Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Arbeidstoeleiding kwetsbare jeugd

Participatie in de samenleving

In de overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving staan twee ontwikkelingen centraal. Er zijn initiatieven nodig die participatie van burgers bevorderen en tegelijkertijd is iedere burger aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid om naar vermogen bij te dragen aan deze samenleving.

In de Participatiewet stelt de overheid dat zij de ambitie heeft om iedereen perspectief te bieden op volwaardig burgerschap. Iedere burger moet als volwaardig burger mee kunnen doen en bij kunnen dragen aan de samenleving. Daarbij gaat de regering zo veel mogelijk uit van de eigen kracht van mensen en biedt aanvullend ondersteuning waar nodig.

Arbeidsmarkt

Bij het streven naar participatie voor allen past het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt die plaats biedt aan jongeren en ouderen en aan mensen met en zonder beperking. Participatie via arbeid levert een krachtige bijdrage aan sociale, economische en financiële zelfstandigheid, versterkt het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan de sociale cohesie en de economie.

In 2014 zijn ongeveer 135 duizend jongeren tussen 15 en 25 jaar werkloos. Met name voor kwetsbare jeugd is het moeilijk een duurzame positie op de arbeidsmarkt te veroveren. Met als gevolg dat hun perspectief op volledige participatie in gevaar komt en zij het risico lopen langdurig buitenspel te komen staan.

Kwetsbare jeugd

De auteurs definiëren in deze notitie het begrip kwetsbare jeugd, inventariseren de omvang van de problematiek, geven een overzicht van relevant beleid en beschrijven een eerste stand van zaken in 'wat werkt' op het thema toeleiden naar de arbeidsmarkt. Daarbij inventariseren ze regelingen die voor deze doelgroep van belang zijn en beschrijven een aantal actuele kwesties.

De notitie bundelt de kennis die in het voorjaar van 2014 voorhanden was en kan, gezien de huidige dynamiek, niet meer dan een momentopname bieden.


Titel:
Arbeidstoeleiding kwetsbare jeugd
Auteur:
Messing, C., en M. Valkestijn
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
73 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies