• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Uitdagingen en oplossingen

Uitdagingen

  • Te weinig betaalbare woonruimte voor jongeren, vooral in steden met grote krapte op de huizenmarkt en een tekort aan sociale, betaalbare huisvesting. Particulier huren is duur, bovendien worden huurregels soms geschonden door verhuurders en jongeren zijn daar niet alert op.
  • Jongeren kunnen zich voor hun 18de niet inschrijven bij woningcorporaties en wachttijden zijn lang.
  • Onvoldoende motivatie van de jongeren zelf om actief op zoek te gaan; ongewenst gedrag leidt tot afstand tot woonmarkt.
  • Rond 18 tot 20 jaar wordt bij sommige jongeren duidelijk dat zij nog geen geschikte woonvaardigheden hebben (overlast, huurachterstand, slechte hygiëne).

Oplossingen

Inzetten op preventie

Allereerst op zoek gaan naar oplossingen in het 'gewone leven' van de desbetreffende jongere, bijvoorbeeld door het versterken van de eigen sociale netwerken of het inzetten van familie. Het antwoord ligt zoveel mogelijk in de eigen omgeving van jongeren en in het 'normaliseren' van de vraag. Door te inventariseren wat de kansen, mogelijkheden en ambities van de betrokken jongeren zijn en daar op aan te sluiten, is er meer mogelijk dan in eerste instantie lijkt. Dat kan beschermd woonsituaties voorkomen; of omgekeerd, vanuit beschermd woonsituaties kan worden gewerkt aan netwerkvorming. Ook is te onderzoeken of informele ondersteuning of vrijwillige inzet helpt.

Een vrijwilliger uit het netwerk van de jongere kan woonbegeleiding verzorgen, eventueel met een onkostenvergoeding. Pas als blijkt dat dat echt niet gaat, worden andere opties onderzocht. Voor jongeren die stevige ondersteuning nodig hebben is het wellicht een brug te ver om in een 'normaal' huishouden hun weg te vinden, maar veel jongeren kunnen met enige ondersteuning prima op zichzelf wonen. Wellicht via een traject via inwoning langzaam toegroeien naar zelfstandig wonen in- of exclusief ondersteuning.

Kansrijk Wonen

Kansrijk wonen biedt tijdelijke huisvesting voor jonge mensen die zelfstandig willen wonen. Het gaat om jongeren die het risico lopen te gaan zwerven of dreigen uit te vallen. Zij krijgen ondersteuning in de vorm van woonruimte, coaching en netwerkondersteuning. Meestal hebben deze jongeren geen indicatie maar dreigen zij zonder coaching verder in de problemen te komen. Door de preventieve aanpak krijgen jongeren de kans om in een vroeg stadium hun problemen de baas te blijven en weer te gaan geloven in hun eigen kunnen.

In elk huis wonen drie jongeren samen met een coach die hen ondersteunt bij praktische zaken, zoals financiën, relaties en vrijheidsbesteding. Het project is ontwikkeld door gezamenlijke gemeentelijke inzet in de regio Noord-Veluwe. Het uiteindelijke doel van Kansrijk Wonen is dat de jongere na gemiddeld 12 tot 18 maanden weer optimaal meedoet in de maatschappij. De gemeente Oldebroek heeft met aanbieders de afspraak gemaakt dat er samen met jongeren en vrienden een kanseninventarisatie wordt gemaakt die de basis vormt voor vervolgstappen. Contactpersoon: Teun van Noorloos, gemeente Oldebroek TvNoorloos@oldebroek.nl.

Wilt u weten of Kansrijk Wonen ook in uw gemeente mogelijk is? Ga naar Kansrijk-wonen.nl

Samenwerking met de corporaties voor specifieke doelgroepen

Afspraken over aantallen betaalbare huurwoningen en het leveren van de bijbehorende begeleiding vraagt om bestuurlijke regionale afspraken tussen gemeenten, corporaties en zorgaanbieders. In een aantal regio's is de omslag gemaakt om voor alle specifieke doelgroepen een afspraak te maken (bijvoorbeeld ook voor statushouders en dak- en thuislozen). Specifiek voor jongeren zijn afspraken nodig over begeleiding vanuit jeugdhulp of wijkteams en over de mogelijkheid om vanaf 16 jaar inschrijving mogelijk te maken bij de corporaties. Op deze manier kunnen jongeren de kans krijgen om te leren waar ze fouten mogen maken.

Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Lees meer informatie over de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in kleinschalige locaties (Nidos) en over hun huisvesting bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar op Vng.nl.

Vragen?

Bas Wijnen is contactpersoon.

Foto Bas  Wijnen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.