerd om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Hoe besteden de opleidingen aandacht aan huiselijk geweld en kindermishandeling?
  • Zijn deze thema's een vast onderdeel van het curriculum?
  • Hoe worden deze thema's in het onderwijs aangeboden?
  • In hoeverre wordt er in het opleidingsaanbod aandacht besteed aan het signaleren, melden, hulpverlenen en bespreekbaar maken van deze thema's?
  • Wat is nodig om deze thema's structureel op te nemen in de curricula?
  • Wat zijn gewenste verbeteringen in het aanbod?

Het rapport bevat het verslag van dit inventariserend onderzoek met de bijbehorende resultaten, conclusies en aanbevelingen.


Titel:
Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe zijn deze geweldthema's verwerkt in de onderwijsprogramma’s van sociaal-agogische, pedagogische, psychologische, zorg- en onderwijsopleidingen? Een inventarisatie
Auteur:
Beek, I. van, M. Bosdriesz, M. Knaap, I. Meuwissen en anderen
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
77 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies