Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Bijtijds erbij zijn!

Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Voorkomen is beter dan genezen. Bijtijds erbij zijn, signaleren én adequaat handelen, is een eerste vereiste om te voorkomen dat opvoedings- en gedragsvragen zich ontwikkelen tot opvoedings- en gedragsproblemen of verder escaleren.

Handelingsgericht signaleren en handelen

Deze handreiking 'Bijtijds erbij zijn!' biedt richtlijnen en praktische tips voor handelingsgericht signaleren en handelen door leerkrachten, intern begeleiders, (preventief) ambulant begeleiders en gedragswetenschappers, werkzaam in het reguliere primaire onderwijs. De richtlijnen hebben betrekking op zowel relatief kleine signalen als complexere situaties op school en thuis. Ook biedt deze handreiking tips voor het inschakelen van professionals van buiten het onderwijs.

Handreiking voor scholen

De handreiking 'Bijtijds erbij zijn!' gaat in op de organisatie van de leerlingzorg in en om de school. Maar ook om 'wat te doen': het handelen óp en dóór de school. Tot slot wordt aandacht besteed aan hoe scholen de mogelijkheden van externe zorgpartners goed kunnen benutten. De handreiking sluit nauw aan bij de landelijk ontwikkelde 'Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in het primair onderwijs'. Het doel van de meldcode is het bevorderen van vroegtijdige signalering en vervolgens adequaat en zorgvuldig handelen, opdat de mishandeling of het huiselijk geweld stopt. Professionals die werken met kinderen en jongeren zijn per 1 januari 2012 wettelijk verplicht bij vermoedens van kindermishandeling te handelen volgens die meldcode.


Titel:
Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs
Auteur:
Moerkens, Marina en M. Bosdriesz
Jaar:
Type:
Handleiding
Omvang:
42 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies