• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Uitdagingen en oplossingen

Jeugdbescherming

Uitdagingen

 • Niet elke jongere die 18 wordt, is al in staat om zijn eigen leven zonder toezicht en begeleiding in te richten.
 • Vóór het 18e levensjaar bestaat bij een maatregel van jeugdbescherming een heel vangnet van hulp en begeleiding. De hulp wordt uitgevoerd door een gecertificeerde instelling (GI) die voor het verkrijgen van het certificaat moet voldoen aan behoorlijk zware kwaliteitseisen. De maatregelen mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerde en geregistreerde hbo-professionals. De meeste GI's beschikken over juristen en gedragswetenschappers voor de ondersteuning van de jeugdprofessionals. Al deze faciliteiten vallen weg na het 18e levensjaar.
 • Sommige hulp kan doorlopen na het 18e jaar. Als de hulp van jeugdhulpaanbieders is gestart vóór het 18e levensjaar, kan deze nog doorlopen tot maximaal 23 jaar, mits de jongere hiermee instemt.
 • De GI mag slechts beperkt nazorg bieden.

Oplossingen

 • Jongeren die begeleiding nodig hebben, moeten een speciaal aanbod krijgen. Maak hiervoor een plan vanaf  het 16e levensjaar.
 • Juridische beschermingsconstructies zijn mogelijk na het 18e jaar: mentorschap, bewindvoering en onder curatelestelling. Die voorzien in wettelijk vertegenwoordigerschap voor volwassenen die niet in staat zijn dit zelf te doen. Mentorschap wordt ingezet bij zorgverlening. Bewindvoering wordt ingezet voor het beheer van financiën. Als op beide gebieden extra steun nodig is, kan curatele ingezet worden. Meestal worden deze maatregelen gebruikt bij iemand met een verstandelijke beperking. Lees meer over schulden en zorg (naar leefdomein) en over juridische beschermingsconstructies op Goedvertegenwoordigd.nl.
 • Het staat de gemeente vrij om diensten in te kopen van de GI voor jongeren na het 18e jaar, mits dit begeleiding betreft op dezelfde wijze als bij de jeugdbescherming. De GI mag geen jeugdhulp bieden. De termijn van nazorg door de GI kan hiermee verlengd worden.

Jeugdstrafrecht en adolescentenstrafrecht

Uitdagingen

 • Jongeren die met het strafrecht in aanraking komen hebben vaak problemen op meerdere gebieden: schulden, slecht presteren op school, schooluitval, speciale zorg, dak- en thuisloos en drugs. De uitdagingen en oplossingen genoemd bij de leefdomeinen wonen, inkomen, leren en werken zijn vaak ook toepasbaar op deze groep.
 • Speciale aandacht moet er zijn voor de opvang en begeleiding aansluitend aan detentie. Er is niet altijd (meer) een GI die dit verzorgd.
 • De organisaties voor volwassenreclassering vinden niet altijd aansluiting bij het wijkgericht werken.
 • De volwassenreclassering wordt landelijk gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie en valt daarom niet onder regie van de gemeente.

Oplossingen

 • Zorg bij het inkoopbeleid voor mogelijkheden van een optimaal gebruik van de 18-plus voorzieningen. Dit kan door heldere afspraken met GI's, Raad voor de Kinderbescherming en OM.
 • Begeleiding na detentie: bespreek met de GI op welke wijze zij hier, ook zonder maatregel van hulp en steun, een rol in kunnen spelen.
 • Speciaal aandachtspunt: volwassenreclassering moet de weg naar lokale voorzieningen gaan vinden. Dit vergt investering in die relatie. Bereidheid om buiten het strafrechtelijk kader te treden, vergt wellicht ook een extra financiële voorziening, omdat niet alles waar de gemeente behoefte aan heeft door het ministerie van Veiligheid en Justitie gefinancierd wordt.
Vragen?

Bas Wijnen is contactpersoon.

Foto Bas Wijnen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.