Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Het gebruik van de STEP bij hulp in een gedwongen kader

In de periode 2001-2003 is door NIZW Jeugd (nu Nederlands Jeugdinstituut) in opdracht van het Regionaal Orgaan Amsterdam(ROA) gewerkt aan de constructie van de zogeheten Standaard Taxatie Ernst van de Problematiek (STEP). Dit instrument bestaat uit zes schalen, waarbij de eerste vier de zogeheten QUICKSTEP vormen: Functioneren Jeugdige (STEPFJ),Kwaliteit Omgeving (STEP-KO), Zwaarte Zorg (STEP-ZZ), Urgentie Zorg (STEP-UZ), Risico Jeugdige (STEP-RJ), Risico Omgeving (STEP-RO). Per cliënt kost het invullen van het instrument (na enige ervaring) ongeveer vijf minuten.

Onderzoek

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft tot nu toe vier onderzoeken naar de STEP uitgevoerd. In 2003 is een eerste kwaliteitstoets uitgevoerd en in de periode 2006-2008 zijn drie vervolgonderzoeken gedaan. In 2003 bleken de conceptuele indeling, interne consistentie, dekking en hanteerbaarheid van de eerste vier schalen voldoende tot goed. In 2006 is een tweede onderzoekstraject gestart naar het gebruik van de STEP in de jeugdbescherming en de jeugdreclassering, de interbeoordelaarbetrouwbaarheid, de voorspellende en evaluatieve waarde en de trefzekerheid van de STEP. In dit rapport staat het onderzoek naar het gebruik in de jeugdbescherming en de jeugdreclassering centraal. Doel is na te gaan of de STEP voldoende dekkend is voor cliënten die voor hulp in het gedwongen kader bij bureau jeugdzorg komen en of de STEP voldoet als instrument om de ernst van de situatie van deze groep cliënten te taxeren.

Resultaten

De resultaten van deze studie laten zien dat de STEP goed te gebruiken is in zowel de jeugdbescherming als de jeugdreclassering. De spreiding, interne consistentie en redundantie en dekking en hanteerbaarheid zijn goed en komen op grote lijnen overeen met de resultaten van het onderzoek naar de gebruik van de STEP binnen het vrijwillig kader. De handleiding van het instrument moet op een aantal punten aangevuld of aangescherpt worden om de hanteerbaarheid nog verder te verbeteren. De twee risicoschalen blijken weinig aanvullende waarde te hebben naast de vier schalen van de QUICKSTEP. Voor de risicotaxatie zijn al andere instrumenten beschikbaar en wellicht beter bruikbaar. Het onderzoek heeft aangetoond dat de QUICKSTEP een bruikbaar instrument is om de ernst van problematiek in te schatten van cliënten van zowel de vrijwillige jeugdzorg als van de jeugdreclassering en de jeugdbescherming.


Titel:
Het gebruik van de STEP bij hulp in een gedwongen kader
Auteur:
Pijll, M. van der, Yperen, T. van, Eijgenraam, K., Schouten, R. en Chênevert, C.
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
55 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies