Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Commissies voor de Begeleiding (CvB’s) hebben in het (voortgezet) speciaal onderwijs de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik kan maken van de leerstof op school en zich daardoor maximaal kan ontwikkelen. Iedere cluster school is verplicht om een CvB te hebben die toezicht houdt op het opstellen van handelingsplannen, de handelingsplannen evalueren en adviseren over terugplaatsing of overplaatsing van leerlingen naar het regulier onderwijs. Bij de meeste scholen wordt in de CvB veel meer gedaan.

Het instrument ‘Werkwijze Commissie voor de Begeleiding’ biedt een kader om doelgericht te werken aan het optimaliseren van (de werkwijze van) uw CvB. U brengt uw eigen CvB in kaart en bepaalt waar verbetering wenselijk is. Verder is het bedoeld als leidraad om de werkwijze van de CvB uit te werken en de besprekingen effectief in te richten. Het instrument bestaat uit de onderdelen:

  1. Kenmerken CvB, bedoeld om na te gaan of en hoe de eigen CvB is te optimaliseren;
  2. Beschrijven van de werkwijze van de CvB als onderdeel van de ondersteuningsstructuur voor leerlingen;
  3. Tips voor een efficiënt verloop van een CvB bespreking;
  4. Procedure van bespreking in de CvB.

Deze publicatie is een gezamenlijke uitgave van het Nederlands Jeugdinstituut en het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs.


Titel:
Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Handleiding
Omvang:
6 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies